Teksti suurus:

Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2020, 8

Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord

Vastu võetud 13.06.2011 nr 23
RT I, 16.06.2011, 5
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2012RT I, 13.09.2012, 116.09.2012, määruses on läbivalt asendatud sõna „eksamikeskus” sõnadega „tunnistusi väljastav asutus” vastavas käändes
13.07.2020RT I, 17.07.2020, 501.08.2020

Määrus kehtestatakse „Keeleseaduse” § 27 lõike 11 alusel.
[RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eesti keele oskust tõendava tasemetunnistuse vorm, mille väljastab Haridus- ja Teadusministeerium või Haridus- ja Noorteamet (edaspidi tunnistusi väljastav asutus), ning tasemetunnistuse väljastamise kord.
[RT I, 17.07.2020, 5 - jõust. 01.08.2020]

§ 2.   Eesti keele tasemetunnistus

  Eesti keele tasemetunnistus (edaspidi tunnistus) on keeleoskust tõendav tähtajatult kehtiv dokument, mis väljastatakse eesti keele tasemeeksami (edaspidi eksam) sooritanud isikule.

2. peatükk Tunnistuse vorm ja väljastamise kord 

§ 3.   Tunnistuse vorm ja vormistamine

  (1) Tunnistus vormistatakse elektroonilisele plangile, millel on sõnad „EESTI VABARIIK”, väikese riigivapi kujutis ja sõna „EESTI KEELE TASEMETUNNISTUS”. Tunnistuse vorm esitatakse määruse lisas.

  (2) Tunnistus vormistatakse eesti keeles ja elektrooniliselt.

§ 4.   Tunnistusele kantavad andmed

  Tunnistusele kantakse eesti keeles järgmised andmed:
  1) tunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi;
  2) tunnistuse saaja isikukood, selle puudumisel sünnikuupäev;
  3) omistatud keeleoskustaseme nimetus;
  4) osaoskuste tulemused;
  5) keeleoskustaseme iseloomustus sõnadega;
  6) eksami sooritamise aeg, koht ja protokolli number;
  7) tunnistuse number.

§ 5.   Tunnistuse kinnitamine ja väljastamine

  (1) Tunnistusi väljastav asutus teatab tunnistuse väljastamisest isikule kirjalikult või e-posti teel kolmekümne päeva jooksul pärast eksami positiivset sooritamist.

  (2) Tunnistusi väljastav asutus teeb eksami sooritanud isikule tunnistuse kättesaadavaks riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Isikule, kellel puudub Eesti Vabariigis väljastatud isikukood, väljastab tunnistusi väljastav asutus tunnistuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Elektrooniline tunnistus kinnitatakse tunnistusi väljastava asutuse digitaalse templiga.

§ 6.   Elektroonilise tunnistuse väljastamine paberkandjal vormistatud tunnistuse asemel

  (1) Paberkandjal vormistatud tunnistuse (edaspidi algdokument) omanik saab taotleda elektroonilise tunnistuse väljastamist, kui:
  1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  3) algdokument on hävinud, kadunud või varastatud;
  4) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras;
  5) algdokumendi omanik soovib algdokumendi asemel elektrooniliselt väljastatud tunnistust.

  (2) Elektroonilise tunnistuse taotleja esitab tunnistusi väljastavale asutusele vastavasisulise taotluse, näidates ära taotluse esitamise põhjuse, taotleja isiku- ja kontaktandmed ning eksami sooritamise aja. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud juhtudel lisab elektroonilise tunnistuse taotleja taotlusele algdokumendi.

  (3) Tunnistusi väljastav asutus otsustab elektroonilise tunnistuse väljastamise ja algdokumendi kehtetuks tunnistamise kolmekümne päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Otsus tehakse elektroonilise tunnistuse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Pärast elektroonilise tunnistuse väljastamist hävitab tunnistusi väljastav asutus taotlusele lisatud algdokumendi.

  (4) Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks ega hävitata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul.

  (5) Otsuse algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta teeb tunnistusi väljastav asutus teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsuse avaldamise kulud katab tunnistusi väljastav asutus.

  (6) Tunnistusi väljastav asutus keeldub elektroonilise tunnistuse väljastamisest, kui:
  1) elektroonilise tunnistuse taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) puuduvad andmed algdokumendi väljaandmise kohta.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 7.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Lisa Eesti keele tasemetunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json