Teksti suurus:

Kaitseväelase ja asendusteenistuja poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2019, 12

Kaitseväelase ja asendusteenistuja poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kord

Vastu võetud 07.12.2012 nr 12
RT I, 13.12.2012, 5
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.10.2019RT I, 17.10.2019, 1120.10.2019

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõike 3 alusel.

§ 1.   Õigustatud füüsilise isiku nimetamine

  (1) Kaitseväelane ja asendusteenistuja, kes soovib nimetada füüsilise isiku, kellele tema hukkumisel teenistusülesannete täitmise tõttu makstavast ühekordsest hüvitisest makstakse kuni 50 protsenti (edaspidi õigustatud isik), peab esitama määruse lisas toodud vormis kirjaliku avalduse (edaspidi avaldus). Kaitseväelane esitab avalduse Kaitseväele, asendusteenistuja Kaitseressursside Ametile.

  (2) Kahe või enama õigustatud isiku määramisel peab avalduse esitaja nimetama kõik õigustatud isikud ühes avalduses. Kinnises ümbrikus olevad dokumendid loetakse üheks avalduseks.

  (3) Isikut, kelle andmed avalduses ei vasta ettenähtud nõuetele ja seetõttu ei ole võimalik isikut tuvastada või kelle andmed on avalduse esitaja poolt tunnistatud ekslikult esitatuks, ei loeta õigustatud isikuks.

§ 2.   Hüvitise osakaalu määramine

  (1) Õigustatud isiku või isikute määramisel võib avalduses märkida kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõikes 1 ettenähtud hüvitise osakaalu protsentides, kokku kuni 50 protsendi ulatuses hüvitise kogusummast.

  (2) Kui määratud osade osakaal ületab 50 protsenti kogu hüvitise kogusummast, loetakse avalduses esitatu osakaaluks käesoleva määruse lõikes 1 sätestatud 50 protsendist.

  (3) Hüvitise osakaalu määramata jätmisel arvestatakse hüvitise suurus võrdsete osadena kokku 50 protsendi ulatuses kogu hüvitisest.

§ 3.   Avalduse esitamine ja hoidmine

  (1) Avaldus esitatakse isiklikult kinnises ümbrikus, millele peab olema kantud avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja märge „Õigustatud isiku nimetamise avaldus”. Avalduse posti teel või elektrooniliselt edastamine ei ole lubatud.

  (2) Avalduse vastuvõtmisel kontrollib avalduse vastuvõtja ümbrikul olevate isikuandmete samasust ümbriku esitanud isikuga ning teeb vastava märke ümbriku esiküljele, lisades sellele oma ees- ja perekonnanime, allkirja ja isikusamasuse kontrollimise kuupäeva.

  (3) Avaldus registreeritakse avalduse laekumisel ümbrikku avamata. Registreerimise number ja kuupäev kantakse ümbriku tagaküljele.

  (4) Posti teel või elektrooniliselt edastatud avaldust ei registreerita ja selle saatjat teavitatakse viivitamatult kohustusest esitada avaldus isiklikult. Nõuetekohaselt esitamata avaldus hävitatakse.

  (5) Avaldust hoitakse suletud ümbrikus Kaitseväes või Kaitseressursside Ametis kuni selle edastamiseni Kaitseväe juhatajale või Kaitseressursside Ameti peadirektorile või nende volitatud isikule või tagastamiseni või hävitamiseni.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (6) Ümbrik edastatakse kinniselt Kaitseväe juhatajale või Kaitseressursside Ameti peadirektorile või nende volitatud isikule koos kaitseväeteenistuse seaduse § 202 lõikes 4 sätestatud lisauurimise otsusega.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

§ 4.   Ümbriku avamine ja avaldusega tutvumine

  (1) Kinnise ümbriku avamise ja avaldusega tutvumise õigus on vaid Kaitseväe juhatajal või Kaitseressursside Ameti peadirektoril või nende volitatud isikul. Avaldusega tutvunud isik on kohustatud tagama selles esitatud isikuandmete kaitse.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (2) Kaitseväe juhatajal või Kaitseressursside Ameti peadirektoril või nende volitatud isikul on õigus ümbrik avada ja tutvuda selles oleva avaldusega, kui:
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]
  1) taotlus on esitatud kaitseväeteenistuse seaduse § 197 lõike 8 kohaselt;
  2) kaitseväeteenistuse seaduse § 202 lõikes 4 sätestatud lisauurimise käigus ei tuvastatud teenistusalase tagatise saamise õiguse tekkimist välistavaid asjaolusid.

  (3) Kaitseväe juhatajal või Kaitseressursside Ameti peadirektoril või nende volitatud isikul on õigus avada ümbrik avalduses esitatud andmetega tutvumiseks, kui kaitseväelase või asendusteenistujaga seotud isik on teinud kirjaliku järelepärimise oma nimetamise kohta õigustatud isikuks.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud alustel ümbriku avamise korral teavitab Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor või nende volitatud isik õigustatud isikut tema nimetamisest ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud järelepärimise esitanud isikut.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (5) Ümbriku avamata jätmisel hoitakse ümbrikku Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektori või nende volitatud isiku juures üks aasta, misjärel ümbrik hävitatakse.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (6) Pärast ümbriku avamist hoitakse avaldust hüvitise väljamaksmise taotluse kohta tehtud otsuse juures, otsuse puudumisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kirjaliku järelepärimise juures. Teave avalduse hoidmiskoha kohta kantakse avalduse registreerimise märke juurde.

§ 5.   Avalduse kehtivus, tagasivõtmine ja muutmine

  (1) Avaldus kehtib kuni selle tagasivõtmiseni avalduse esitaja poolt, kuid mitte kauem kui avaldaja kaitseväeteenistusest või asendusteenistusest vabastamiseni.

  (2) Avalduse esitajal on õigus esitatud avaldus tagasi võtta, teatades sellest kirjalikult Kaitseväele või Kaitseressursside Ametile. Teade avalduse tagasivõtmise kohta tuleb esitada isiklikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

  (3) Kui avalduse esitaja esitab mitu käesoleva määruse § 1 lõikes 1 sätestatud avaldust, loetakse kehtivaks viimasena esitatud avaldus ja teised avaldused loetakse tagasivõetuks.

  (4) Esitatud avalduse muutmine ei ole lubatud.

  (5) Õigustatud isiku andmete muutmiseks või uue õigustatud isiku nimetamiseks peab kaitseväelane või asendusteenistuja esitama uue avalduse.

  (6) Tagasivõetud või kehtivuse kaotanud avaldus tagastatakse avalduse esitajale allkirja vastu või hävitatakse. Teave avalduse tagastamise või hävitamise kuupäeva ja põhjuse kohta kantakse avalduse registreerimise märke juurde.

  (7) Avalduse edastamisel Kaitseväe juhatajale või Kaitseressursside Ameti peadirektorile või nende volitatud isikule kantakse edastamisega seotud teave avalduse registreerimise märke juurde.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (8) [Kehtetu - RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

  (2) Enne 1. aprilli 2013 esitatud avaldustele isiku või isikute, kellele kaitseväelase hukkumisel teenistusülesannete täitmise tõttu makstakse hüvitist, määramise kohta hoidmisele, tagasivõtmisele ja muutmisele ning hüvitise arvestamisele kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud korda.

Lisa Avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json