Teksti suurus:

2014. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2014, 77

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2014 otsus nr 548

2014. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2014

§ 1.   Riigieelarve tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud

§ 2.  2014. aasta riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Justiitsministeeriumil ja Siseministeeriumil või nende valitsemisala asutustel lubatud uue Tallinna Vangla hoonete ja territooriumi üürimiseks sõlmida lepingud kapitalirendi tingimustel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga eeldusel, et nimetatud lepingute sõlmimiseks on andnud loa Vabariigi Valitsus;”;

2) seadust täiendatakse §-ga 18 järgmises sõnastuses:

§ 18. Riigikantselei kulude jaotamine

Riigikantseleil on õigus muuta käesoleva seaduse § 1 6. osa 1. jao Riigikantselei haldusala objekti TK010002 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldamiskulud kulude majanduslikku sisu lähtuvalt toetuse saajate kulude täpsustumisest.”.

§ 3.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json