Teksti suurus:

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2012, 8

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 10.12.2012 nr 52

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruses nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) TAI põhitegevus on tervise- ja sotsiaalvaldkonna teadus-, arendus- ja rakendustegevus ning tervisestatistika tegemine.”;

2) paragrahvi 4 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) vajaduse korral riigi esindamine Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide tervise, sotsiaalkaitse, elukvaliteedi ja tervisestatistika valdkonna töörühmades, võrgustikes ja komiteedes;”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„(91) tervisestatistika tegemine, sealhulgas tervishoiuteenuse osutajatelt tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumine, asjakohaste juhendmaterjalide väljatöötamine, andmete töötlemine, analüüs, avaldamine ja säilitamine, vajaduse korral andmeesitajate ja tarbijate koolitamine ning osalemine valdkonna arendustegevuses ja rahvusvahelises koostöös;”;

4) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teadusnõukogusse kuuluvad ametikoha järgi teadusdirektor ja teadussekretär.”;

5) paragrahvi 8 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) esitab TAI töötajaid asutuseväliseks autasustamiseks, Eesti Teaduste Akadeemiasse või auastmeisse valimiseks ning annab vastavaid soovitusi;”;

6) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Teadusnõukogu otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

(1) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab teadusnõukogu esimees või teda asendav teadusnõukogu liige teistele teadusnõukogu liikmetele otsuse projekti ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui seitse päeva ja pikem kui kakskümmend üks päeva. Otsuse projektile lisab saatja selgituse otsuse projekti kohta ja põhjenduse, miks otsuse vastuvõtmine on otstarbekas koosolekut kokku kutsumata.

(2) Teadusnõukogu otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata peab otsustamisel osalema vähemalt pool teadusnõukogu liikmetest. Otsus võetakse vastu otsustamisel osalevate teadusnõukogu liikmete lihthäälteenamusega.

(3) Vastuvõetud otsusest koos selle sisu ja hääletamistulemustega teatab teadusnõukogu esimees või teda asendav teadusnõukogu liige teistele teadusnõukogu liikmetele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie päeva möödudes.

(4) Teadusnõukogu teeb oma otsused TAI töötajatele teatavaks.”;

7) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teadustöötajate ametikohad on nooremteaduri, teaduri, vanemteaduri ja juhtivteaduri ametikoht.”;

8) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Korraliste teadustöötajate ametikohad täidetakse avaliku konkursi korras. Teadustöötajatega sõlmib avaliku konkursi tulemuse alusel töölepingu direktor kuni viieks aastaks.”;

9) paragrahvi 13 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) TAI finantseerimine riigieelarvest toimub sihtotstarbelise finantseerimise, riiklike teadus- ja arendusprogrammide, uurimis- ja arendustoetuste kaudu.

(3) TAI infrastruktuuri kulud, riiklike tervise- ja sotsiaalvaldkonna programmide ja arengukavade elluviimise ja tervisestatistika tegemise kulud ning registrite, mille volitatud töötlejaks on TAI, ülalpidamisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu.”.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Tiiu Aro
Kantsleri ülesannetes