Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.12.2011 otsus nr 24

Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2011

§ 1.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses (RT I, 14.03.2011, 44) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõnad „maksuhalduri pangakontole” sõnadega „selleks määratud kontole”;

2) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse kaupade importimisel ja eksportimisel tasumisele kuuluvatele maksudele, kui tollieeskirjades nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50), tähenduses ei ole sätestatud teisiti.”;

3) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktis 4 nimetatud mitteresidendist juriidiline isik ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi või sellise riigi resident, kellega Eestil on sõlmitud välisleping, mis võimaldab Maksu- ja Tolliametil saada selle riigi maksuhaldurilt vajalikku teavet, märgib ta avalduses lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ka äriühingu iga aktsionäri või osaniku nime ja registri- või isikukoodi, isikukoodi puudumisel sünnikuupäeva, -kuu ja -aasta.”;

4) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Juurdepääsu maksusaladusele võivad omada Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse töötajad, kes tegelevad maksuhalduri info- ja sidesüsteemide hooldamise ja arendamisega.”;

5) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 35 järgmises sõnastuses:

„35) notarile, kui see on vajalik pärimisseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;”;

6) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 36 järgmises sõnastuses:

„36) ajutisele pankrotihaldurile või pankrotihaldurile ulatuses, mis on vajalik pankrotiseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.”;

7) paragrahvi 30 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu- ja Tolliamet võib maksukohustuslase ja kolmanda isiku nõusoleku ning teadmiseta avaldada maksusaladust sisaldavat teavet:
1) välisriigi pädevale asutusele välislepingus ettenähtud korras;
2) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide asutustele, kes on pädevad maksukohustuslasega seotud teabe vahetamiseks Euroopa Liidu õigusaktides ettenähtud korras.”;

8) paragrahvi 31 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) aegumisega (§ 33 lõige 4, § 132);”;

9) paragrahv 51 tunnistatakse kehtetuks;

10) seadust täiendatakse peatükiga 31 järgmises sõnastuses:

31. peatükk
RAHVUSVAHELINE AMETIABI

§ 511. Rahvusvaheline ametiabi

(1) Rahvusvahelist ametiabi nende riikide pädevatele asutustele, kes kuuluvad Euroopa Liitu või kellega kehtib Eestil vastavasisuline välisleping (edaspidi välisriigi pädev asutus), osutab Maksu- ja Tolliamet.

(2) Maksu- ja Tolliametil on õigus taotleda rahvusvahelist ametiabi välisriigi pädevalt asutuselt.

(3) Rahvusvahelist ametiabi taotletakse ja osutatakse välislepingu alusel ning Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses.

(4) Ametiabi osutava asutuse pädevus ning menetlusosaliste õigused ja kohustused määratakse kindlaks riigisiseste õigusaktidega.

(5) Maksu- ja Tolliamet võib keelduda rahvusvahelise ametiabi andmisest, kui:
1) taotletavat teavet ei ole võimalik hankida;
2) taotletava teabe edastamine kahjustaks maksukohustuslase äri-, tootmis- või ametisaladust;
3) taotletava teabe edastamine ohustaks Eesti riigi julgeolekut või kahjustaks avalikku korda;
4) taotluses olevate nõuete kogusumma jääb alla 1500 euro.

§ 512. Teabevahetus rahvusvahelise ametiabi korras

(1) Maksu- ja Tolliamet vahetab välisriigi pädeva asutusega teavet riigi, kohaliku omavalitsuse või muu haldusüksuse kogutavate nõukogu direktiivi 2010/24/EL vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 31.03.2010, lk 1–12) artiklis 2 sätestatud maksude ja maksete ning nendega seotud kõrvalkohustuste, rahaliste karistuste ja makstavate toetuste (edaspidi kogutavad maksud) kohta.

(2) Maksu- ja Tolliamet võib korrapäraselt ilma eraldi taotluseta vahetada välisriigi pädeva asutusega talle kättesaadavat ja maksumenetluses välisriigi residentide kohta kogutavat teavet järgmiste tulude kohta:
1) töösuhtest saadud tasu ning töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu;
2) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele makstud tasu;
3) elukindlustuslepingu alusel makstud kindlustussumma ja -hüvitis;
4) makstud pension;
5) kinnisvaratulu;
6) muud tulud.

(3) Välisriigis õige maksukohustuse määramise tagamiseks võib Maksu- ja Tolliamet edastada maksumenetluses kogutavat teavet asjassepuutuvale välisriigi pädevale asutusele omaalgatuslikult.

§ 513. Sissenõudmine rahvusvahelise ametiabi korras

(1) Sissenõudmis-, teavitamis- või teabetaotluse või ettevaatusabinõusid käsitleva taotluse esitanud välisriigi, selle kohaliku omavalitsuse või muu haldusüksuse kogutavate maksude sissenõudmiseks Eestis elavalt või asuvalt või Eestis vara omavalt maksukohustuslaselt osutab rahvusvahelist ametiabi Maksu- ja Tolliamet.

(2) Maksu- ja Tolliamet võib esitada välisriigi pädevale asutusele sissenõudmis-, teavitamis- või teabetaotluse või ettevaatusabinõusid käsitleva taotluse Eestis kogutavate maksude sissenõudmiseks välisriigis elavalt või asuvalt või välisriigis vara omavalt maksukohustuslaselt.

(3) Välisriigi pädeva asutuse esitatud ettevaatusabinõusid käsitleva taotluse alusel on Maksu- ja Tolliametil õigus sooritada täitetoiminguid käesoleva seaduse §-s 1361 sätestatud korras.

§ 514. Sundtäitmine rahvusvahelise ametiabi korras

(1) Sissenõudmistaotluse esitanud välisriigi, selle kohaliku omavalitsuse või muu haldusüksuse kogutavate maksude sundtäitmiseks Eestis elavalt või asuvalt või Eestis vara omavalt maksukohustuslaselt osutab rahvusvahelist ametiabi Maksu- ja Tolliamet.

(2) Maksu- ja Tolliamet võib välisriigi pädevale asutusele esitatavas sissenõudmistaotluses taotleda Eestis kogutavate maksude sundtäitmist välisriigis elavalt või asuvalt või välisriigis vara omavalt maksukohustuslaselt.

(3) Maksu- ja Tolliamet võib rahvusvahelise ametiabi osutamiseks kasutada käesoleva seaduse 13. peatükis sätestatud volitusi.

(4) Sundtäitmine toimub välisriigi pädeva asutuse esitatud sissenõudmistaotluse ja ühtse juriidilise dokumendi alusel.

(5) Ühtne juriidiline dokument peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) asjakohane teave täitmisele pööramist lubava esmase juriidilise dokumendi identifitseerimiseks, nõude kirjeldus, sealhulgas nõude laad, nõudega hõlmatud ajavahemik, kõik täitmisele pööramise seisukohast olulised kuupäevad ning nõude suurus ja selle erinevad komponendid (maksmisele kuuluv põhisumma, intressid);
2) isiku identifitseerimist võimaldavad andmed (ees- ja perekonnanimi või ärinimi; isiku- või registrikood; isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta);
3) välisriigi pädeva asutuse nimetus, aadress ja muud kontaktandmed, et oleks võimalik saada täiendavat teavet nõude või maksukohustuse vaidlustamise võimaluste kohta.

(6) Maksu- ja Tolliamet peab võlgnikule kätte toimetama sundtäitmise hoiatuse ja ühtse juriidilise dokumendi.

(7) Sundtäitmise hoiatuses teatab Maksu- ja Tolliamet, et ühtse juriidilise dokumendi vaidlustamiseks tuleb vaie või kaebus esitada välisriigi pädevale asutusele.

(8) Maksu- ja Tolliamet kannab välisriigi nõudega seoses sissenõutud summad ja intressi üle sissenõudmistaotluse esitanud välisriigi pädevale asutusele.

(9) Rahvusvahelise ametiabi osutamisel peatatakse sundtäitmine, kui välisriigi pädeva asutuse esitatud ühtse juriidilise dokumendi aluseks olev täitedokument on välisriigis vaidlustatud ning Maksu- ja Tolliamet saab huvitatud isikult või sissenõudmistaotluse esitanud pädevalt asutuselt sellekohase teabe.

§ 515. Välisriigi ametniku kaasamine maksumenetlusse

(1) Maksumenetlusse võib kaasata välisriigi pädeva asutuse ametnikke, kui seoses maksumenetlusega on vaja kontrollida ka välisriigis tekkinud või tekkivat maksukohustust ning välisriik tagab maksusaladuse kaitse. Välisriigi pädeva asutuse nõusolekul võib Maksu- ja Tolliameti ametnik osaleda välisriigi pädeva asutuse läbiviidavas maksumenetluses.

(2) Maksumenetlusse kaasatud välisriigi pädeva asutuse ametnikul on läbiviidavas maksumenetluses õigus osaleda kõigis käesolevas seaduses sätestatud menetlustoimingutes, tutvuda kogutud dokumentidega ning teha neist koopiaid ja väljavõtteid.

§ 516. Rahvusvahelise ametiabi kulude hüvitamine

(1) Ametiabi andmise kulud kannab üldjuhul rahvusvahelise ametiabi andja.

(2) Kui rahvusvahelise ametiabi andmine on seotud väga suurte kulude või organiseeritud kuritegevusega, võib Maksu- ja Tolliamet taotluse esitanud välisriigi pädeva asutusega kokku leppida ametiabi andmiseks tehtud kulude hüvitamises.”;

11) paragrahvi 59 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksuhaldur kasutab maksusumma määramise, maksude tasumise õigsuse kontrollimise või õigusrikkumise tõkestamise eesmärgil kõiki tollieeskirjade rakendamiseks seadusega antud õigusi. Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kaubandusega, rahvusvaheliste postisaadetistega ja ühest liikmesriigist teise siirduvate isikutega seoses maksusumma määramise, maksude tasumise õigsuse kontrollimise või õigusrikkumise tõkestamise eesmärgil kasutab maksuhaldur kõiki tollieeskirjade rakendamiseks seadusega antud õigusi juhul, kui tal on alust arvata, et maksuseadust ei täideta.”;

12) paragrahvi 61 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kolmandalt isikult teabe nõudmiseks annab maksuhaldur käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud nõuetele vastava korralduse, kuhu märgitakse ka selle maksukohustuslase nimi või muud identifitseerimist võimaldavad andmed, kelle maksuasjaga seoses teavet kogutakse, ning kolmanda isiku poole pöördumise põhjus.”;

13) paragrahvi 74 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 89 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui maksukohustuslane enne maksusumma määramise aegumist (§ 98) avastab, et tema või tema nimel esitatud deklaratsioonis esinevad vead või on andmed puudulikud ning seetõttu on deklareeritud maksusumma väiksem maksuseaduse alusel tasumisele kuuluvast maksusummast, teavitab ta sellest viivitamata maksuhaldurit kirjalikult, kui maksuseaduses või tollieeskirjades ei ole sätestatud teisiti.”;

15) paragrahvi 912 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tulumaksuseaduse § 14 lõikes 7 ja § 50 lõikes 4 nimetatud seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse kindlaksmääramise suhtes käesolevas jaos sätestatud korda ei kohaldata.”;

16) paragrahvi 105 lõikes 1 asendatakse sõna „pangakontole” sõnaga „kontole”;

17) paragrahvi 115 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Rahvusvahelise ametiabi osutamisel arvestatakse välisriigis tasumisele kuuluvalt maksusummalt intressi alates päevast, mis järgneb päevale, millal maksuhaldurile laekus välisriigi pädeva asutuse sissenõudmistaotlus, kuni maksu tasumise päevani, viimane kaasa arvatud.”;

18) paragrahvi 119 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) saneerimismenetluses kuni saneerimiskava kinnitamiseni.”;

19) paragrahvi 119 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Intressi ei arvestata tollimaksu ja käibemaksu summalt, mis tuleb tasuda tagasiulatuvalt kehtestatud dumpinguvastaselt või tasakaalustavalt tollimaksult.

(9) Intressi ei arvestata tollimaksu ja käibemaksu summalt, mis tuleb tasuda, kuna Euroopa Komisjon ei eraldanud tagatud tariifikvoodile kvooti.”;

20) paragrahvi 126 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Selleks määratud kontole makstud tagatissumma tagastatakse kümne päeva jooksul vastava taotluse esitamisest arvates, välja arvatud juhul, kui õigusaktis on ette nähtud teisiti. Kui isik ei ole esitanud ühe aasta jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolude ilmnemisest arvates taotlust tagatissumma tagastamiseks, kannab maksuhaldur tagatissumma isiku ettemaksukontole.

(4) Maksukohustuslane võib taotleda tagatise tagastamata jätmist ning selle kasutamist teiste maksuhalduri ees tekkinud või tekkivate nõuete tagamiseks.”;

21) paragrahvi 133 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksuvõlgade sissenõudmisel likvideerimis-, pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja kohtumenetluses esindab valda või linna maksuhalduri volitustega valla või linna ametiasutus.”;

22) paragrahv 134 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 1361 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise määruse peale võib nii maksuhaldur kui ka maksukohustuslane esitada määruskaebuse. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võib esitada määruskaebuse.”;

24) seadust täiendatakse §-ga 1683 järgmises sõnastuses:

§ 1683. Valla ja linna esindamine

Enne 2012. aasta 1. jaanuari tekkinud maksukohustustega seotud maksuvõlgade sissenõudmisel likvideerimis-, pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja kohtumenetluses võib valda või linna esindada Maksu- ja Tolliamet vastavalt talle kohalike maksude seaduse alusel sõlmitud halduslepingus üleantud pädevusele.”;

25) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Nõukogu direktiiv 77/799/EMÜ liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise valdkonnas (EÜT L 336, 27.12.1977, lk 15–20), viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129–136);
komisjoni direktiiv 2006/84/EÜ, millega kohandatakse komisjoni direktiivi 2002/94/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 76/308/EMÜ (vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 362, 20.12.2006, lk 99–100);
nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.01.2009, lk 12–30);
nõukogu direktiiv 2010/24/EL vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 31.03.2010, lk 1–12);
nõukogu direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.03.2011, lk 1–12).”;

26) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Komisjoni direktiiv 2006/84/EÜ, millega kohandatakse komisjoni direktiivi 2002/94/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 76/308/EMÜ (vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 362, 20.12.2006, lk 99–100);
nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.01.2009, lk 12–30);
nõukogu direktiiv 2010/24/EL vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84, 31.03.2010, lk 1–12);
nõukogu direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.03.2011, lk 1–12).”

§ 2.  Kohalike maksude seaduse muutmine

Kohalike maksude seaduses (RT I 1994, 68, 1169; 31.12.2010, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Rakendussäte

Enne 2012. aasta 1. jaanuari tekkinud müügi- ja paadimaksukohustuse ning nende maksude tasumise ja sissenõudmise suhtes rakendatakse kuni nimetatud kuupäevani kehtinud käesoleva seaduse § 3 lõikeid 3 ja 5, § 5 punkte 3 ja 4 ning § 8 ja 9.”

§ 3.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduse (RT I, 02.11.2011, 8) § 88 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Krediidiasutus võib vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule maksuhalduri järelepärimise vastusena avaldada pangasaladust, kui maksuhalduri järelepärimises on ära näidatud selle kliendi, kelle suhtes järelepärimine on esitatud, nimi või ärinimi koos isikukoodi, sünniaja või registrikoodiga või kliendi pangakonto number või muu kordumatu tunnus, mis võimaldab kliendi isiku identifitseerimist.”

§ 4.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses (RT I, 04.03.2011, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) avalikule teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme eest makstavat nimetatud kulude hüvitist ning teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitist. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 32 eurot. Käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega;”;

2) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 1 nimetatud piirmääras ja korras spordiseaduse §-s 7 nimetatud isikule spordilähetusega ning loomeliidu poolt loovisikule tema loometööga seotud lähetusega seoses makstavat kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha;”;

3) paragrahvi 48 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitamine ja välislähetuse päevaraha maksmine § 13 lõike 3 punktis 1 sätestatud piirmäära ületavas osas (§ 13 lõike 3 punkt 1, § 31 lõike 1 punkt 7) või töö tegemise kohas kehtivaid piirmäärasid ületavas osas, kui töö tegemise koht asub välisriigis (§ 13 lõike 3 punkt 11);”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 26 jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json