Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruse nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2012, 1

Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruse nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” muutmine

Vastu võetud 07.11.2012 nr 35

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 55 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruses nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Erandina võib vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/88/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ kohanduskava alusel turule viidavaid mootoreid käsitlevate sätete osas (ELT L 305, 23.11.2011, lk 1–5), lisa sätetele tüübikinnitusasutuse loal kolme aasta jooksul alates käesoleva määruse lisas 6 nimetatud III B etapi kohaldamisajast turule viia järgmisi käesoleva määruse lisas 6 nimetatud III B etapi saasteainete heitkoguste piirväärtustele mittevastavaid mootoreid:
1) muul otstarbel kui mootorvagunite ja siseveelaevade käitamiseks kasutatavaid diiselmootorid;
2) mootorvagunites ja vedurites kasutatavad mootorid, mis vastavad järgmistele nõuetele:
– III A etapi saasteainete heitkoguste piirväärtustele vastavad asendusmootorid, millega asendatakse III A või III B etapi saasteainete heitkoguste piirväärtustele mittevastavad mootorvagunite või vedurite mootorid;
– III A etapi saasteainete heitkoguste piirväärtustele mittevastavad asendusmootorid, mis asendavad veokontrollita ja iseseisva liikumisvõimeta mootoreid mootorvagunites ja mis vastavad olemasolevale mootorile kehtestatud piirväärtustele;
– mootoril peab olema märgis, mis sisaldab erandkorraga seotud kordumatut viitenumbrit ja teksti „ASENDUSMOOTOR”;
3) võimsusega 19–560 kW kompressioontüüpi vahelduv- või püsikiirusel kasutatavaid sisepõlemismootorid ja mootorid, mida kasutatakse vedurite käitamiseks mõeldud seadmestikul, töörongidel või manööverveduritel.”;

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmise tekstiosaga:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/88/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ kohanduskava alusel turule viidavaid mootoreid käsitlevate sätete osas (ELT L 305, 23.11.2011, lk 1–5).”.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json