Teksti suurus:

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2022, 15

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

Vastu võetud 09.09.2016 nr 53
RT I, 13.09.2016, 11
jõustumine 16.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2017RT I, 20.05.2017, 123.05.2017
19.06.2018RT I, 22.06.2018, 125.06.2018
18.07.2019RT I, 23.07.2019, 226.07.2019
12.06.2020RT I, 19.06.2020, 1422.06.2020
05.03.2021RT I, 11.03.2021, 114.03.2021
21.07.2022RT I, 23.07.2022, 326.07.2022
21.12.2022RT I, 30.12.2022, 502.01.2023

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 6 „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” tegevuse liigi „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine” raames antava põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ja toetuse suurus 

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisa tähenduses mikro- või väikeettevõtja (edaspidi taotleja), kes on:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 2 lõike 1 punktis n sätestatud nõuetele vastav kuni 40-aastane füüsilisest isikust ettevõtja või
[RT I, 20.05.2017, 1 - jõust. 23.05.2017]
  2) komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 31.07.2014, lk 1–17), artikli 2 punktis 2 sätestatud nõuetele vastav äriühing, välja arvatud tulundusühistu, kelle kõik osanikud või aktsionärid on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastased füüsilised isikud.
[RT I, 20.05.2017, 1 - jõust. 23.05.2017]

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud füüsiline isik (edaspidi noor põllumajandustootja) teeb üksinda või koos teiste noorte põllumajandustootjatega äriühingu üle komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 807/2014 artikli 2 lõikes 2 nimetatud kontrolli, kui:
[RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]
  1) noored põllumajandustootjad omavad täisühingus või usaldusühingus 100 protsenti osalusest, iga noor põllumajandustootja on täis- või usaldusosanik ja kõik osanikud on õigustatud äriühingut juhtima;
  2) noor põllumajandustootja omab üksinda või koos teiste noorte põllumajandustootjatega osaühingus või aktsiaseltsis 100 protsenti osa- või aktsiakapitalist ja iga noor põllumajandustootja on osaühingu või aktsiaseltsi juhatuse liige.

  (3) Lõike 2 punktis 2 nimetatud äriühingu juhatuse liikmeks võib olla üksnes noor põllumajandustootja.

  (4) Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu kõigil osanikel või aktsionäridel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670) artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud valdkonnas ja põllumajandusalane keskeri- või kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni 4. tase põllumajandustootmise valdkonnas või Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembrit registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutsekeskharidus.
[RT I, 19.06.2020, 14 - jõust. 22.06.2020; lõiget kohaldatakse alates 2016. aastast.]

  (5) Lõikes 4 nimetatud põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse puudumise korral peab füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanik või aktsionär selle omandama 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2025. aasta 1. novembril.
[RT I, 30.12.2022, 5 - jõust. 02.01.2023]

  (6) Füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanik või aktsionär loetakse põllumajandusliku majapidamise juhina esimest korda tegutsema asunuks, kui:
  1) ta ei ole tegelenud taotluse esitamise tähtpäevaks põllumajandusliku majandustegevusega füüsilisest isikust ettevõtjana kauem kui 24 kuud;
[RT I, 22.06.2018, 1 - jõust. 25.06.2018]
  2) ta ei ole omanud taotluse esitamise tähtpäevaks osalust põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud äriühingus kauem kui 24 kuud;
[RT I, 22.06.2018, 1 - jõust. 25.06.2018]
  3) äriühingu puhul on asutajaks vähemalt üks taotluse esitamise ajal osalust omav osanik või aktsionär, välja arvatud lõikes 8 sätestatud juhul.

  (7) Füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanik või aktsionär võib olla tegutsenud taotluse esitamise tähtpäevaks põllumajandusliku majapidamise juhina kauem kui 24 kuud, kui:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on olnud igal majandusaastal alla 4000 euro;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanik või aktsionär omas äriühingus osalust ajal, mil äriühingu omatoodetud põllumajanduslike toodete aastane müügitulu oli alla 4000 euro, sealjuures ei arvestata füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osaniku või aktsionäri sellist osalemist äriühingus, millega ta ei saanud otseselt ega kaudselt oluliselt mõjutada selle äriühingu tegevust.
[RT I, 19.06.2020, 14 - jõust. 22.06.2020]

  (8) Kui taotleja või tema osanik või aktsionär soovib alustada põllumajanduslikku majandustegevust omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte kaudu, võib taotleja taotleda toetust, kui taotleja või tema osanik või aktsionär on 24 kuu jooksul enne taotluse esitamise tähtpäeva omandanud äriühingu kogu osaluse või füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte ning kui omandatud äriühing või põllumajandusettevõte vastab järgmistele tingimustele:
[RT I, 22.06.2018, 1 - jõust. 25.06.2018]
  1) omandatud äriühing või põllumajandusettevõte on tegutsenud vahetult enne omandamist vähemalt ühe 12 kuu pikkuse majandusaasta;
  2) omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu moodustas omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50,00 protsendi kogu müügitulust;
  3) omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli omandamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot.

  (9) Taotlejal peab olema koostatud jooksva majandusaasta ja sellele järgneva nelja majandusaasta kohta §-s 4 sätestatud nõuetele vastav äriplaan.
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]

  (10) Omatoodetud põllumajanduslikud tooted selle määruse tähenduses on omatoodetud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, ja nende töötlemisel saadud tooted.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (2) Taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

  (3) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

  (4) Toetuse taotleja kohta või tema osaniku või aktsionäriga seotud ettevõtja kohta ei ole selle määruse alusel või „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” meetme 1.2 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine” raames tehtud taotluse rahuldamise otsust.

  (5) Toetuse taotleja kohta ei ole varem „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme 6 tegevuse liigi 6.3 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine” raames tehtud taotluse rahuldamise otsust, välja arvatud § 2 lõikes 8 nimetatud taotleja puhul.
[RT I, 20.05.2017, 1 - jõust. 23.05.2017]

  (6) Toetust ei saa taotleda ettevõtja, kes kuulub kontserni või omab konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teise põllumajandustootmisega tegeleva ettevõtja üle.

  (7) Äriplaanis märgitud põllumajandusmaa on taotleja omandis või taotleja kasutab maad muul õiguslikul alusel vähemalt kuni järgneva kalendriaasta lõpuni arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (8) Taotlejale esitatud nõuete täitmise ning hindamiskriteeriumitele vastavuse kontrollimiseks peavad asjakohased majandusaasta aruanded olema taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitatud, kui majandusaasta aruande äriregistrile esitamine on äriseadustiku alusel nõutav.
[RT I, 20.05.2017, 1 - jõust. 23.05.2017]

  (9) Kui äriühingust taotleja või § 2 lõike 8 kohaselt omandatud äriühingu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta või omandamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasta aruanne äriregistrile esitatud ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise hetkeks möödunud, võetakse aluseks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on möödunud.

  (10) Füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõik osanikud või aktsionärid on enne taotluse esitamist samal aastal osalenud vähemalt kuus akadeemilist tundi kestnud ettevõtlusalasel infopäeval, mis sisaldas äriplaani koostamise tutvustust ning mis on korraldatud arengukava meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liigi 1.4 „Pikaajalised programmid” raames (edaspidi infopäev).
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]

  (11) Lõikes 10 sätestatud infopäeval ei pea osalema, kui füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõik osanikud või aktsionärid on enne taotluse esitamist samal aastal või taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe aasta jooksul osalenud vähemalt kaheksa akadeemilist tundi kestnud ettevõtlusalasel täienduskoolitusel, mis sisaldas äriplaani koostamise õpet või omandanud kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni viienda taseme või kõrghariduse, mille õppekava sisaldas äriplaani koostamise õpet.
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]

§ 4.   Äriplaan

  (1) Taotleja kirjeldab äriplaanis taotletud toetussumma kasutamist põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks ja esitab järgmised andmed:
  1) investeeringu kirjeldus ja maksumus;
  2) muu põllumajandusliku toote tootmise alustamise või arendamise alase tegevuse maksumus;
  3) kavandatava tegevuse kogumaksumus;
  4) taotlemisele järgneva nelja majandusaasta olulisemate tegevuste lühikirjeldus, sealhulgas ostu- või müügilepingute sõlmimine, omandatud ettevõtte ümberkorraldamise või moderniseerimise kava, töötajate palkamine;
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]
  5) ettevõtte arengu visioon ning kavandatava tegevuse eesmärk, sealhulgas vahe- ja lõppeesmärk;
  6) olemasoleva vara kirjeldus ja vara prognoos taotluse esitamisele järgnevaks neljaks majandusaastaks;
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]
  7) finantstulemuste kavandamine, sealhulgas rahavoogude prognoos, kohustuste katmine, vajaduse korral laenuvahendite kaasamine, omavahendite kasutamine;
  8) toodangu ja teenuse nõudluse, turustamise võimaluste ja kavandatava turuosa analüüs, konkurentsi ülevaade;
  9) taotleja majandustegevusega seotud riskid ja tegevused nende maandamiseks ning ettevõtluskeskkonda mõjutavad tegurid;
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]
  10) kui omandati äriühing või põllumajandusettevõte, siis omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte senine tegevusala ja hetkeolukorra kirjeldus;
  11) tegevusala, kuhu investeering tehakse, ning omatoodetud põllumajandusliku toote ja selle tootmisprotsessi kirjeldus;
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]
  12) taotleja tegevused keskkonnasäästlikkuse ja ressursitõhususe tagamiseks;
  13) kavandatavad koolitamis- ja nõustamistegevused, sealhulgas § 2 lõikes 4 nimetatud põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse puudumise korral selle omandamiseks vajalikud tegevused;
  14) taotluse esitamisele vahetult eelnenud ühe või kolme majandusaasta omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ja muu müügitulu müüdud toodete ja teenuste kaupa, märkides iga toote või teenuse kohta ka müüdud ühikute koguse § 2 lõike 8 kohase põllumajandusettevõtte kohta;
  15) taotluse esitamise aasta ja sellele järgneva nelja majandusaasta omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu prognoos, märkides iga toote või teenuse kohta müüa planeeritavate ühikute koguse ja müügitulu summa;
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]
  16) lõikes 4 nimetatud juhul taotleja äriplaani andmete põhjal arvutatud taotluse esitamisele järgneva nelja majandusaasta standardkogutoodangu väärtuse prognoos.
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 19.06.2020, 14 - jõust. 22.06.2020]

  (3) Taotleja peab äriplaanis kavandama taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta lõpuks omatoodetud põllumajanduslike toodete müügituluks üle 4000 euro.
[RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]

  (4) Lõikes 3 nimetatud müügitulu ei pea kavandama taotleja, kelle põhitegevusala on puuvilja-, marja-, pähkli-, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatus või mesindus. Sellisel juhul kavandab nimetatud taotleja äriplaanis põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtuseks taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta lõpuks üle 14 000 euro.
[RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]

  (5) Taotleja peab kavandama oma tegevused äriplaanis selliselt, et ta vastaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivse põllumajandustootja määratlusele hiljemalt 18 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks.

  (2) Vähemalt 50 protsenti äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest tuleb kasutada sellise materiaalse põhivara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajandustoodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt vähemalt § 14 lõike 2 punktis 1 nimetatud tähtaja jooksul (edaspidi investeering).

  (3) Äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist ei või alustada varem ja tegevuste elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 6.   Toetuse suurus

  (1) Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 60 000 eurot üks kord arengukava programmiperioodil.
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punkti c kohaselt kindlasummalise maksena.
[RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 7.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le avalduse ja äriplaani (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (3) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse.

§ 8.   Taotlusele esitatavad nõuded

  Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;
  2) kavandatava tegevuse asukoht;
  3) kui toetust taotleb füüsilisest isikust ettevõtja, siis teave selle kohta, kas taotleja raamatupidamise arvestus toimub tekke- või kassapõhiselt;
  4) taotletava toetuse suurus;
  5) teave selle kohta, kas taotleja jätkab tegevust piimakarjakasvatusega;
  6) teave selle kohta, kas taotleja jätkab tegevust aiakultuuri tootmisega;
[RT I, 19.06.2020, 14 - jõust. 22.06.2020]
  7) teave selle kohta, kas taotleja on omandanud vanemale või vanavanemale kuulunud äriühingu osaluse või põllumajandusettevõtte;
  8) teave selle kohta, kas taotleja on omandanud § 2 lõike 8 kohase põllumajandusettevõtte;
  9) teave selle kohta, kas omandatud põllumajandusettevõttes toimus raamatupidamise arvestus tekke- või kassapõhiselt;
  10) teave töökogemuse, hariduse või kutse omandamise tähtaja kohta § 2 lõikes 4 sätestatu kohaselt;
  101) teave selle kohta, kas on läbitud § 3 lõikes 10 sätestatud infopäev või sama paragrahvi lõikes 11 sätestatud täienduskoolitus;
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]
  11) muud andmed, mida on vaja taotleja nõuetele ja hindamiskriteeriumitele vastavuse kindlakstegemiseks ja seireks.

§ 9.   Nõuded taotluse osaks olevatele dokumentidele

  (1) Taotleja esitab PRIA-le koos taotlusega järgmised dokumendid:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõigi osanike või aktsionäride põllumajandusalast või lisas kehtestatud hindamiskriteeriumi 1.3 alusel hindepunktide saamiseks majandus- või juhtimisalast haridust tõendavate dokumentide ärakirjad;
[RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]
  2) füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõigi osanike või aktsionäride elulookirjeldus ning õppekava alusel praktika läbimist tõendava dokumendi või töösuhet tõendava dokumend ärakiri või selle väljavõte, millest nähtub põllumajandusalal või lisas kehtestatud hindamiskriteeriumi 2.2 alusel hindepunktide saamiseks muus valdkonnas tegutsemise töökogemus;
[RT I, 19.06.2020, 14 - jõust. 22.06.2020]
  21) paragrahvi 3 lõikes 11 sätestatud juhul füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõigi osanike või aktsionäride täienduskoolitusel osalemist tõendav dokument;
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]
  3) rendilepingu ärakiri taotluse esitamise aasta ja sellele järgnevate aastate kohta kuni järgneva kalendriaasta lõpuni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja kasutab või kavandab kasutada renditud maad.

  (2) Kui taotleja soovib saada hindepunkte lisas kehtestatud hindamiskriteeriumite 4, 5 või 6 alusel, esitab ta lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) dokument, mis tõendab äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte omandamist juhul, kui vastav teave ei ole kättesaadav äriregistri andmebaasist;
  2) kui taotleja omandas oma füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanikust või aktsionärist vanema ettevõtte või äriühingu osaluse ja vastav teave ei ole kättesaadav rahvastikuregistrist, esitab taotleja oma sünnitunnistuse ärakirja, ning kui ta omandas oma füüsilisest isikust ettevõtjast või äriühingu osanikust või aktsionärist vanavanema ettevõtte või äriühingu osaluse, siis ka vanema sünnitunnistuse ärakirja või muud vajalikud dokumendid, mis tõendavad taotleja põlvnemist ettevõtte või osaluse üleandnud isikust.

  (3) Ettevõtja, kellel ei ole või kellel ei ole veel saabunud kohustust esitada majandusaasta aruanne äriregistrile, peab esitama taotlemisel komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003 kohaselt oma jooksva majandusaasta omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu, töötajate arvu ja bilansi kogumahu prognoosi.

  (4) Koos taotlusega esitab taotleja toetuse esimese osa väljamaksmiseks PRIA-le maksetaotluse. Maksetaotlus võib olla avalduse osaks.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 10.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 11.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate või § 2 lõikes 8 sätestatud juhul põllumajandusettevõtte üleandnud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
[RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]
  1) käibedeklaratsiooni andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]
  2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed.
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]

§ 12.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab taotlusi lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist, andes taotlusele hindepunkte lisa kohaselt, ja moodustab taotluste paremusjärjestuse.

  (2) Lisa A-osas sätestatud hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse moodustamise ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

  (3) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse taotlust, mille on esitanud taotleja, kes ise või kelle osanik või aktsionär on noorem, kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja või ühe osaniku või aktsionäriga äriühing. Kui taotlejaks on mitme osaniku või aktsionäriga äriühing, võetakse aluseks äriühingu osanike või aktsionäride vanuse aritmeetiline keskmine.

§ 13.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse vahendite piires taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Minimaalne hindepunktide summa toetuse taotluse rahuldamiseks on 50 protsenti lisa hindamiskriteeriumis 3 kehtestatud maksimaalsest hindepunktide summast.
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]

  (4) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Toetuse saaja kohustused ja toetuse maksmise kord 

§ 14.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib äriplaanis kavandatud §-s 5 sätestatud toetatavad tegevused ellu kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2025. aasta 1. novembril, kusjuures:
[RT I, 30.12.2022, 5 - jõust. 02.01.2023]
  1) tegevuste elluviimine peab algama kuue kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) äriplaanis kavandatud tegevustest vähemalt 75 protsenti, sealhulgas § 5 lõike 2 kohane investeering, peab olema ellu viidud ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saamisega võtab toetuse saaja lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised kohustused:
  1) investeeringuobjekti säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt üks aasta arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood);
  2) tegeleda vähemalt kahe taotlemisele järgneva majandusaasta jooksul piimakarjakasvatusega ning iga-aastane müügitulu omatoodetud piima ja selle töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist ning piimakarjakasvatusest kas koos või eraldi peab moodustama üle 50 protsendi omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust, kui ta on saanud hindepunkte lisas kehtestatud hindamiskriteeriumi 5 alusel;
  3) tegeleda vähemalt kahe taotlemisele järgneva majandusaasta jooksul aiakultuuri tootmisega ning iga-aastane müügitulu aiakultuuri tootmisest või nende töötlemisel saadud toodete müügist kas koos või eraldi peab moodustama üle 50 protsendi omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust, kui ta on saanud hindepunkte lisas kehtestatud hindamiskriteeriumi 6 alusel;
[RT I, 19.06.2020, 14 - jõust. 22.06.2020]
  4) vastata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivse põllumajandustootja määratlusele hiljemalt 18 kuu möödumisel taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning olla aktiivne põllumajandustootja vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
[RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]
  5) tagada, et tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta lõpuks üle 4000 euro;
[RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]
  6) [Kehtetu - RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]
  7) tagada, et tema põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtus on taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta lõpuks üle 14 000 euro, kui ta tegutseb peamiselt puuvilja-, marja-, pähkli-, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatuse või mesinduse tegevusalal ja punktis 5 sätestatud nõue ei ole täidetud;
[RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]
  8) toetuse saaja taotluse esitamisele järgnev majandusaasta on kuni 12 kuu pikkune.

  (3) Toetuse saaja peab vastama järgmistele toetuskõlblikkuse nõuetele:
  1) omandama põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutse, kui toetuse saajal on § 2 lõikes 5 sätestatud kohustus, ning esitama ühe kuu jooksul arvates nimetatud lõikes märgitud tähtaja lõppemisest PRIA e-teenuse keskkonna kaudu omandatud põllumajandusalast töökogemust, haridust või kutset tõendava dokumendi ärakirja;
  2) tagama, et sihipärase kasutamise perioodi jooksul äriühingu osaniku, aktsionäri või juhatuse liikme vahetumise korral vastab uus osanik, aktsionär või juhatuse liige toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
[RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]
  3) toetuse saaja suhtes ei ole kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

  (4) Lisaks on toetuse saaja kohustatud:
  1) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
[RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]
  2) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) [kehtetu - RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]
  4) tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse;
[RT I, 23.07.2019, 2 - jõust. 26.07.2019]
  5) tagama, et § 5 lõike 2 kohase investeeringu tegemise korral ei oma toetuse saaja ja vara müüja või teenuse osutaja ning nende osanik, aktsionär või juhatuse liige osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse;
  6) esitama toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
  7) säilitama toetusega seotud dokumente kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
  8) teavitama viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või investeeringuobjektiga seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

  (5) Toetuse saajal ei tohi kuni viimase toetusosa väljamaksmiseni olla riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (6) Toetuse saaja ei tohi kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni olla äriseadustiku § 6 tähenduses tütarettevõtja ja tema üle ei tohi omada konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teine ettevõtja.
[RT I, 22.06.2018, 1 - jõust. 25.06.2018]

§ 15.   Toetatud tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab PRIA-le pärast äriplaanis kavandatud tegevuse osalist või täielikku elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul arvates § 14 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast PRIA e-teenuse keskkonna kaudu tehtud tegevuste aruande, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
  1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja taotluse viitenumber;
  2) äriplaanis kavandatud tegevuse täieliku või osalise elluviimise ulatus;
  3) investeeringu maksumus;
  4) muu tegevuse elluviimise maksumus;
  5) koos aruandega esitatavate dokumentide loetelu, näidates ära dokumendi numbri ja väljastamise kuupäeva.

  (2) Koos tegevuste aruandega esitab toetuse saaja pärast äriplaanis ettenähtud kõigi tegevuste elluviimist toetuse teise osa väljamaksmiseks PRIA-le maksetaotluse, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist toetuse teise osaga taotletakse. Maksetaotlus võib olla tegevuste aruande osaks.

  (3) Koos tehtud tegevuste aruandega esitab toetuse saaja järgmised investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis või ostis investeeringu tegemisel töö, teenuse või asja;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) ehitamise või rekonstrueerimise puhul selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö.

  (4) Toetuse saaja esitab PRIAle kuni kaks tehtud tegevuste aruannet.

§ 16.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse kahes osas, millest esimene osa moodustab 75 protsenti taotluse rahuldamise otsuses määratud toetuse suurusest.

  (2) PRIA teeb toetuse esimese osa maksmise otsuse ja kannab toetusraha esimese osa toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (3) PRIA teeb toetuse teise osa maksmise otsuse ja kannab toetusraha teise osa toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates äriplaanis kavandatud kõigi § 14 lõikes 1 ja sama paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (5) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 17.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Rakendussätted
[RT I, 19.06.2020, 14 - jõust. 22.06.2020]

  (1) Alates 2017. aastast ei saa taotleda põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.
[RT I, 20.05.2017, 1 - jõust. 23.05.2017]

  (2) Paragrahvi 2 lõiget 4 kohaldatakse alates 2016. aastast.
[RT I, 19.06.2020, 14 - jõust. 22.06.2020]

  (3) Paragrahvi 14 lõikes 5 sätestatud nõuet ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab toetuse maksmiseks maksetaotluse PRIA-le 2020. aastal alates 12. märtsist.
[RT I, 19.06.2020, 14 - jõust. 22.06.2020]

  (4) Paragrahvi 14 lõike 2 punkte 5 ja 7 kohaldatakse toetuse saajale alates 2016. aastast.
[RT I, 11.03.2021, 1 - jõust. 14.03.2021]

  (5) Taotleja, kes esitas taotluse 2022. aastal, peab põllumajandusalase töökogemuse ja hariduse või kutse puudumise korral selle omandama hiljemalt 2025. aasta 1. novembril.
[RT I, 30.12.2022, 5 - jõust. 02.01.2023]

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid
[RT I, 23.07.2022, 3 - jõust. 26.07.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json