Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Maksu- ja Tolliameti struktuuri muudatustest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2012, 13

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Maksu- ja Tolliameti struktuuri muudatustest

Vastu võetud 08.11.2012 nr 93

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 50 lõike 5, komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (ELT L 186, 17.07.2009, lk 1–58), artikli 5 lõike 7, artikli 33 lõike 4 ja artikli 34 lõike 1, komisjoni määruse (EÜ) nr 433/2007, millega kehtestatakse veise- ja vasikaliha ekspordi eritoetuse andmise tingimused (ELT L 104, 21.04.2007, lk 3–7), artikli 3, komisjoni määruse (EÜ) nr 639/2003, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1254/1999 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal (ELT L 93, 10.04.2003, lk 10–17), artikli 2 lõike 5, maksukorralduse seaduse § 66 lõike 5 ja § 69 lõike 4, tolliseaduse § 52 lõike 5 ja taimekaitseseaduse § 37 lõike 5 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruses nr 125 „Eksporditoetuse andmise täpsem kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 5 lõike 7 kohaselt esitab eksporditoetuse taotleja (edaspidi taotleja) vähemalt 24 tundi enne eksporditava põllumajandustoote laadimise alustamist käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud Maksu- ja Tolliameti struktuuriüksusele (edaspidi eksporditolliasutus) elektrooniliselt tollideklaratsioonide töötlemiseks ettenähtud veebirakenduse kaudu teate (edaspidi eelteade), märkides ära põllumajandustoote laadimise koha ja laadimise oletatava kestuse. Eksporditolliasutus võib seada tingimuseks ka 24 tunnist erineva tähtaja.”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Põllumajandustoode, mille kohta taotletakse eksporditoetust (edaspidi kaup), deklareeritakse järgmistes eksporditolliasutustes:
1) Muuga teeninduskoht;
2) Saare teeninduskoht;
3) Pärnu teeninduskoht;
4) Tartu teeninduskoht;
5) Võru teeninduskoht;
6) Sillamäe teeninduskoht.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 „Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses” sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord” § 3 lõikes 2 ja § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele” sõnadega „Maksu- ja Tolliametile”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 147 „Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), lisas 67 toodud näidise kohane taotlus esitatakse tollile kirjalikult või täidetakse elektroonilises andmetöötlussüsteemis.”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 ja § 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loa väljastamise või väljastamisest keeldumise otsus toimetatakse loa taotlejale kätte ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 506 sätestatud tähtaja jooksul taotluse või täiendavate andmete tollile esitamise päevast arvates.”;

4) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad „Maksu- ja tollikeskus” sõnaga „Toll”;

6) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 10 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Lihtsustatud loa väljastamisest keeldumise otsus toimetatakse lihtsustatud loa taotlejale kätte kuue tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord” § 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „piirkondlik maksu- ja tollikeskus” sõnadega „Maksu- ja Tolliamet”.

§ 5.  Määrus jõustub 1. detsembril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json