Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2012, 14

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” muutmine

Vastu võetud 08.11.2012 nr 94

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrust kohaldatakse jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud jäätmeteks muutunud mootorsõidukitele (edaspidi romusõidukid) ja mootorsõidukite osadele (edaspidi kasutatud osad), mis kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 5 „Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse” kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1, N1 ja L2e.”;

2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tootja on kohustatud tasuta vastu võtma liiklusseaduse § 173 lõikes 1 nimetatud liiklusregistris registreeritud mootorsõidukid, millel on majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” lisa 1 kohane sõiduki registreerimistunnistus.”;

3) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Romusõiduki käitluskoht on kohustatud esitama majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” lisas 2 nimetatud lammutustõendi elektrooniliselt Maanteeametile mootorsõiduki liiklusregistrist kustutamiseks. Lammutustõendi andmed esitatakse vahetult liiklusregistri veebipõhisesse andmebaasi. Sellisel viisil esitatud lammutustõend on ühtlasi liiklusseaduse § 77 lõike 6 punkti 2 kohaselt aluseks mootorsõiduki kustutamiseks liiklusregistrist.”;

4) paragrahvi 6 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Romusõiduki käitluskoht või tootja, kes vastab lõikes 6 sätestatud tingimustele, väljastab romusõiduki üleandnud isikule tema nõudmisel lõikes 5 nimetatud lammutustõendi paberil. Paberil lammutustõend väljastatakse ka teise Euroopa Liidu liikmesriigi vastavas sõidukite registris registreeritud sõiduki üleandnud isikule teise Euroopa Liidu liikmesriigi vastavale registrile esitamiseks.”;

5) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustust ei kohaldata majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 5 „Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse” C-osas nimetatud eriotstarbelistele mootorsõidukitele, L2e kategooria mootorsõidukitele ning Kaitseväes ja Kaitseliidus kasutatavatele mootorsõidukitele.”;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

„(7) Romusõidukeid, mille kohta on lammutustõend väljastatud väljaspool Eestit ja mis on Eestisse toodud töötlemiseks või taaskasutamiseks või ringlussevõtuks, ei loeta Eestis tekkinud ning taaskasutatud või ringlussevõetud romusõidukite hulka ning neid ei võeta Eestis taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvude arvutamisel arvesse. Kõnealuste romusõidukite taaskasutamine või ringlussevõtt loetakse teise Euroopa Liidu liikmesriigi, kust need romusõidukid tuuakse, sihtarvude arvutamise eesmärgil selle liikmesriigi romusõidukite hulka.

(8) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud sihtarve võetakse arvesse juhul, kui romusõidukite töötlemisel saadud korduskasutatavad, taaskasutatavad ja ringlussevõetavad osad ja materjalid on tegelikult korduskasutusse suunatud, taaskasutatud või ringlusse võetud ning täidetud on jäätmeseaduse §-ga 21 sätestatud nõuded.

(9) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud taaskasutuse sihtarv protsentides saadakse taaskasutatud romusõidukite osade ja materjalide kogumassi jagamisel § 9 lõike 1 alusel arvutatud romusõidukite kogumassiga ning korrutades 100-ga. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ringlussevõtu sihtarv protsentides saadakse korduskasutatud ja ringlusse võetud romusõidukite osade ja materjalide kogumassi jagamisel § 9 lõike 1 alusel arvutatud romusõidukite kogumassiga ning korrutades 100-ga.”;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Romusõiduki käitluskoht või tootja on kohustatud probleemtooteregistri volitatud töötleja nõudmisel esitama probleemtooteregistrile § 8 lõikes 8 nimetatud romusõidukite töötlemise algandmed määruse lisas sätestatud vormil.”;

8) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Paragrahvi 9 lõiget 4 rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.”;

9) määrust täiendatakse lisaga (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Sõiduki demonteerimise andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json