Teksti suurus:

Tervishoiukorralduse infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.10.2023, 4

Tervishoiukorralduse infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 07.07.2022 nr 59
RT I, 08.07.2022, 12
jõustumine 11.07.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023
05.10.2023RT I, 13.10.2023, 316.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 264 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Tervishoiukorralduse infosüsteem

  (1) Tervishoiukorralduse infosüsteem (edaspidi infosüsteem) on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Infosüsteemi peetakse järgmistel eesmärkidel:
  1) nõutava kvalifikatsiooniga isikute poolt tervishoiuteenuste ja apteegiteenuse osutamise tagamiseks, et kaitsta teenuste kasutajate tervist;
  2) valitsusasutustele, Tervisekassale ja valdkonna eest vastutava ministri määratud asutustele õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalike andmete tagamiseks;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  3) tervisestatistika ja tervishoiualase poliitika tegemiseks.

  (3) Infosüsteemi ingliskeelne nimetus on Health Care Providers’ Information System.

§ 2.   Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Terviseamet.

  (2) Infosüsteemi volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

§ 3.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib infosüsteemi pidamist;
  2) vastutab infosüsteemi haldamise seaduslikkuse ja arendamise eest;
  3) kehtestab infosüsteemi andmetele juurdepääsu ja infosüsteemi andmete töötlemise korra ning tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  4) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest;
  5) tagab andmete kogumise, haldamise, säilitamise ja hävitamise;
  6) korraldab elektroonset andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  7) sõlmib andmevahetuse kokkulepped õigusaktides sätestatud ulatuses;
  8) vastutab infosüsteemi toimingute õiguspärasuse eest;
  9) täidab muid vastutava töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib infosüsteemi pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
  2) tagab infosüsteemi pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks infosüsteemi turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat infosüsteemi pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) kõrvaldab infosüsteemi kasutamise takistused ja tõrked ning taastab ja tagab infosüsteemi töö;
  6) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
  7) teeb infosüsteemi vastutavale töötlejale ettepanekuid infosüsteemi arendamiseks.

2. peatükk Infosüsteemi ülesehitus ja andmete koosseis 

§ 4.   Infosüsteemi ülesehitus

  Infosüsteemi peetakse elektroonselt ja see koosneb:
  1) elektroonsest andmebaasist;
  2) alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud registriandmetest.

§ 5.   Infosüsteemi andmete kaitse

  (1) Infosüsteemi andmete kaitse hõlmab järgmist:
  1) käideldavus ehk andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest (K);
  2) terviklus ehk andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest (T);
  3) konfidentsiaalsus ehk andmete kaitse volitamata töötlemise eest (S).

  (2) Infosüsteemi kantud andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Infosüsteemi turvaklass on K2T2S1. Infosüsteemi turbeaste on keskmine (M).

§ 6.   Andmete infosüsteemi kandmise alusdokumendid

  (1) Tervishoiutöötaja, proviisori või farmatseudi andmete infosüsteemi kandmisel on alusdokumendid:
  1) registreerimistaotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) kvalifikatsiooni tõendav dokument;
  4) erialast töökogemust tõendavad dokumendid;
  5) registreerimisotsus;
  6) kohtuotsus, millega on peatatud kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis või registreerimistõendis märgitud eri- või kutsealal tegutsemise õigus või Terviseameti otsus, millega on seatud piirang kutsealasele tegevusele;
  7) tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuse osutaja, proviisori või farmatseudi või apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja poolt esitatud infosüsteemi andmete muutumist tõendav dokument;
  8) Tervisekassa otsus perearsti nimistu kinnitamise, teeninduspiirkonna ja nimistu piirsuuruse määramise või muutmise kohta;
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  9) täienduskoolituse läbimist tõendav tunnistus;
  10) nimistu alusel tegutseva perearsti juures töötava õe ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud määruses nimetatud õendusabi eriala omandanud õe puhul kliinilise farmakoloogia täienduskoolituse läbimist tõendav tunnistus;
  11) Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi pädeva asutuse väljastatud tõend tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tunnustamise kohta.

  (2) Tervishoiuteenust osutava juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja andmete infosüsteemi kandmisel on alusdokumendid:
  1) taotlus tegevusloa saamiseks või muutmiseks või sellest ajutiselt loobumiseks;
  2) majandustegevuse muutmise teade;
  3) üldhuviteenuse osutamisest loobumise teade;
  4) teatis tööle asuvate ja töölt lahkuvate tervishoiutöötajate, tervishoiutöötajaga võrdsustatud isikute ning tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute kohta;
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  5) otsus tegevusloa andmise, muutmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta;
  6) majandustegevuse peatamise või keelamisega seotud otsus.

§ 7.   Infosüsteemi andmete koosseis

  (1) Tervishoiutöötaja, proviisori või farmatseudi kohta kantakse infosüsteemi järgmised eluloolised ja töökoha andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) eelmine või eelmised ees- ja perekonnanimi või -nimed;
  4) kodakondsus;
  5) isikukood, selle puudumisel korral sünniaasta, -kuu ja -päev;
  6) sugu;
  7) kontaktandmed (telefon ja e-post, nende puudumisel elukoha aadress);
  8) surma korral surmakuupäev;
  9) eelmise töökoha riik;
  10) töötamise algus- ja lõpukuupäev ning tööandja andmed (juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi või asutuse nimi ja registrikood);
  11) proviisori või farmatseudi töökoha aadress (apteegi tegutsemiskoht, kus isik töötab);
  12) arstiteaduse õppekaval ja residentuuris õppija kohta õppekava kood ja nimetus ning kursuse number;
  13) registreerimistaotluse menetlemise andmed;
  14) erialast töökogemust tõendavad andmed;
  15) kutsealal tegevuse piirangu andmed.

  (2) Tervishoiutöötaja, proviisori või farmatseudi ning tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa andmisega seotud tervishoiutöötajaga võrdsustatud isiku ja erakorralise meditsiini tehniku kvalifikatsiooni kohta kantakse infosüsteemi järgmised andmed:
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  1) kutse;
  2) eriala;
  3) eriala lisapädevus;
  4) täienduskoolituse läbimise andmed;
  5) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi andmed (nimetus, number, väljaandmise aeg, dokumendi väljastanud õppeasutuse nimetus ja asukohariik);
  6) Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi pädeva asutuse poolt tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tunnustamise andmed.

  (3) Perearsti nimistu alusel tegutseva perearsti kohta kantakse infosüsteemi perearsti tegevuskoht, teeninduspiirkond, perearsti nimistu piirsuurus ning perearstina tegutsemise ja üldarstiabi osutamise õiguslik vorm.

  (4) Perearsti nimistu alusel tegutseva perearsti juures töötava õe ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud määruses nimetatud õendusabi eriala omandanud õe kohta kantakse alusdokumentidelt infosüsteemi elektroonsesse andmebaasi andmed kliinilise farmakoloogia täienduskoolituse läbimise kohta.

  (5) Tervishoiutöötaja, proviisori või farmatseudi registreerimisel kantakse infosüsteemi järgmised registreerimisandmed:
  1) Terviseameti otsuse andmed registreerimise kohta;
  2) Terviseameti otsuse andmed registreeringu peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta;
  3) Terviseameti otsuse number ja otsuse tegemise kuupäev.

  (6) Terviseamet annab infosüsteemi kandmisel tervishoiutöötajale, proviisorile või farmatseudile registreerimiskoodi.

  (7) Tervishoiuteenust osutava juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja kohta kantakse infosüsteemi järgmised andmed:
  1) majandustegevuse üldandmed;
  2) tegevusloa andmed.

  (8) Majandustegevuse üldandmed on:
  1) juriidilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood, selle puudumisel asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon);
  2) füüsilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood;
  3) Kaitseväe, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse puhul asutuse nimi ja Kaitseväe või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registreerimise number;
  4) kontaktandmed (telefoninumber, veebileht, elektronposti aadress ja postiaadress);
  5) teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul ka asukoha aadress;
  6) tegevusalad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lõikes 1 sätestatud nimetusena ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
  7) majandustegevuse alustamise, peatamise, jätkamise, lõpetamise ja sellest ajutise loobumise kuupäev;
  8) loa taotluse esitanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse alus (juhatuse liige või volitus);
  9) tegevuskoha aadress või teeninduspiirkond, tegevuskoha puudumise korral vastavasisuline teave;
  10) tegevuskoha kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress, veebileht), kui need erinevad käesoleva lõike punktis 4 nimetatud kontaktandmetest;
  11) nimistu alusel tegutseva üldarstiabi osutaja teatised tervishoiutöötajate koosseisu (tervishoiutöötaja tööle asumise ja töölt lahkumise aeg, ametikoht ja koormus), tegevuskoha, perearstina tegutsemise ja üldarstiabi osutamise õigusliku vormi ning nimetatud andmete muudatuste kohta.

  (9) Tegevusloa andmed on:
  1) tegevusloa allkirjastanud isiku nimi;
  2) tegevusloa andmise kuupäev ja number;
  3) tegevusloa õiguslik alus;
  4) tegevusloa kehtima hakkamise aeg;
  5) tegevusloa tähtaeg;
  6) osutada lubatavad tervishoiuteenused, sealhulgas haigla liik ja voodikohtade arv osutatavate teenuste kaupa, kiirabi osutamisel kiirabibrigaadide arv ja liik, siirdatava elundi liik;
  7) tegevusloa alusel tervishoiuteenuseid osutava tervishoiutöötaja, sealhulgas iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamisel konsulteeriva arsti ja tervishoiutöötajaga võrdsustatud isiku ees- ja perekonnanimi, kutse- või eriala, tervishoiutöötaja registreerimiskood ja tervishoiutöötajaga võrdsustatud isiku unikaalne identifikaator ning kõigi eelnimetatud töötajate tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  8) kiirabi tegevusloa korral tegevusloa alusel teenuseid osutava tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, kutse- või eriala ja tervishoiutöötaja registreerimiskood ning kiirabi- või erakorralise meditsiini tehniku ees- ja perekonnanimi ning kõigi eelnimetatud töötajate tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;
  9) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõikes 1 nimetatud isiku, kellel on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt juurdepääs tervise infosüsteemi andmetele, ees- ja perekonnanimi, unikaalne identifikaator, kutseala nimetus ning isiku tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  10) tegevusloa kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus;
  11) tegevusloa peatamise otsuse puhul või seadusest tuleneva tegevusloa peatumise korral majandustegevuse peatamise kehtima hakkamise ja lõppemise kuupäev;
  12) tegevusloa üleandmisel adressaadi andmed käesoleva paragrahvi lõike 7 punktides 1–2 sätestatud ulatuses;
  13) esialgse tegevusloa andmed käesoleva lõike punktides 1–10 sätestatud ulatuses.

  (10) Ettevõtjale ja temaga seotud isikule kohaldatud majandustegevuse keelu andmed on:
  1) keeluotsuse allkirjastanud isiku nimi;
  2) keeluotsuse tegemise kuupäev ja number;
  3) keelu ulatus ja õiguslik alus;
  4) keelu põhjendus;
  5) keelu kehtima hakkamise aeg;
  6) keelu kehtivuse lõppemise aeg;
  7) majandustegevuse peatamise otsuse puhul majandustegevuse peatamise kehtima hakkamise ja lõppemise aeg;
  8) keelu kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus, kui keeld tunnistatakse kehtetuks enne keelu kehtivuse lõppemise aja saabumist;
  9) keelu saaja andmed, kui selleks on ettevõtjaga seotud isik.

  (11) Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu, tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu andmed on:
  1) keeldu kohaldava või vastavalt seadusele keelu kaasa toova kohtulahendi kuupäev, number ja lahendi teinud kohtu nimetus;
  2) keelu kehtima hakkamise aeg;
  3) keelu kehtivuse lõppemise aeg;
  4) keelu ulatus.

  (12) Terviseamet väljastab iga ettevõtja, Kaitseväe struktuuriüksuse ja riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse majandustegevusele unikaalse majandustegevuse registreerimise ehk tegevusloa numbri.

  (13) Terviseamet kasutab infosüsteemi kandmisel andmete kodeerimisel järgmisi klassifikaatoreid:
  1) rahvusvahelist ühtset hariduse liigituse koodi – tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni andmete puhul;
  2) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorit – tervishoiutöötaja elukoha andmete ning tervishoiuteenuse osutaja tegevuskoha andmete puhul;
  3) riikide ja territooriumide klassifikaatorit – tervishoiutöötaja elulooliste andmete puhul;
  4) Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit – tegevusloal tervishoiuteenuse osutaja tegevusvaldkonna puhul.

§ 8.   Andmete õiguslik tähendus

  Infosüsteemi kantud andmetel on õiguslik tähendus tervishoiuteenuste korraldamise seaduses ja ravimiseaduses sätestatud ulatuses.

3. peatükk Andmete töötlemine ja logimine 

§ 9.   Andmete esitamine ja infosüsteemi kandmine

  (1) Infosüsteemi esitavad andmeid:
  1) tervishoiutöötajana, proviisori või farmatseudina registreerimist taotlev isik;
  2) tegevusluba taotlev või omav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja;
  3) infosüsteemi vastutav töötleja.

  (2) Andmed esitatakse infosüsteemi alusdokumentidel iseteeninduskeskkonna kaudu, paberil või elektrooniliselt ning kehtestatud nõudeid järgides.

  (3) Terviseamet kannab tervishoiutöötaja, proviisori või farmatseudi registreerimise otsuse või tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud teates sisalduvad andmed, ning tegevusloa ja majandustegevuse keelu andmed infosüsteemi hiljemalt andmete aluseks oleva otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (4) Terviseamet sisestab alusdokumentidelt infosüsteemi kantud andmete alusel käesoleva määruse § 7 lõikes 13 nimetatud klassifikaatorid, tunnuse ja koodi.

§ 10.   Infosüsteemi andmeandjad

  (1) Tervishoiutöötaja, proviisori või farmatseudi registreerimisel on infosüsteemi vastutaval töötlejal õigus saada:
  1) rahvastikuregistrist käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1–9 nimetatud andmeid;
  2) Eesti hariduse infosüsteemist käesoleva määruse § 7 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud andmeid.

  (2) Tervise infosüsteemi juurdepääsuõiguse kontrollimisel ja järelevalve teostamiseks on infosüsteemi vastutaval töötlejal õigus saada:
  1) Eesti hariduse infosüsteemist käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 12 ja lõike 2 punktides 1–5 nimetatud andmeid;
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  2) töötamise registrist käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 11 nimetatud andmeid.

  (3) Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa menetlemisel ja järelevalve teostamiseks on infosüsteemi vastutaval töötlejal õigus saada:
  1) äriregistrist käesoleva määruse § 7 lõikes 8 nimetatud andmeid;
  2) Ravimiameti tegevuslubade registrist infot Ravimiameti väljastatud tegevuslubade kohta (väljastatud tegevusluba, selle kehtivus, tegevusloa omaja tegutsemiskoht);
  3) aadressiandmete süsteemist tegevusloa taotleja aadressi ja asukohta puudutavaid andmeid;
  4) töötamise registrist käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 1, 2, 5 ja 11 nimetatud andmeid.

§ 11.   Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 12.   Infosüsteemi andmete õigsuse tagamine ja andmete parandamine

  (1) Infosüsteemile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Terviseametil on õigus esitada andmete esitajale ja kolmandatele isikutele järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete terviklikkuses ja õigsuses.

  (3) Kui andmete esitaja, vastutav töötleja või volitatud töötleja tuvastab infosüsteemis ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teatatud, korraldab vastutav töötleja viivitama andmete parandamise, lisades võimaluse korral infosüsteemi kirje või selgituse andmete parandamise põhjuse kohta.

§ 13.   Logiandmete pidamine

  Volitatud töötleja logib andmete töötlemise sisu, andmete töötleja ja töötlemise aja.

4. peatükk Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine 

§ 14.   Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Vastutav töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu järgmistele tervishoiutöötaja, proviisori, farmatseudi, tervishoiutöötajaga võrdsustatud isiku, tervishoiuteenuse osutamisel osaleva isiku, perearsti nimistu või tegevusloa andmetele:
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  1) registreerimiskood ja tervishoiutöötajaga võrdsustatud isiku unikaalne identifikaator;
[RT I, 13.10.2023, 3 - jõust. 16.10.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2023]
  2) eesnimi;
  3) perekonnanimi;
  4) tööandja nimi (juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi);
  5) kutse;
  6) eriala ja lisapädevus, kui need on asjakohased.

  (2) Andmete väljastamine infosüsteemist teise andmekogusse või teisele isikule toimub õigusaktides sätestatud korras. Infosüsteemist andmete väljastamise aja, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse arvestust.

5. peatükk Andmete säilitamine 

§ 15.   Infosüsteemi kantavate andmete säilitamine

  (1) Infosüsteemi kantud andmeid säilitatakse 30 aastat pärast füüsilise isiku surma või juriidilise isiku tegevusloa kehtivuse või majandustegevuse lõppemisest arvates.

  (2) Infosüsteemi alusdokumente säilitatakse 30 aastat pärast füüsilise isiku surma või juriidilise isiku tegevusloa kehtivuse või majandustegevuse lõppemisest arvates.

  (3) Logiandmeid säilitatakse infosüsteemi seitse aastat töötlemistoimingu tegemisest.

  (4) Tervishoiutöötaja registreerimise eesmärgil esitatud dokumente, mis on väljastatud kutse- või erialal registreerimata jätmise otsuse tegemise aluseks, säilitatakse kuus kuud otsuse tegemisest.

6. peatükk Infosüsteemi järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 16.   Järelevalve tegemine

  Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 17.   Infosüsteemi rahastamine

  Infosüsteemi arendus- ja hooldustööde tegemist rahastatakse (riigieelarvest) selleks vastutavale ja volitatud töötlejale eraldatud vahenditest.

§ 18.   Infosüsteemi lõpetamine

  (1) Infosüsteemi pidamine lõpetatakse seaduses sätestatud korras vastutava töötleja ettepanekul.

  (2) Infosüsteemi pidamise lõpetamisel antakse andmed avalikku arhiivi või otsustatakse andmete üleandmine teise infosüsteemi või hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json