Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2015, 1

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” muutmine

Vastu võetud 10.11.2015 nr 61

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 33 lõike 1 punkti 1 alusel.

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruses nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Prügilasse ladestavate jäätmete massi määramine

(1) Prügilasse ladestamiseks üle antavate jäätmete mass määratakse prügilas kaalumise teel.

(2) Kaal, mida prügilas kasutatakse jäätmete massi määramiseks, peab olema taadeldud vastavalt mõõteseaduses kehtestatud nõuetele.

(3) Kui prügilasse ladestatavate jäätmete kaalumine ei ole tehnoloogiliste iseärasuste tõttu võimalik, määratakse jäätmete mass arvutuslikult.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul hindab amet enne metoodika kinnitamist selle põhjendatust ja kaasab vajadusel eksperte metoodika põhjendatuse hindamiseks. Sobiva arvutusmetoodika kinnitab amet prügilaloa või keskkonnakompleksloa andmisel või muutmisel.”;

2) paragrahvi 20 lõikes 5, § 21 lõikes 7 ja § 22 lõikes 2 asendatakse sõna „Tina” sõnaga „Plii”.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json