Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.12.2013 otsus nr 330

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2013

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 591 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervise infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse tervishoiuvaldkonnaga seotud andmeid tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendi õiguste tagamiseks ning rahva tervise kaitseks, sealhulgas tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks, tervisestatistika tegemiseks ja tervishoiu juhtimiseks.”;

2) paragrahvi 593 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Sotsiaalministeeriumi tervisestatistika andmete analüüsiga tegeleval ametnikul ja Sotsiaalministeeriumi hallatava asutuse tervisestatistikat tegeval töötajal on tervisepoliitika juhtimiseks ja rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks vajalike ülevaadete, analüüside ja tervisestatistika tegemiseks juurdepääs järgmistele tervise infosüsteemis olevatele patsiendi isikuandmetele viisil, mis ei võimalda patsiendi tuvastamist:
1) andmed patsiendi isiku kohta;
2) andmed tervishoiuteenuse osutaja kohta;
3) andmed statsionaarse tervishoiuteenuse kohta;
4) andmed ambulatoorse, sealhulgas päevaravi tervishoiuteenuse kohta;
5) andmed diagnooside kohta;
6) andmed patsiendi tervislikku seisundit kirjeldavate näitajate kohta;
7) andmed ravimite kohta;
8) andmed tehtud operatsioonide, analüüside, uuringute ja protseduuride kohta.

(52) Käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud andmete tagasikodeerimine ja patsiendi tuvastamiseks täiendavate andmete töötlemine on keelatud.”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json