Teksti suurus:

Proovide võtmise meetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidus

Proovide võtmise meetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidus - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2014, 4

Proovide võtmise meetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidus1

Vastu võetud 11.11.2014 nr 99

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 513 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ametliku kontrolli käigus proovide võtmise meetodid (edaspidi proovivõtumeetodid), mida kasutatakse taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidus.

§ 2.   Proovivõtumeetodid

  (1) Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidus võetakse proove lisas 1 kirjeldatud meetodite kohaselt.

  (2) Proovivõtumeetodite skemaatiline kirjeldus on toodud lisas 2.

§ 3.   Partii nõuetekohasuse hindamise kriteeriumid

  (1) Partii loetakse nõuetekohaseks, kui selle analüüsi tulemused ei ületa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1–16) kehtestatud piirnorme.

  (2) Taimekaitsevahendite jääkide piirnormid kehtivad lähteproovi kohta.

  (3) Kui lähteproovi analüüsitulemused ületavad taimekaitsevahendite jääkide kohta kehtestatud piirnorme, arvestatakse partii mittenõuetekohaseks tunnistamisel ühe või mitme laboriproovi analüüsi tulemuste kokkulangevust ja analüüsimeetodi täpsust.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1 Komisjoni direktiiv 2002/63/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.2002, lk 30–43).

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Proovivõtumeetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidus

Lisa 2 Proovivõtumeetodite skemaatiline kirjeldus taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks

/otsingu_soovitused.json