Teksti suurus:

Sadamaregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2012, 14

Sadamaregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 12.12.2012 nr 103

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 37 lõike 4 alusel.

§ 1.   Sadamaregistri pidamise eesmärk

  Sadamaregistri (edaspidi register) pidamise eesmärk on arvestuse pidamine sadamate üle, et tagada riigiasutustele seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate veeliikluse ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse valdkondliku juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning riikliku järelevalve teostamiseks vajalikud andmed.

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi vastutav töötleja) ja volitatud töötleja on Veeteede Amet (edaspidi volitatud töötleja).

§ 3.   Registri pidamine ja registriandmete töötlemise viis

  Registrit peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna. Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ning kõik andmed säilitatakse digitaalkujul.

§ 4.   Registriandmete kaitse ja nõuded registri pidamisel

  (1) Vastutav ja volitatud töötleja tagavad registriandmete tervikluse ja käideldavuse, samuti registri pidamise ning registris sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehniliste meetmetega.

  (2) Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T2S1.

§ 5.   Registri koosseis

  (1) Register koosneb sadamate andmebaasist ja menetlustoimikutest.

  (2) Registris registreeritakse kõik sadamad, millele kohaldatakse sadamaseaduse kohaselt registreerimise kohustust.

§ 6.   Sadamate andmebaasi kantavad andmed ja dokumendid

  (1) Sadamate andmebaasi kantakse järgmised andmed:
  1) sadama nimi;
  2) sadama aadress;
  3) sadama maa-ala kaldajoone punkti koordinaadid;
  4) sadama kood;
  5) sadama pidaja nimi ja isiku- või registrikood ning kontaktandmed;
  6) sadamakapteni nimi, isikukood, kvalifikatsioon ja kontaktandmed;
  7) sadamateenuste osutamiseks vajaliku maa-ala piirid ja pindala;
  8) sadama maa-alasse jäävate katastriüksuste tunnused;
  9) sadama ülesanne ja põhifunktsioonid;
  10) andmed välisriigi veesõidukite teenindamise võimaldamise kohta;
  11) sadama akvatooriumi määramise õigusakti andmed;
  12) sadama akvatooriumi plaan;
  13) sadama akvatooriumi pindala;
  14) sadama sissesõidutee andmed;
  15) suurima sadamas teenindatava veesõiduki mõõtmed;
  16) sadamas teenindatavate veesõidukite liigid;
  17) osutatavate sadamateenuste loetelu ja sadamateenuste osutajate kontaktandmed;
  18) sadama navigatsioonihooaeg;
  19) sadama tehniliste ja abilaevade andmed;
  20) sadamas käideldavate kaubagruppide nimetused;
  21) sadama navigatsioonimärkide numbrid ja kirjeldus;
  22) sadama tehniliste vahendite liigid, nimetused ja kasutustingimused;
  23) sadamateenuste osutamiseks vajalike ehitiste (sadamaehitiste) nimetused, registrikoodid, mõõtmed, kasutuselevõtu aeg, kasutusperiood ja kasutusotstarve;
  24) sadama eeskirjast tulenevad muud andmed;
  25) sadamarajatiste arv ja piirid, sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsi tegemise ja turvaplaani kooskõlastamise aeg, sadamarajatise turvalisuse tunnistuse väljastamise aeg ning sadama ja sadamarajatise turvaülema nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  26) andmed sadamas teostatava riikliku järelevalve kohta.

  (2) Sadamate andmebaasi kantakse järgmised dokumendid:
  1) sadama eeskiri;
  2) laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava;
  3) sadama reostustõrje plaan;
  4) epideemiatõrje eeskiri;
  5) keskkonnamõju hindamise aruanne.

  (3) Lõike 1 punktis 4 nimetatud sadama koodi moodustab volitatud töötleja ladina tähestiku suurtähtede viiekohalise kombinatsioonina, välja arvatud tähed ÕÄÖÜ, kus esimesel ja teisel kohal olevad tähed märgivad Eesti Vabariiki (EE), kolmandal kohal on tühik ning neljandal, viiendal ja kuuendal kohal olevad tähed märgivad sadama asukohta lühendatult.

§ 7.   Menetlustoimik

  Menetlustoimik sisaldab:
  1) andmeid sadama pidaja ja sadamaoperaatori taotlusel läbiviidavate menetluste kohta;
  2) andmeid sadama pidaja ja sadamaoperaatori suhtes läbiviidavate riikliku järelevalve menetluste kohta;
  3) riikliku järelevalve korras sadama pidaja ja sadamaoperaatori suhtes tehtud jõustunud ettekirjutusi ja otsuseid ning teisi haldusakte.

§ 8.   Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

  Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 9.   Andmeandjad

  Registrile esitavad andmeid:
  1) sadama pidaja;
  2) sadamas riiklikku järelevalvet teostav järelevalveasutus.

§ 10.   Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 11.   Andmete registrisse esitamise ja registrikannete tegemise kord ning tähtajad

  (1) Registrile esitatakse andmed paberkandjal või digitaalselt. Sadama maa-ala piiri võib esitada digitaalse teostusmõõdistusena, mis peab vastama ehitusseaduse § 20 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007. a määruse nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“ lisas 1 sätestatud nõuetele.

  (2) Volitatud töötleja registreerib sadama 30 tööpäeva jooksul vastavate andmete saamise päevast arvates.

  (3) Volitatud töötleja esitab andmete esitajale järelepärimise andmete õigsuse kohta, kui andmed on ilmselt ebaõiged või kui esitatud ja varem registrisse kantud andmed on vastuolus või isik on vaidlustanud tema kohta registrisse kantud andmete õigsuse. Andmete puudulikkuse korral on andmete esitaja kohustatud esitama volitatud töötlejale õigete andmetega dokumendid.

  (4) Andmete registrisse kandmise või sellest keeldumise otsusest teatab volitatud töötleja andmete esitajale pärast vastava otsuse tegemist kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

§ 12.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud andmed, millele on seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirang.

  (2) Registriandmed avalikustatakse volitatud töötleja veebilehel ja lisaks sellele võib andmeid avaldada paberkandjal. Registri veebilehel avalikustatav teave on esitatud viisil ja vormis, mis lubab teabe allalaadimist masintöödeldaval kujul.

  (3) Juurdepääsupiiranguga andmete kasutamise õigus on riigiasutuse volitatud töötajal talle seaduse alusel pandud ülesande täitmiseks.

§ 13.   Muutunud või ebaõigete andmete parandamise kord

  (1) Paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1–24 esitatud andmete ja lõike 2 punktides 1–5 esitatud dokumentide muutumisel teeb sadama pidaja registris vastava kande või esitab muutunud andmed viivitamata volitatud töötlejale.

  (2) Menetlustoimikutes või § 6 lõike 1 punktides 25 ja 26 esitatud andmete muutumisel teeb sadamas riiklikku järelevalvet teostav asutus vastava kande või esitab muutunud andmed viivitamata volitatud töötlejale.

  (3) Kui volitatud töötlejal on teavet tehtud kande ebaõigsuse või kande puudumise kohta, võib ta teha vastavaid järelepärimisi.

  (4) Registris ebaõigete või puudulike andmete kindlakstegemise korral teatab volitatud töötleja nendest asjaomasele andmete esitajale, kes on kohustatud tegema registris vastava kande või esitama õiged ja täielikud andmed volitatud töötleja määratud tähtpäevaks.

  (5) Kui määratud tähtpäeva saabumisel ei ole kannet tehtud ega õigeid ja täielikke andmeid esitatud või kande tegemisele või parandamisele vastuväiteid esitatud, teeb või parandab volitatud töötleja kande ise. Vastuväidete saamisel teeb volitatud töötleja otsuse nende põhjendatuse kohta.

§ 14.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab vastavalt oma pädevusele Andmekaitse Inspektsioon.

  (2) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema määratud tähtpäevaks.

§ 15.   Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse alaliselt.

  (2) Registri paberkandjal ja digitaalseid alusdokumente säilitab volitatud töötleja digitaalsesse andmebaasi kantud andmete arhiveerimiseni. Arhiveeritud registriandmete alusdokumendid hävitatakse või antakse üle Rahvusarhiivi vastavalt arhiiviseadusele.

§ 16.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist registreeritud sadamate andmed kannab volitatud töötleja elektroonilisse andmebaasi 15. jaanuariks 2013. a.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json