Teksti suurus:

Kohanimeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.11.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.11.2020 otsus nr 642

Kohanimeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.10.2020

§ 1.  Kohanimeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Kohanime õiguslik staatus

Kohanimi ei tekita nimeobjektile iseseisvaid õigusi ega kohustusi, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 3 ning lõigetes 4 ja 51, § 6 lõigetes 3, 6, 8 ja 9 ning § 22 lõikes 1 asendatakse sõnad „kohalik omavalitsus” sõnadega „kohaliku omavalitsuse üksus” vastavas käändes;

3) paragrahvi 6 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Rööpnime määramiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus küsima arvamust kohanimenõukogult.”;

4) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 2, § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-s 19 asendatakse sõnad „volitatud töötleja” sõnadega „vastutav või volitatud töötleja” vastavas käändes;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 42 ja 43 järgmises sõnastuses:

„(42) Isikunime ei või pühendusnimeks määrata, kui isik on tegutsenud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastu.

(43) Valdkonna eest vastutav minister teeb kohanimemäärajale ettepaneku viia käesoleva paragrahvi lõikes 42 nimetatud pühendusnimed pärast kohanimenõukogult vastava ettepaneku saamist viivitamata seadusega kooskõlla.”;

6) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”;

7) paragrahvi 17 lõikes 3 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnaga „Maa-amet”;

8) paragrahvi 20 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohanimenõukogu moodustab ja selle liikmed nimetab valdkonna eest vastutav minister.

(2) Kohanimenõukogu põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

9) paragrahvi 21 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) esitab nimevaidlustes seisukohti;”;

10) paragrahvi 24 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „kohtuväliselt või”;

11) paragrahvi 24 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui kohanimemäärajaks on kohaliku omavalitsuse üksus, võib tema otsuse peale esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Vaide esitamise õigus on lisaks haldusmenetluse seaduses sätestatud juhtudele ka juhul, kui isik leiab, et tema õigusi on rikutud kohanime ebaõige kasutamisega. Vaide lahendab kohaliku omavalitsuse üksus.”;

13) paragrahvi 24 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vaidlust lahendav organ peab enne otsuse tegemist küsima kohanimenõukogu arvamust.”;

14) seadust täiendatakse §-dega 241 ja 242 järgmises sõnastuses:

§ 241. Arvamuse küsimine nimevaidluses

(1) Kohanime määramise või kasutamise üle tekkinud vaidluses võib füüsiline või juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus või kohus küsida kohanimenõukogu kaalutletud seisukohta (edaspidi arvamus).

(2) Arvamuse küsimisel peatub kohanimemääraja otsusele vaide või kaebuse esitamise või selle lahendamise tähtaja kulgemine alates pöördumisest arvamuse küsimiseks kuni käesoleva seaduse §-s 242 sätestatud kohanimenõukogu arvamuse teatavakstegemiseni.

(3) Kohanimenõukogu teavitab haldusorganit käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud vaide esitamise tähtaja peatumisest viivitamata.

§ 242. Arvamuse esitamine ja sellest loobumine

(1) Oma arvamuses annab kohanimenõukogu soovitusi ja teeb ettepanekuid kohanime ja selle määramise vastavuse tagamiseks käesolevas seaduses sätestatud nõuetele. Arvamus esitatakse asjaolude ja poolte seisukohtade põhjal või käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud õiguse alusel. Kohanimenõukogu arvamuse järgimine on soovituslik ning see ei ole kavandatud isiku õiguste või kohustuste tekitamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks.

(2) Kohanimenõukogu annab arvamuse 30 päeva jooksul pärast vaidlevate poolte seisukohtade saamist. Kohtumenetluse raames annab kohanimenõukogu arvamuse kohtu määratud tähtajal ja tingimustel. Põhjendatud juhtudel võib kohanimenõukogu arvamuse andmise tähtaega pikendada.

(3) Kohanimenõukogu arvamuse esitamise otsus tehakse lihthäälteenamusega. Vähemusse jäänud komisjoniliikmel on õigus eriarvamusele, mis kajastatakse eraldi otsuse lõpus.

(4) Kohanimenõukogul on õigus loobuda arvamuse esitamisest täielikult või osaliselt, kui:
1) vaidlus või selle osa, mille kohta arvamust küsitakse, ei puuduta kohanime määramist ega käesolevas seaduses kohanimele sätestatud nõuete täitmist;
2) arvamust ei ole võimalik anda asjaolude ebaselguse tõttu;
3) vaidlev pool või vaidlevad pooled ei esita nimevaidluses oma seisukohta või loobuvad selle esitamisest.

(5) Arvamuse või selle esitamisest loobumise otsuse allkirjastab kohanimenõukogu esimees või tema asendaja ning see koosneb asjaolusid ja poolte seisukohti kirjeldavast osast, kohanimenõukogu põhjendustest ja resolutsiooniosa hinnangust või ettepanekust.

(6) Arvamuse või selle esitamisest loobumise otsus toimetatakse pooltele kätte elektrooniliselt või posti teel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui kaks tööpäeva pärast selle allkirjastamist.”;

15) paragrahv 25 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. detsembril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json