Teksti suurus:

Investeerimisfondide seaduse, kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.12.2013 otsus nr 328

Investeerimisfondide seaduse, kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.11.2013

§ 1.  Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 109 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kohustusliku pensionifondi osakuomaniku pärandvara pankroti korral on pankrotihalduril õigus esitada registripidajale avaldus kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks.”;

2) paragrahvi 109 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Vabatahtliku pensionifondi osakuomaniku pankroti korral või tema varale sissenõude pööramisel täitemenetluse korras on vastavalt pankrotihalduril või kohtutäituril õigus esitada avaldus vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks või vabatahtliku pensionifondi likvideerimise korral väljamaksete tegemiseks.

(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 nimetamata juhtudel on pensionifondi osakutele sissenõude pööramine keelatud.”;

3) paragrahvi 3343 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „Kuni 2014. aasta 1. jaanuarini” tekstiosaga „Kuni 2019. aasta 1. jaanuarini”;

4) paragrahvi 3343 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahandusministeerium analüüsib 2018. aasta 1. maiks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tasumäärade piirangute rakendamise otstarbekust ja eesmärgipärasust ning vajaduse korral esitab ettepaneku nende muutmiseks või kehtivusaja pikendamiseks.”.

§ 2.  Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 teises lauses asendatakse tekstiosa „§ 109 lõikes 7” tekstiosaga „§ 109 lõigetes 7–9”;

2) paragrahvi 12 lõikest 1, § 38 lõigetest 1 ja 3 ning § 39 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Eesti Pangas”;

3) paragrahvi 28 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registripidaja tunnistab pärandvara hulka kuuluvad osakud omal algatusel kehtetuks, kui pärast kümne aasta möödumist pärandi avanemisest ei ole osakuid tagasi võetud ega pärija pensionikontole kantud.”;

4) paragrahvi 31 lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 asendatakse sõna „pärija” sõnadega „füüsilisest isikust pärija”;

5) paragrahvi 31 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) juriidilisest isikust pärija ärinimi ja registrikood, välisriigi koodi puhul riigi nimi;”.

§ 3.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse § 10 lõigetest 4 ja 41 jäetakse välja sõnad „Eesti Pangas”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json