Teksti suurus:

Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2016, 2

Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm

Vastu võetud 06.09.2016 nr 28

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 52 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrust kohaldatakse Eestis töötava välistöötaja ja teises riigis töötava Eestist pärit välistöötaja suhtes.

  (2) Välisettevõtja on füüsiline või juriidiline isik, kes isiklikult või kelle töötaja tegutseb teises ettevõttes kontrollialal.

  (3) Välistöötaja doosikaart on välistöötaja isiklik dokument, kuhu kantakse Eestis või teises riigis kontrollialal välistöötaja saadud kutsekiirituse isikudooside seire andmed.

  (4) Välistöötaja doosikaart on registri alusdokument keskkonnaministri määruse „Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus” tähenduses.

  (5) Välistöötaja doosikaardi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed

  (1) Välistöötaja doosikaardi esilehele kantavad andmed on:
  1) välistöötaja doosikaardi väljastaja andmed;
  2) välistöötaja isikuandmed;
  3) välisettevõtja andmed.

  (2) Välistöötaja isikuandmed on:
  1) välistöötaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sünniaeg;
  4) sugu;
  5) ametinimetus.

  (3) Välisettevõtja andmed on:
  1) nimi;
  2) isiku- või registrikood;
  3) kiirgustegevusloa number ja kehtivusaeg.

  (4) Välistöötaja doosikaardi vahelehtedele kantavad andmed on:
  1) andmed välistöötaja kiirgusohutusalase koolitamise kohta;
  2) tervisekontrolli tulemused;
  3) isikudosimeetria tulemused;
  4) aasta dooside andmed.

  (5) Kiirgusohutusalase koolitamise kohta välistöötaja doosikaardi vahelehele kantavad andmed on:
  1) koolituse kuupäev;
  2) koolituse liik (õppus või juhendamine);
  3) koolitaja;
  4) saadud tunnistuse number.

  (6) Välistöötaja tervisekontrolli tulemuste kohta välistöötaja doosikaardi vahelehele kantavad andmed on:
  1) tervisekontrolli tegija töötervishoiu ja tööohutuse seaduse tähenduses;
  2) tervisekontrolli kuupäev;
  3) sobivus kiirgustööle.

  (7) Välistöötaja isikudosimeetria kohta välistöötaja doosikaardile kantavad andmed on:
  1) kiirgustegevusloa omaja nimi;
  2) kiirgustegevusloa number ja kehtivusaeg;
  3) seireperiood;
  4) väliskiirituse efektiivdoos;
  5) sissevõetud radionukliidi nimetus;
  6) radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoosi suurus;
  7) ekvivalentdoosi suurus silmaläätses, nahas, jäsemetes;
  8) välistöötaja doosikaardi täitja nimi.

§ 3.   Välistöötaja doosikaardi taotlemine

  (1) Välistöötaja doosikaardi saamiseks esitab välisettevõtja või välistöötaja vabas vormis taotluse Keskkonnaametile.

  (2) Välisettevõtja või välistöötaja lisab taotlusele käesoleva määruse § 2 lõigetes 2, 3, 5 ja 6 loetletud andmed. Välistöötaja tervisekontrolli tulemuste ja koolituste läbimise kohta esitatakse ainult viimati läbitud tervisekontrolli ja koolituse andmed.

  (3) Keskkonnaamet väljastab välistöötaja doosikaardi kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist.

§ 4.   Välistöötaja doosikaardi täitmine

  (1) Välisettevõtja ja kiirgustegevusloa omaja korraldavad kiirgustegevuse käigus saadud kutsekiirituse isikudooside, läbitud koolituste ja terviskontrolli tulemuste kandmise välistöötaja doosikaardile.

  (2) Välistöötaja aasta jooksul saadud doosid kannab välistöötaja doosikaardile Keskkonnaamet.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. novembril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Välistöötaja doosikaardi vorm

/otsingu_soovitused.json