Teksti suurus:

Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.10.2011, 1

Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele1

Vastu võetud 07.10.2011 nr 96

Määrus kehtestatakse „Elektroonilise side seaduse” § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse raadiosageduste sagedusloata kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded kooskõlas Euroopa Liidu regulatiivse raamistikuga elektroonilise side valdkonnas ja raadiosageduste kasutamise eesmärkidega, et vältida raadiohäireid ning tagada seadmete koostoime ja elanikkonna kaitse elektromagnetväljade kahjuliku mõju eest.

  (2) „Elektroonilise side seaduse” §-s 11 sätestatud sagedusloata on lubatud kasutada raadioseadmeid, mis vastavad käesolevas määruses kehtestatud nõuetele.

§ 2.  Määruse lisad

  (1) Käesoleva määruse lisades sätestatakse tehnilised nõuded raadioseadmetele raadiosideteenistuste kaupa järgmiselt:
  1) lisas 1 liikuva maaside seadmetele;
  2) lisas 2 raadio-meteoroloogia seadmetele;
  3) lisas 3 kosmoseside tsiviilrakenduste seadmetele;
  4) lisas 4 lähitoimeseadmetele.

  (2) Määruses kasutatud tähiste ja lühendite selgitused ja inglisekeelsed vasted on esitatud määruse lisas 5.

§ 3.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) efektiivne kiirgusvõimsus (effective radiated power – edaspidi e.r.p.) on antenni sisendisse antava võimsuse korrutis antenni võimendusteguriga poollaine dipoolantenni suhtes antud suunas;
  2) ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (equivalent isotropically radiated power – edaspidi e.i.r.p.) on antenni sisendisse antava võimsuse korrutis antenni absoluutse võimendusega antud suunas;
  3) keskmine võimsus (mean power) on raadiosaateseadmest antenni fiidrisse antava võimsuse keskväärtus ajavahemiku jooksul, mis on oluliselt pikem madalaima moduleeriva sageduse perioodist, normaaltöötingimustel;
  4) töötsükkel (duty cycle) on protsentides väljendatud suhtarv, mis näitab raadiosaateseadme maksimaalset sisselülitatud aega ühel kandesagedusel ühe tunni suhtes, kui ei ole sätestatud teisiti;
  5) võimsuse spektraaltihedus (power spectral density) on pideva spektriga ja lõpliku keskmise võimsusega signaali või müra spektraalkomponentide ühiksagedusriba kohta tuleva võimsuse jaotus sageduse funktsioonina;
  6) võimsustihedus (power flux density) on võimsuse ja pindala suhe (väljendatakse üldjuhul ühikutes W/m2, dB(W/m2) või mW/cm2);
  7) e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtus (mean e.i.r.p. density) – keskmine kiirgusvõimsus, mõõdetud 1 MHz laiuses ribas, kasutades mõõtmisel efektiivväärtuse detektorit keskmistusajaga 1 ms või vähem;
  8) e.i.r.p. spektraaltiheduse tippväärtus (peak e.i.r.p. density) – kiirgusvõimsuse tippväärtus 50 MHz ribalaiuses, mille kesksagedusel esineb suurim keskmine kiirgusvõimsus. Kui e.i.r.p. tipptihedust mõõdetakse ribalaiuses x (MHz), vähendatakse tulemust teguri 20 log(50/x) dB võrra;
  9) suurim e.i.r.p. spektraaltihedus (maximum e.i.r.p. density) – signaali suurim kiirgusvõimsus mõõdetuna mis tahes suunal mis tahes sagedusel etteantud sagedusvahemikus;
  10) kogu kiirgusvõimsuse spektraaltihedus (total radiated power spectral density) – e.i.r.p. spektraaltiheduse keskväärtuste aritmeetiline keskmine, mida mõõdetakse sfääriliselt ümber raadioseadme, kusjuures mõõtepunktide vahe ei ületa 15°;
  11) suurim keskmine e.i.r.p. (maximum mean e.i.r.p.) – näitab raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise (Transmitter Power Control – TPC) rakendamisel võimsuse automaatjuhtimise vahemiku kõrgeimat võimsustaset edastusel;
  12) kogu kiirgusvõimsus (Total Radiated Power – TRP) – antenni poolt reaalselt kiiratav võimsus, mis määratakse kogu kiirgusväljas eri suundades kiiratava võimsuse integraaliga.

§ 4.  Raadiosageduste sagedusloata kasutamise üldised tingimused

  (1) Sagedusloata raadiosagedustel töötav raadioseade peab vastama „Elektroonilise side seaduse” § 123 nõuetele ja nõuetele vastavus peab olema hinnatud ja tõendatud nimetatud seaduse §-s 125 sätestatud korras. Nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb raadioseadet kontrollida ja katsetada vastavalt asjakohastes harmoneeritud standardites sätestatud või samaväärsetele meetoditele.

  (2) Raadioseadme kasutamisele territoriaalseid piiranguid ei seata, kui määruse lisades 1–4 ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Lubatud on kasutada sobivaid välisantenne, kui käesolevas määruse lisades 1–4 ei ole sätestatud teisiti, kusjuures raadioseadme efektiivne kiirgusvõimsus ei või ületada käesolevas määruses sätestatud piirnormi.

  (4) Raadioseadme tehniliste näitajate puhul võib tehnilise normi täitmiseks lähtuda määruses viidatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) soovitustega samaväärsetest Eesti standarditest (EVS), nende puudumisel Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standarditest või nende puudumisel muudest avalikult heakskiidetud ja kättesaadavatest spetsifikatsioonidest.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. oktoobri 2008. a määrus nr 95 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” (RTL 2008, 88, 1244; 2010, 20, 359) tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 91, 07.04.1999, lk 10–28);
Komisjoni otsus 2001/148/EÜ direktiivi 1999/5/EÜ artikli 3 lõike 3 punkti e kohaldamisest laviinimajakate suhtes (EÜT L 55, 24.2.2001, lk 65–65);
Komisjoni otsus 2004/545/EÜ raadiospektri kasutuse ühtlustamise kohta sagedusalal 79 GHz seoses lähiala liiklusradarite kasutusega ühenduses (ELT L 241, 13.7.2004, lk 66–67);
Komisjoni otsus 2005/50/EÜ 24 GHz raadiosagedusala ajutise kasutuse ühtlustamise kohta seoses sõidukite lähitoimeradarseadmete kasutusega ühenduses (ELT L 21, 25.1.2005, lk 15–20);
Komisjoni otsus 2005/928/EÜ sagedusala 169,4–169,8215 MHz kasutamise ühtlustamise kohta ühenduses (ELT L 344, 27.12.2005, lk 47–51);
Komisjoni otsus 2005/513/EÜ raadiospektri ühtlustatud kasutamise kohta sagedusalas 5 GHz traadita juurdepääsusüsteemide, sealhulgas raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) rakendamiseks (ELT L 187, 19.7.2005, lk 22–24);
Komisjoni otsus 2005/928/EÜ sagedusala 169,4–169,8215 MHz kasutamise ühtlustamise kohta ühenduses (ELT L 344, 27.12.2005, lk 47–51);
Komisjoni otsus 2006/771/EÜ lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta (ELT L 312, 11.11.2006, lk 66–70);
Komisjoni otsus 2006/804/EÜ detsimeeterlainealal (UHF) töötavate raadiosagedustuvastamise (RFID) seadmete raadiospektri ühtlustamise kohta (ELT L 329, 25.11.2006, lk 64–66);
Komisjoni otsus 2007/90/EÜ millega muudetakse otsust 2005/513/EÜ raadiospektri ühtlustatud kasutamise kohta sagedusalas 5 GHz traadita juurdepääsusüsteemide, sealhulgas raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) rakendamiseks (ELT L 41, 13.2.2007, lk 10);
Komisjoni otsus 2007/98/EÜ raadiospektri 2 GHz sagedusala ühtlustatud kasutamise kohta liikuva kosmoseside süsteemide rakendamiseks (ELT L 43, 15.2.2007, lk 32–34);
Komisjoni otsus 2007/131/EÜ ultralairibaseadmetel raadiospektri ühtlustatud kasutamise võimaldamise kohta ühenduses (ELT L 55, 23.2.2007, lk 33–36);
Komisjoni otsus 2008/294/EÜ õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste spektrikasutuse ühtlustatud tingimuste kohta ühenduses (ELT L 98, 10.4.2008, lk 19–23);
Komisjoni otsus, 2008/411/EÜ sagedusala 3400–3800 MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik ühenduses pakkuda elektroonilisi sideteenuseid (ELT L 144, 4.6.2008, lk 77–81);
Komisjoni otsus 2008/477/EÜ sagedusala 2500–2690 MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik ühenduses pakkuda elektroonilisi sideteenuseid (ELT L 163, 24.6.2008, lk 37–41);
Komisjoni otsus 2008/671/EÜ raadiospektri sagedusala 5875–5905 MHz ühtlustatud kasutamise kohta intelligentsetes transpordisüsteemides ohutusega seotud rakenduste jaoks (ELT L 220, 15.8.2008, lk 24–26);
Komisjoni otsus 2008/673/EÜ, millega muudetakse otsust 2005/928/EÜ sagedusala 169,4–169,8125 MHz kasutamise ühtlustamise kohta ühenduses (ELT L 220, 15.8.2008, lk 29–29);
Komisjoni otsus 2009/343/EÜ ultralairibaseadmetel raadiospektri ühtlustatud kasutamise võimaldamise kohta ühenduses (ELT L 55, 23.2.2007, lk 33–36);
Komisjoni otsus 2009/766/EÜ sagedusalade 900 MHz ja 1800 MHz ühtlustamise kohta ühenduses üleeuroopalisi elektroonilisi sideteenuseid pakkuda võimaldavate maapealsete süsteemide jaoks (ELT L 274, 20.10.2009, lk 32–35);
Komisjoni otsus 2010/166/EL laeva pardal osutatavate mobiilsideteenuste (MCV-teenuste) raadiospektrikasutuse ühtlustatud tingimuste kohta Euroopa Liidus (ELT L 72, 20.3.2010, lk 38–41);
Komisjoni otsus 2010/368/EL, millega muudetakse otsust 2006/771/EÜ lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta (ELT L 166, 1.7.2010, lk 33–41);
Komisjoni rakendusotsus, 2011/485/EL, millega muudetakse otsust 2005/50/EÜ 24 GHz raadiosagedusala ajutise kasutuse ühtlustamise kohta seoses sõidukite lähitoimeradarseadmete kasutusega ühenduses (ELT L 198, 30.7.2011, lk 71–72);
Komisjoni soovitus 2008/295/EÜ mobiilsideteenuste lubamise kohta õhusõiduki pardal Euroopa Ühenduses (ELT L 98, 10.4.2008, lk 24–27).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Liikuv maaside

Lisa 2 Raadio-meteoroloogia

Lisa 3 Kosmoseside (tsiviilrakendused)

Lisa 4 Lähitoimeseadmed

Lisa 5 Määruses esinevate tähiste ja lühendite selgitused ning ingliskeelsed vasted

/otsingu_soovitused.json