Teksti suurus:

Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2012, 5

Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

Vastu võetud 13.06.2011 nr 24
RT I, 16.06.2011, 6
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2012RT I, 13.09.2012, 116.09.2012

Määrus kehtestatakse „Keeleseaduse” § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse eesti keele tasemeeksamite (edaspidi eksam) ülesehitus ja läbiviimise kord.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

§ 2.   Eksameid korraldav asutus

  [Kehtetu – RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

§ 3.   Eksami ülesehitus ja tasemed ning avalikkuse teavitamine

  (1) Eksamil kontrollitakse nelja osaoskust, mis vastavad eksami osadele:
  1) kuuldu mõistmine (kuulamine);
  2) loetu mõistmine (lugemine);
  3) kirjutamine (kirjutamine);
  4) rääkimine (rääkimine).

  (2) Keeleoskustaset hinnatakse eesti keele A2-, B1-, B2- ja C1-taseme eksamitel.

  (3) Kuuldu ja loetu mõistmist ning kirjutamisoskust kontrollitakse kirjalikult ja rääkimisoskust suuliselt (suuline osa salvestatakse). Eesti keele B2- ja C1-taseme eksami suuline osa sisaldab tööalase tegevusvaldkonnaga seotud teemasid.

  (4) Haridus- ja Teadusministeerium või riigi sihtasutus, kes on sõlminud Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu (edaspidi eksameid korraldav asutus), avaldab eksami kirjelduse ja näidisülesanded näidismaterjalina oma veebilehel.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (5) Eksameid korraldav asutus teavitab muudatustest eksami ülesehituses üleriigilise levikuga venekeelses ajalehes ja oma veebilehel vähemalt üks aasta enne muudatuste kehtima hakkamist.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

§ 4.   Eksami ettevalmistus

  (1) Eksameid korraldav asutus korraldab eksamiülesannete koostamise, eeltestimise ja toimetamise.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (2) Eksameid korraldav asutus koostab eksamiülesannete põhjal igaks eksamiks uue eksamitöö versiooni koos vastava hindamisjuhendiga.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (3) Eksameid korraldav asutus tagab ülesannete õigsuse ja keelelise korrektsuse ning vastutab eksami usaldusväärsuse ja kvaliteedi eest.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (4) Eksamitöö koostajad, hindajad, läbiviijad ja teised eksamiga ametialaselt kokkupuutuvad isikud on kohustatud hoidma eksamiülesannete saladust.

§ 5.   Eksamile registreerumine

  (1) Eksamile saab registreeruda kirjalikult või vastava elektroonilise lahenduse kaudu internetis. Registreerumine lõpeb eksamile eelneva kuu 1. kuupäeval.

  (2) Kirjalikul registreerumisel esitab isik eksameid korraldavale asutusele:
  1) vormikohase kirjaliku avalduse;
  2) isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) olemasolu korral „Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Eesti Vabariigi põhiseaduse” ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamitest vabastamise ekspertkomisjoni” või § 8 lõikes 2 nimetatud komisjoni otsuse.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (3) Korraga saab registreeruda ühele eksamile. Isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta või kelle eksami tulemus jääb alla 35 protsendipunkti võimalikust punktisummast, saab uuesti eksami sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel eksami toimumisest.

  (4) Isikule, kes tühistab vähemalt 7 päeva enne eksami toimumist eksamile registreerimise, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud piirangut.

  (5) Eksamile registreerunud isikule teatab eksameid korraldav asutus eksami toimumise aja ja koha kirjalikult või e-posti teel hiljemalt 30 päeva enne eksami toimumist.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

§ 6.   Eksami korraldamine ja läbiviimine

  (1) Eksameid korraldav asutus määrab eksamite toimumise aja ja koha. Eksameid korraldatakse vähemalt üks kord kvartalis.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (2) Eksamirühma suuruseks on kuni 22 inimest, eksameid korraldav asutus võib põhjendatud vajadusel eksamirühma suurust muuta.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (3) Eksami viivad läbi „Keeleseaduse” § 24 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud eksami läbiviijad (edaspidi läbiviija), kellest vähemalt üks peab olema filoloogilise haridusega.

  (4) Eksamile lubatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduses” sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.

  (5) Enne eksami algust on eksami läbiviija kohustatud tutvustama eksaminandidele eksami korda.

  (6) Eksam loetakse mittesooritatuks ja eksaminand kõrvaldatakse, kui:
  1) eksaminand kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi;
  2) eksaminandi käitumine segab eksami läbiviimist või häirib teisi eksaminande.

  (7) Eksami ajal võivad peale eksaminandide, eksami läbiviija ja hindaja eksamiruumis viibida eksameid korraldava asutuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

§ 7.   Hindamine ja eksamitulemuste vormistamine

  (1) Eesti keele oskust hindavad „Keeleseaduse” § 24 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud eksami hindajad, kes hindavad ühte või mitut eksami osa.

  (2) Eksam on sooritatud, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

  (3) Kui eksamitöö hindamise käigus tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, hinnatakse eksamitöö 0 punktiga.

  (4) Hindajad vormistavad rääkimis- ja kirjutamisosa tulemused hindamisprotokollis.

  (5) Eksameid korraldav asutus tagab eksamiosade sõltumatu hindamise ja tulemuste fikseerimise.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (6) Eksamitulemuse teatab eksameid korraldav asutus isikule kirjalikult või e-posti teel 30 päeva jooksul arvates eksami toimumisest. Eksameid korraldav asutus teeb eksami sooritanud isikule tunnistuse kättesaadavaks riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Isikule, kellel puudub Eesti Vabariigis väljastatud isikukood, väljastab eksameid korraldav asutus tunnistuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (7) Eksameid korraldav asutus säilitab eksaminandi täidetud eksamitööd viis aastat.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

§ 8.   Erivajadustega isiku eksamineerimine

  (1) Erivajadustega isikul võimaldatakse vastava taotluse alusel:
  1) sooritada eksam teistest erineval ajal ja kohas;
  2) saada eksamiülesannete lahendamiseks lisaaega;
  3) saada vabastus nende ülesannete lahendamisest, mille sooritamist tema puue ei võimalda.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erisuste kohaldamise otsustab eksameid korraldava asutuse poolt moodustatud ekspertkomisjon.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

§ 9.   Tasemeeksamieelsete konsultatsioonide korraldamine

  (1) Eesti keele tasemeeksamile registreerinud isikul on õigus saada rühmakonsultatsiooni vormis eksamieelseid tasuta konsultatsioone kuni kuue akadeemilise tunni ulatuses.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (2) Konsultatsioonide eesmärgiks on anda eksamile registreerinud isikule teavet eksami vormi, korra ja eksamil kontrollitavate teadmiste ning oskuste kohta.

  (3) Konsultatsioonimaterjalide väljatöötamise, konsultatsioonide rahastamise ning konsultantide metoodilise juhendamise korraldab eksameid korraldav asutus.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

  (4) Konsultatsioone annavad kõrgharidusega filoloogid, kes on läbinud eksameid korraldava asutuse korraldatud täienduskoolituse.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json