Teksti suurus:

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2013, 9

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.11.2013 nr 35

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 31 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Toetust taotletakse konkursi korras ning toetust makstakse riigieelarves selleks ettenähtud vahendite piires. Konkurss kuulutatakse välja ning konkursi täpsemad tingimused kehtestatakse justiitsministri käskkirjaga (edaspidi konkursi tingimused).

  (2) Konkursi tingimustes võib määrata valdkonnad, milles õigusabi andmiseks toetust makstakse, või sihtrühmad, kellele õigusabi osutamiseks toetust makstakse, ning igale valdkonnale või sihtrühmale eraldatava piirsumma.

  (3) Taotletavat toetust peab asuma kasutama aastal, mille riigieelarves on ette nähtud vahendid selle maksmiseks.

§ 2.  Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus peab vastama konkursi tingimustes esitatud nõuetele ning selles peab sisalduma konkursi tingimustes nõutud informatsioon, sealhulgas:
  1) taotleja andmed, sealhulgas nimi ja juriidiline vorm, registrikood, postiaadress, arvelduskonto number, kontaktandmed (telefon, e-post);
  2) ülevaade taotleja kahe viimase aasta tegevusest;
  3) taotletava toetuse kasutamise eesmärk;
  4) taotletava toetuse suurus;
  5) üksikasjalik projekt taotletava toetuse kasutamiseks, milles on kirjeldatud planeeritavad tegevused, ajakava, sihtrühm, kellele õigusabi osutatakse, sealhulgas sihtrühma kuuluvate isikute väljaselgitamise meetod, ja piirkond, kus õigusabi osutatakse;
  6) nõustaja kvalifikatsiooni kirjeldus, sealhulgas valdkond, millele nõustaja on spetsialiseerunud;
  7) toetuse kasutamise eelarve.

  (2) Konkursi tingimustes võib kehtestada täpsemad nõuded taotlusele ja taotluse vormi.

§ 3.  Taotluse esitamine

  (1) Taotluse peab allkirjastama taotleja juhatuse liige või volitatud isik. Volitatud isiku puhul tuleb lisada lihtkirjalik volikiri, millega isikut volitatakse taotlust esitama.

  (2) Taotluse esitamise tähtaeg ja taotluste esitamise täpsem kord kehtestatakse konkursi tingimustes.

  (3) Taotlus tuleb esitada konkursi tingimustes kehtestatud tähtpäevaks ja korras. Pärast tähtaja möödumist esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

§ 4.  Taotluste menetlemine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustab justiitsminister käskkirjaga konkursikomisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon kontrollib taotluste vastavust konkursi tingimustes esitatud nõuetele.

  (3) Taotluste läbivaatamisel on komisjonil õigus teha päringuid avalikesse registritesse.

  (4) Komisjonil on õigus nõuda taotluses esitatud teabe põhjendamist, selgitamist või täpsustamist ja teha ettepanekuid taotluse muutmiseks.

  (5) Komisjon hindab konkursi tingimustele vastavaid taotlusi konkursi tingimustes sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning teeb justiitsministrile ettepaneku taotluse täieliku või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (6) Justiitsminister otsustab toetuse andmise või sellest keeldumise käskkirjaga, arvestades komisjoni ettepanekut.

  (7) Justiitsministril on õigus sobivate taotluste puudumise korral jätta riigieelarves ettenähtud toetus osaliselt või täielikult välja maksmata ning kuulutada välja uus konkurss.

§ 5.  Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse andmise otsuse alusel sõlmitakse taotlejaga toetuse kasutamise leping. Lepingu sõlmimisest kõrvalehoidmise korral on justiitsministril õigus toetuse andmise otsus kehtetuks tunnistada.

  (2) Toetus makstakse välja toetuse kasutamise lepingu alusel ning selles määratud tähtaja jooksul.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Justiitsministri 15. detsembri 2005. a määrus nr 54 „Mittetulundusühingute ja sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json