Teksti suurus:

Piimatootmise vähendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2016, 14

Piimatootmise vähendamise toetus

Vastu võetud 12.09.2016 nr 54

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 (ELT L 242, 09.09.2016, lk 4–9), artikli 2 lõike 2 ja lõike 3 punkti a, artiklite 3 ja 4 ning artikli 5 lõike 2 ja lõike 3 punkti a alusel.

§ 1.   Toetatav tegevus ja toetuse taotleja

  (1) Piimatootmise vähendamise toetust (edaspidi toetus) antakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus nimetatud tegevuse eest, kui piimatootmist vähendatakse vähemalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 2 lõike 1 teises lõigus sätestatud koguses. Kui piimatootmist vähendatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 1 lõike 1 kolmandas lõigus sätestatud määrast rohkem, siis nimetatud määra ületava osa eest toetust ei anta.

  (2) Toetust võib taotleda komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 1 lõikes 2 nimetatud isik (edaspidi taotleja).

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab kirjaliku toetuse taotluse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) arvestusega, et taotlus saabuks PRIA-sse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 2 lõike 2 kolmandas lõigus sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Toetuse taotluses peavad sisalduma komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 2 lõike 3 punktis a nimetatud andmed ning sama lõike punktides b ja c nimetatud dokumendid.

  (3) PRIA avalikustab toetuse taotluse vormi oma veebilehel.

§ 3.   Toetuse taotluse menetlemine

  (1) PRIA kontrollib komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 3 kohaselt toetuse taotleja ja taotluse nõuetekohasust ja usutavust ning teeb kindlaks samas artiklis nimetatud teabe arvestusega, et teave oleks võimalik esitada Euroopa Komisjonile ettenähtud tähtaja jooksul.

  (2) PRIA avalikustab oma veebilehel Euroopa Komisjoni otsuse, milles sisaldub komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 4 lõikes 1 nimetatud teave, samas lõikes sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) Toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA. Kui Euroopa Komisjon on kehtestanud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 4 lõikes 2 nimetatud jaotuskoefitsiendi, arvestab PRIA sellega otsuse tegemisel.

  (4) Toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse teatavaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 10 sätestatud korras hiljemalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 4 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

§ 4.   Toetuse maksmise taotlemine

  (1) Toetuse saaja esitab PRIA-le maksetaotluse arvestusega, et maksetaotlus saabuks PRIA-sse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 5 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Maksetaotluses peavad sisalduma komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 5 lõike 3 punktis a nimetatud andmed ja sama lõike punktis b nimetatud dokumendid.

  (3) PRIA avalikustab maksetaotluse vormi oma veebilehel.

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA kontrollib maksetaotlusi, lähtudes komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 5 lõikes 4 sätestatust.

  (2) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 5 lõikes 5 sätestatud juhul makstakse toetust samas lõikes sätestatud määras.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/1612 artikli 5 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul.

Urmas Kruuse
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json