Teksti suurus:

Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2012, 4

Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused1

Vastu võetud 04.07.2005 nr 55
RTL 2005, 81, 1170
jõustumine 24.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2011RT I, 06.04.2011, 309.04.2011
07.11.2012RT I, 13.11.2012, 116.11.2012

Määrus kehtestatakse "Välisõhu kaitse seaduse" § 55 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse saasteainete heitkoguste piirväärtused Eesti Vabariigis turuleviidavate maanteeväliste liikurmasinate, siseveelaevade, väikevedurite ja rööbasbusside mootoritele.

  (2) Käesoleva määruse nõudeid kohaldatakse kõigile väljaspool maanteid kasutatavatele liikurmasinatele, siseveelaevadele, väikeveduritele ja rööbasbussidele paigaldatavate mootorite ning reisijate- või kaubaveoks mõeldud maanteesõidukite abimootorite suhtes.

  (3) Käesoleva määruse nõudeid ei kohaldata järgmiste sõidukite mootorite suhtes:
  1) põllumajanduses kasutatavad ratastraktorid;
  2) metsatraktorid;
  3) õhusõidukid;
  4) vabaajasõidukid - mootorsaanid, maastikumootorrattad, maasturid;
  5) relvajõududele kasutamiseks mõeldud mootorid;
  6) laevad, välja arvatud siseveelaevad.

  (4) Seadmes mitme mootorite kategooria kasutamisel rakendatakse suurema võimsusintervalli mootoritele kehtestatud heitekoguste piirväärtusi.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Maanteeväline liikurmasin selle määruse mõistes on liikuv masin, transporditav tööstusseade või kerega või ilma kereta sõiduk, mis ei ole mõeldud kasutamiseks reisijate või kauba veoks maanteel ning millele on paigaldatud kompressioontüüpi sisepõlemismootor netovõimsusega üle 18 kW ja alla 560 kW või sädesüütega sisepõlemismootor netovõimsusega kuni 19 kW.

  (2) Siseveelaev on siseveeteedel kasutamiseks mõeldud laev pikkusega 20 m või rohkem ja mahuga 100 m3 või rohkem, vedurpuksiir või tõukurpuksiir, mis on mõeldud 20 m pikkuste või pikemate laevade vedamiseks, lükkamiseks või nende kõrval liikumiseks. See mõiste ei hõlma:
  1) reisijateveoks mõeldud laevu, mis veavad lisaks meeskonnale kuni 12 inimest;
  2) lõbusõidulaevu pikkusega vähem kui 24 m;
  3) järelevalveasutustele kuuluvaid teeninduslaevu;
  4) tuletõrjelaevu;
  5) sõjalaevu;
  6) Euroopa Ühenduse kalalaevade registris registreeritud kalalaevu;
  7) merelaevu, sealhulgas ajutiselt siseveeteedel töötavaid või kodusadamat omavaid mere vedur- ja tõukurpuksiire, millel on kehtiv laevasõiduluba või ohutustunnistus.

  (3) Mootori netovõimsus on mootori võimsus kilovattides, mis saavutatakse katsestendil väntvõlli lõpus, või sellega samaväärne näitaja, mis mõõdetakse sisepõlemismootoriga maanteesõiduki võimsuse mõõtmise meetodil, arvestamata mootori jahutusventilaatori võimsust.

  (4) Mootori turuleviimine on mootori tasu eest või tasuta Euroopa Liidu turul levitamise või kasutamise eesmärgil esmakordselt kättesaadavaks tegemine.

  (5) Käsimootor on mootor, mis vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
  1) seda mootorit kasutatakse seadmes, mida selle käitaja kavandatud funktsioonide kasutamise ajal kannab;
  2) mootorit kasutatakse seadmes, mis peab oma kavandatud funktsioonide täitmiseks töötama mitmes asendis, näiteks tagurpidi või külili;
  3) mootorit kasutatakse seadmes, mille tühimass koos mootoriga on alla 20 kg ja kui seadme käitaja hoiab või kannab või suunab seadet selle kavandatud funktsioonide kasutamise ajal või mootorit kasutatakse generaatoris või pumbas.

  (6) Muu sädesüütega sisepõlemismootor - mootor, mis ei vasta käsimootori määratlusele.

§ 3.   Maanteeväliste liikurmasinate liigitamine

  (1) Maanteeväliseid liikurmasinaid liigitatakse masinateks, mis on mõeldud või sobivad liikumiseks või liigutamiseks maanteedel või väljaspool maanteid ja millel on paigaldatud üle 18 kW, kuid kuni 560 kW netovõimsusega kompressioontüüpi sisepõlemismootor, mida kasutatakse vahelduv- või püsikiirusel, või netovõimsusega kuni 19 kW sädesüütega sisepõlemismootor.

  (2) Lõikes 1 nimetatud vahelduvkiirusel töötavate üle 18 kW, kuid kuni 560 kW netovõimsusega mootoritega masinate hulka kuuluvad:
  1) tööstuspuurseadmed;
  2) kompressorid;
  3) ehitusseadmed, sealhulgas rataslaadurid, buldooserid, roomiktraktorid, roomiklaadurid, veoplatvormi tüüpi laadurid, maanteevälised veovagunid, hüdraulilised ekskavaatorid;
  4) põllumajandusseadmed, pöörlevad maaviljelusmasinad;
  5) metsandusseadmed;
  6) iseliikuvad põllumajandussõidukid, välja arvatud ratastraktorid;
  7) materjalide käsitsemise seadmed;
  8) kahveltõstukid;
  9) teehooldusseadmed (näiteks teehöövlid, teerullid, asfaldiviimistlusmasinad);
  10) lumetõrjemasinad;
  11) lennuväljade maapealsed teenindusmasinad;
  12) ripptõstukid, liikurkraanad;
  13) siseveelaevad;
  14) väikevedurid;
  15) rööbasbussid.

  (3) Lõikes 1 nimetatud püsikiirusel töötavate üle 18 kW, kuid kuni 560 kW netovõimsusega survesüütemootoritega masinate hulka kuuluvad:
  1) gaasikompressorid;
  2) vahelduva koormusega generaatorseadmed, kaasa arvatud külmutus- ja keevitusseadmed;
  3) veepumbad;
  4) muruhooldusseadmed;
  5) hakkurid;
  6) lumekoristusseadmed;
  7) pühkimismasinad.

  (4) Lõikes 1 nimetatud netovõimsusega kuni 19 kW sädesüütega sisepõlemismootoritega masinate hulka kuuluvad:
  1) muruniidukid;
  2) kettsaed;
  3) generaatorid;
  4) veepumbad;
  5) võsalõikurid.

§ 4.   Saasteainete heitkoguste piirväärtused kompressioontüüpi sisepõlemismootoritele

  (1) Kompressioontüüpi sisepõlemismootorid jagatakse järgmistesse kategooriatesse:
  1) II etapi mootorite tüübikinnitus

Mootori kategooria Mootori netovõimsus
D: 18 kW = P 37 kW
E: 130 kW = P = 560 kW
F: 75 kW = P 130 kW
G: 37 kW = P 75 kW

  2) IIIA etapi mootorite tüübikinnitus
Mootori kategooria Mootori netovõimsus
H: 130 kW = P = 560 kW
I: 75 kW = P 130 kW
J: 37 kW = P 75 kW
K: 19 kW = P 37 kW

  3) IIIB etapi mootorite tüübikinnitus
Mootori kategooria Mootori netovõimsus
L: 130 kW = P = 560 kW
M: 75 kW = P 130 kW
N: 56 kW = P 75 kW
P: 37 kW = P 56 kW

  4) IV etapi mootorite tüübikinnitus
Mootori kategooria Mootori netovõimsus
Q: 130 kW = P = 560 kW
R: 56 kW = P 130 kW

  5) Siseveelaevadel kasutatavate IIIA etapi mootorite tüübikinnitus
Mootori kategooria Mootori netovõimsus või töömaht liitrites silindri kohta
V1:1: 37 kW P, V 0,9
V1:2: 0,9 = V 1,2
V1:3: 37 kW = P 75 kW

1,2 = V 2,5

V1:4: 2,5 = V 5
V2: 5 = V

  6) Rööbasbussidel kasutatavate IIIA etapi mootorite tüübikinnitus
Mootori kategooria Mootori netovõimsus
RC A: 130 kW P

  7) Rööbasbussidel kasutatavate IIIB etapi mootorite tüübikinnitus
Mootori kategooria Mootori netovõimsus
RC B: 130 kW P

  8) Väikeveduritel kasutatavate IIIA etapi mootorite tüübikinnitus
Mootori kategooria Mootori netovõimsus
RL A: 130 kW = P = 560 kW
RH A: 560 kW P

  9) Väikeveduritel kasutatavate IIIB etapi mootorite tüübikinnitus
Mootori kategooria Mootori netovõimsus
RB: 130 kW P

  (2) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud maanteevälistele liikurmasinatele paigaldatud mootorite süsinikmonooksiidi, süsivesinike, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heitkoguste piirväärtused sätestatakse määruse lisades 1-8.

  (3) Piirväärtuste järgimisel arvestatakse mootorist väljuvate saasteainete heitkogused enne heitgaaside järeltöötlusseadme läbimist.

§ 5.   Saasteainete heitkoguste piirväärtused sädesüütega sisepõlemismootoritele

  (1) Põhikategooria S: sädesüütega sisepõlemismootorid netovõimsusega kuni 19 kW jagatakse järgmistesse kategooriatesse:
  1) H: käsiseadmete mootorid

Mootori kategooria Mootori töömaht (cm3)

Käsimootorid

Kategooria SH:1 20
Kategooria SH:2 >= 20 50
Kategooria SH:3 >= 50

  2) N: muude kui käsiseadmete mootorid
Mootori kategooria Mootori töömaht (cm3)

Muud mootorid

Kategooria SN:1 66
Kategooria SN:2 >= 66 100
Kategooria SN:3 >= 100 225
Kategooria SN:4 >= 225

  (2) Maanteevälistele liikurmasinatele paigaldatud SH:1-, SH:2-, SH:3-, SN:3- ja SN:4-kategooria mootorite süsinikmonooksiidi, süsivesinike ja lämmastikoksiidide heitkoguste piirväärtused sätestatakse määruse lisas 9.

  (3) Lõikes 2 nimetatud ning SN:1- ja SN:2- kategooria mootoritele süsinikmonooksiidi, süsivesinike ja lämmastikoksiidide heitkoguste rangemad piirväärtused sätestatakse määruse lisas 10.

  (4) Lisas 9 esitatud kõikidel mootori kategooriatel ei tohi lämmastikoksiidide heitkogused ületada 10 g/47;kWh.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kuus kuud pärast § 7 lõikes 4 esitatud tähtaega võib viia turule masinatele paigaldatud või paigaldamata mootoreid, kui nende heitkogused vastavad käesoleva määruse § 5 lõike 2 kohaselt kehtestatud heitkoguste piirväärtustele.

  (2) Kolm aastat pärast § 7 lõikes 4 esitatud tähtaega ei pea järgima käesoleva määruse § 5 lõike 3 kohaselt kehtestatud heitkoguste piirväärtusi järgmiste masinate mootoritele:
  1) käsikettsaed, mis on puidu lõikamiseks mõeldud saeketiga käsiseadmed, mida tuleb hoida mõlema käega ja mille mootori töömaht on standardi EVS EN ISO 11681-1 kohaselt üle 45 cm3;
  2) ülakäepidemega seadmed ehk käsipuurid ja puukärpimise kettsaed, mis on käsiseadmed, mille ülaosas on käepide ja mis on standardi EVS EN ISO 11681-2 kohaselt mõeldud aukude puurimiseks või puidu lõikamiseks saeketi abil;
  3) sisepõlemismootoriga käsivõsalõikurid, mis on pöörleva metall- või plastteraga käsiseadmed, mis on mõeldud umbrohu, põõsaste, väikeste puude ja muu taimestiku lõikamiseks. See seade peab standardi EVS EN ISO 11806 kohaselt olema konstrueeritud nii, et seda saab kasutada eri asendis, näiteks rõhtasendis või tagurpidi, ning tema mootori maht peab olema üle 40 cm3;
  4) käsihekilõikurid, mis on käsiseadmed, mis on standardi EVS EN 774 kohaselt mõeldud heki ja põõsaste lõikamiseks ühe või mitme edasi-tagasi liikuva lõiketera abil;
  5) sisepõlemismootoriga käsiketassaed, mis on käsiseadmed, mis on standardi EVS EN 1454 kohaselt mõeldud kõva materjali, nagu kivi, asfaldi, betooni või terase lõikamiseks pöörleva metallvarda abil ja mille mootori töömaht on üle 50 cm3;
  6) klassi SN:3 kuuluvad horisontaalvõlliga mootorid, mis ei ole käsimootorid, mille võimsus on 2,5 kW või väiksem ja mida kasutatakse peamiselt tööstuslikul otstarbel, kaasa arvatud mullafreesid, trummelniidukid, muruõhustid ja generaatorid.

  (3) Lõikes 2 nimetatud masinate mootoritele kohaldatakse § 5 lõikes 2 kehtestatud piirväärtusi järgmiselt:
  1) SN:4-kategooria mootoritele kuni 1. augustini 2009;
  2) SH:1-, SH:2- ja SN:3-kategooria mootoritele kuni 1. augustini 2010;
  3) SH:3-kategooria mootoritele kuni 1. augustini 2011.

  (4) Ülakäepidemega seadmete kategoorias professionaalseks kasutamiseks ette nähtud mitme positsiooniga käsihekilõikuritele ja ülakäepidemega puukärpimise kettsaagidele, millele on paigaldatud SH:2- ja SH:3- kategooria mootorid, kohaldatakse § 5 lõikes 2 kehtestatud piirväärtusi kuni 31.07.2013.
[RT I, 06.04.2011, 3 - jõust. 09.04.2011]

  (5) Erandina võib vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/88/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ kohanduskava alusel turule viidavaid mootoreid käsitlevate sätete osas (ELT L 305, 23.11.2011, lk 1–5), lisa sätetele tüübikinnitusasutuse loal kolme aasta jooksul alates käesoleva määruse lisas 6 nimetatud III B etapi kohaldamisajast turule viia järgmisi käesoleva määruse lisas 6 nimetatud III B etapi saasteainete heitkoguste piirväärtustele mittevastavaid mootoreid:
  1) muul otstarbel kui mootorvagunite ja siseveelaevade käitamiseks kasutatavaid diiselmootorid;
  2) mootorvagunites ja vedurites kasutatavad mootorid, mis vastavad järgmistele nõuetele:
- III A etapi saasteainete heitkoguste piirväärtustele vastavad asendusmootorid, millega asendatakse III A või III B etapi saasteainete heitkoguste piirväärtustele mittevastavad mootorvagunite või vedurite mootorid;
- III A etapi saasteainete heitkoguste piirväärtustele mittevastavad asendusmootorid, mis asendavad veokontrollita ja iseseisva liikumisvõimeta mootoreid mootorvagunites ja mis vastavad olemasolevale mootorile kehtestatud piirväärtustele;
- mootoril peab olema märgis, mis sisaldab erandkorraga seotud kordumatut viitenumbrit ja teksti „ASENDUSMOOTOR“;
  3) võimsusega 19–560 kW kompressioontüüpi vahelduv- või püsikiirusel kasutatavaid sisepõlemismootorid ja mootorid, mida kasutatakse vedurite käitamiseks mõeldud seadmestikul, töörongidel või manööverveduritel.
[RT I, 13.11.2012, 1 - jõust. 16.11.2012]

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud maanteevälistele liikurmasinatele paigaldatud mootorite suhtes kohalduvad selle määruse § 4 lõike 2 kohaselt kehtestatud piirväärtused alates 31. detsembrist 2006. Kuni nimetatud ajani kehtivad nende masinate mootoritele määruse lisas 2 sätestatud saasteainete heitkoguste piirväärtused.

  (2) Paragrahvi 3 lõigetes 2 ja 3 nimetatud IIIA, IIIB ja IV etapi tüübikinnitustega maanteevälistele liikurmasinatele, siseveelaevadele, väikeveduritele ja rööbasbussidele paigaldatud mootorite suhtes kohalduvad selle määruse § 4 lõike 2 kohaselt kehtestatud piirväärtused:
  1) IIIA etapi mootorite tüübikinnitus, mootorikategooriad H, I, J ja K vastavalt lisale 3;
  2) IIIA etapi siseveelaevade mootorite tüübikinnitus, mootorikategooriad V1:1, V1:2, V1:3, V1:4 ja V2 vastavalt lisale 4;
  3) IIIA etapi väikeveduri- ning rööbasbusside mootorite tüübikinnitus, mootorikategooriad RL A, RH A ja RC A vastavalt lisale 5;
  4) IIIB etapi mootorite tüübikinnitus, mootorikategooriad L, M, N ja P vastavalt lisale 6;
  5) IIIB etapi väikeveduri- ning rööbasbusside mootorite tüübikinnitus, mootorikategooriad RB ja RC B vastavalt lisale 7;
  6) IV etapi mootorite tüübikinnitus, mootorikategooriad Q ja R vastavalt lisale 8.

  (3) Pärast nimetatuid kuupäevi on lubatud tuua turule ainult selliseid masinatele paigaldatud või paigaldamata mootoreid, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele, ja ainult juhul, kui on kinnitatud mootori vastavus ühele käesoleva määruse §-s 4 või 5 määratud kategooriale.

  (4) Paragrahvi 5 lõike 3 kohaselt kehtestatud rangemaid piirväärtusi kohaldatakse:
  1) SN:4-kategooria mootoritele alates 1. augustist 2006;
  2) SH:1-, SH:2- ja SN:3-kategooria mootoritele alates 1. augustist 2007;
  3) SH:3-kategooria mootoritele alates 1. augustist 2008.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiiv 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavate liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 59, 27.02.1998, lk 1-86); Euroopa Komisjoni direktiiv 2001/63/EÜ, millega kohandatakse tehnika arenguga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 227, 23.08.2001, lk 41-43); Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiiv 2002/88/EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavate liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 35, 11.02.2003, lk 28-81); Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiiv 2004/26/EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavate liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 146, 30.04.2004, lk 1-110); Euroopa Komisjoni direktiiv 2010/26/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 86, 1.04.2010, lk 29-47).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/88/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ kohanduskava alusel turule viidavaid mootoreid käsitlevate sätete osas (ELT L 305, 23.11.2011, lk 1–5).
[RT I, 13.11.2012, 1 - jõust. 16.11.2012]

Lisa 1 Saasteainete heitkoguste piirväärtused D-, E-, F- ja G-kategooria mootoritele

Lisa 2 Saasteainete heitkoguste piirväärtused püsikiirusel töötavatele D-, E-, F-, ja G- kategooria survesüütemootoritele

Lisa 3 Saasteainete heitkoguste piirväärtused H-, I-, J- ja K-kategooria mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 4 Saasteainete heitkoguste piirväärtused siseveelaevade mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 5 Saasteainete heitkoguste piirväärtused väikevedurite mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 6 Saasteainete heitkoguste piirväärtused L-, M-, N- ja P-kategooria mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 7 Saasteainete heitkoguste piirväärtused rööbasbusside mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg. Saasteainete heitkoguste piirväärtused väikevedurite mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 8 Saasteainete heitkoguste piirväärtused Q- ja R-kategooria mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 9 Saasteainete heitkoguste piirväärtused SH:1-, SH:2-, SH:3-, SH:3- ja SN:4-kategooria mootoritele

Lisa 10 Saasteainete heitkoguste piirväärtused SH:1-, SH:2-, SH:3-, SN:1-, SN:2-, SN:3- JA SN:4-kategooria mootoritele

/otsingu_soovitused.json