Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevuse lõpetamisega

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2012, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevuse lõpetamisega

Vastu võetud 10.09.2012 nr 29

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 30 lõike 2, § 31 lõike 2, § 34 lõike 3, § 57, § 75 lõike 4 ja § 79 lõike 2, „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 22 lõike 5 ja § 243 lõike 2, „Kutseõppeasutuse seaduse” § 10 lõike 3, § 273 lõike 2 ja § 30 lõike 5 ning „Keeleseaduse” § 24 lõike 3 ja § 27 lõike 11 alusel.

§ 1. Haridus- ja teadusministri 13. juuni 2011. a määruse nr 24 „Eesti keele tasemeeksameid korraldava asutuse määramine ja tasemeeksamite ülesehitus ning läbiviimise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 13. juuni 2011. a määruses nr 24 „Eesti keele tasemeeksameid korraldava asutuse määramine ja tasemeeksamite ülesehitus ning läbiviimise kord” (RT I, 16.06.2011, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „eksamikeskus” sõnadega „eksameid korraldav asutus” vastavas käändes;

2) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord”;

3) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas määruses sätestatakse eesti keele tasemeeksamite (edaspidi eksam) ülesehitus ja läbiviimise kord.”;

4) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haridus- ja Teadusministeerium või riigi sihtasutus, kes on sõlminud Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu (edaspidi eksameid korraldav asutus), avaldab eksami kirjelduse ja näidisülesanded näidismaterjalina oma veebilehel.”;

6) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti keele tasemeeksamile registreerinud isikul on õigus saada rühmakonsultatsiooni vormis eksamieelseid tasuta konsultatsioone kuni kuue akadeemilise tunni ulatuses.”.

§ 2. Haridus- ja teadusministri 13. juuni 2011. a määruse nr 23 „Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 13. juuni 2011. a määruses nr 23 „Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord” (RT I, 16.06.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „eksamikeskus” sõnadega „tunnistusi väljastav asutus” vastavas käändes;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Keeleseaduse” § 27 lõike 11 alusel.”;

3) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse eesti keele oskust tõendava tasemetunnistuse vorm, mille väljastab Haridus- ja Teadusministeerium või riigi sihtasutus, kes on sõlminud Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu (edaspidi tunnistusi väljastav asutus),ning tasemetunnistuse väljastamise kord.”.

§ 3. Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määruse nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes” muutmine

Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määruse nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes” (RT I, 22.06.2011, 5) § 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Haridus- ja teadusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord” (RTL 2002, 115, 1649; RT I 2010, 60, 410) § 11 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruse nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruses nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” (RT I, 31.05.2012, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „eksamikeskus” sõnadega „eksameid korraldav asutus” vastavas käändes;

2) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”;

3) paragrahvi 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) põhikooli lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord;

2) gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord;”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haridus- ja Teadusministeerium või riigi sihtasutus, kes on sõlminud Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu (edaspidi eksameid korraldav asutus), koostab lähtuvalt riikliku õppekava eesmärkidest ja nõutavatest õpitulemustest tasemetöö ülesanded ja läbiviimisjuhendi.”.

§ 6. Haridus- ja teadusministri 25. mai 2012. a määruse nr 21 „Haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruse nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ muutmine“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 25. mai 2012. a määruses nr 21 „Haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruse nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“ muutmine“ (RT I, 31.05.2012, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktides 4, 6, 13, 18, 34 ja 35 asendatakse sõna „Eksamikeskus“ sõnadega „eksameid korraldav asutus“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 punktiga 3 muudetav määruse § 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haridus- ja Teadusministeerium või riigi sihtasutus, kes on sõlminud Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu (edaspidi eksameid korraldav asutus), koostab tasemetööde ülesanded, hindamisjuhendid, läbiviimisjuhendid ning vastavustabelid tasemetöö ülesannete ja põhikooli riikliku õppekava üld- ja valdkonnapädevuste, läbivate teemade eesmärkide, õppeainete õppe-eesmärkide ning kooliastme õpitulemuste vahel (edaspidi vastavustabel õppekavale).“.

§ 7. Haridus- ja teadusministri 4. aprilli 2007. a määruse nr 31 „Õpikute ja muu õppematerjali kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamise tingimused ja kord ning nõuded õpikule ja muule õppematerjalile” muutmine

Haridus- ja teadusministri 4. aprilli 2007. a määruses nr 31 „Õpikute ja muu õppematerjali kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamise tingimused ja kord ning nõuded õpikule ja muule õppematerjalile” (RTL 2007, 31, 553) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 jäetakse välja sõna „lüümikute“;

2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõige 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) liigendatud ja korrektses keeles õppeteksti;“;

4) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Õpiku ja muu õppematerjali riiklikule õppekavale vastavuse hindamine ja kinnitamise kord

(1) Õpiku ja muu õppematerjali hindamine ja riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamise ettevalmistus toimub järgmiselt:
 1) õpiku või muu õppematerjali riiklikule õppekavale vastavuse hindamise taotleja (edaspidi taotleja) esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile (edaspidi HTM) või tema volitatud isikule iga aasta 1. maiks ja 1. detsembriks nimekirja õpikutest ja muudest õppematerjalidest, millele taotletakse kinnitust või kooskõlastust riiklikule õppekavale vastavuse kohta;
 2) taotleja tellib retsensioonid ning informeerib retsensente nende ülesannetest ja retsensioonile esitatavatest nõuetest vastavalt §-le 4.

(2) Taotleja esitab HTMile või tema volitatud isikule:
1) taotluse, mis sisaldab teavet õpiku või muu õppematerjali tehniliste andmete (formaat, orienteeruv maht trükipoognates, köite liik) kohta;
2) käsikirja eksemplari või maketi;
3) retsensioonid vastavalt §-le 4.

(3) Esitatud materjalide põhjal annab HTM või tema volitatud isik hinnangu vastavalt §-le 5.

(4) Lähtudes § 5 alusel antud hinnangust, kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga õpikute või muu õppematerjali nimetuste loetelud, mis vastavad riiklikele õppekavadele, või keeldub õpikute või muu õppematerjali riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamisest, tuues välja puudused vastavalt §-s 2 sätestatule.

(5) HTM teavitab taotlejat käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ühe nädala jooksul käskkirja andmisest arvates.

(6) Haridus- ja teadusministri kinnituse saanud õppematerjalide nimistu avaldatakse HTMi või tema volitatud isiku veebilehel.”;

3) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotleja esitab retsensentide nimed HTMile või tema volitatud isikule, kes need kooskõlastab, lähtudes § 4 lõikes 2 esitatud nõuetest.”;

4) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Hinnangu andmine õpiku ja muu õppematerjali vastavuse kohta riiklikule õppekavale

(1) Õpiku või muu õppematerjali riiklikule õppekavale vastavuse kohta annab kaks korda aastas hinnangu HTM või tema volitatud isik, kes võib hinnangu andmisesse kaasata eksperte.

(2) HTM või tema volitatud isik kuulab hinnangu andmisel ära:
 1) õpiku või muu õppematerjali autor(id);
 2) taotleja või taotleja esindaja(d);
 3) retsensendid.

(3) Hinnang vormistatakse kirjalikult ja selles kajastatakse:
 1) protokolli number ja kuupäev;
 2) hindajad ja ära kuulatud isikud;
 3) hinnatavate õpikute või muu õppematerjali käsikirjade täpne pealkiri, autor(id);
 4) õpikute või muu õppematerjali tehnilised andmed;
 5) käsikirjade arv;
 6) retsensentide nimed;
 7) hinnang käsikirja määruse §-s 2 nimetatud nõuetele vastavuse kohta;
 8) nõuetele mittevastavuse korral puudused;
 9) olulisemad ettepanekud käsikirja parandamiseks või täiendamiseks.“;

5) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) HTMi kooskõlastuse saanud muu õppematerjal kirjastatakse märkega «Haridus- ja Teadusministeerium soovitab kasutada täiendava õppematerjalina.“.”;

6) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” (RT I 2010, 56, 364) § 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json