Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2022, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.09.2022 nr 68

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõigete 11 ja 12 ning § 200 lõike 10 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ muutmine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ lisa 1 täiendatakse grupiga 16 järgmises sõnastuses:

„Grupp 16
Muud lisaseadmed

Kood 1601. Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem

1. Kui sõiduki valmistaja on varustanud sõiduki hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall süsteemiga, siis peab süsteem olema töökorras.

Kontrollimine: vaatluse ja elektroonilise liidese kasutamisega.“.

§ 2.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ muutmine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikest 81 jäetakse välja sõna „eriliigilist“;

2) paragrahvi 81 lõikes 1 asendatakse sõnad „punktis 3“ sõnaga „tabelis“;

3) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Lisa 4 tabeli punktis 7.13 nimetatud hädaabikõne eCall süsteemi nõuetele vastavust kontrollitakse alates 2023. aasta 20. maist.“;

4) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128), muudetud direktiiviga (EL) 2021/1717 (ELT L 342, 27.09.2021, lk 48–51);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 134–218), muudetud direktiiviga (EL) 2021/1716 (ELT L 342, 27.09.2021, lk 45–47).“;

5) määruse lisa 2 punkt 8.10. sõnastatakse järgmiselt:
„8.10. õhkpidurisüsteemi kontrollimise seadmed, nagu manomeetrid, ühendusseadmed ja voolikud, kui ülevaatuspunktis teostatakse ülevaatust üle 3500 kg täismassiga M2-; N2-; M3-; N3-; T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b- ja T4.3b-kategooria sõidukitele;“;

6) määruse lisa 2 punktis 8.16. asendatakse sõna „Maanteeameti“ sõnaga „Transpordiameti“;

7) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord“ muutmine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruses nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 teist lauset täiendatakse pärast sõnu „on ka“ tekstiosaga „T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b-, T4.3b- ja“;

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 134–218), muudetud direktiiviga (EL) 2021/1716 (ELT L 342, 27.09.2021, lk 45–47).“;

3) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määruse lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ muutmine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b- ja T4.3b-kategooria masina korralisel ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse lisas 5 loetletud masina osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust, mille kontrollimine on jaotatud järgmistesse valdkondadesse:
1) identifitseerimine;
2) pidurisüsteem;
3) juhtimisseade;
4) nähtavus;
5) tuled, helkurid ja elektriseadmed;
6) veermik ja vedrustus;
7) raam, kere ja sellele kinnituvad osad;
8) muu varustus;
9) saaste.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud kontroll tehakse vastavalt määruse lisas 5 sätestatud metoodikale.“;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b- ja T4.3b-kategooria masinal on rohkem kui neli riket või puudust § 9 lõike 11 punktides 1–9 nimetatud samas valdkonnas, liigitatakse rikked või puudused järgmisesse lõikes 4 sätestatud rikke või puuduse raskusastmesse.

(6) Rikke või puuduse võib liigitada järgmisesse raskusastmesse ka juhul, kui esineb vähemalt kaks riket või puudust § 9 lõike 11 punktides 1–9 nimetatud samas valdkonnas ning nendest tingituna on masina ohutus halvenenud määral, mille kõrvaldamise kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus või on masin omal jõul sõitmiseks kõlbmatu.“;

3) määruse normitehnilise märkuse teine lause sõnastatakse järgmiselt:
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128), muudetud direktiiviga (EL) 2021/1717 (ELT L 342, 27.09.2021, lk 48–51).“;

4) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määrust täiendatakse lisaga 5 (lisatud).

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. a 27. septembril.

Riina Sikkut
majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede, varustuse ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika

Lisa 1 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart

Lisa 6 Kommertssõiduki kontrolliakt

Lisa 1 Masina tehnonõuded ja nõuded varustusele

Lisa 5 T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b- ja T4.3b-kategooria masina ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede, varustuse ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json