Teksti suurus:

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2016, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.12.2016 otsus nr 31

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2016

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) on põhjendatult alust arvata, et välismaalase Eestis viibimine võib ohustada Eesti Vabariigi, teise Euroopa Liidu liikmesriigi, Schengeni konventsiooni liikmesriigi või Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi julgeolekut, avalikku korda või teiste isikute tervist;”;

2) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) välismaalane töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses või on seotud või on olnud seotud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega või on põhjendatult alust arvata, et ta töötab või on olnud välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses või on seotud või on olnud seotud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega;”;

3) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) välismaalane õhutab või on põhjendatult alust arvata, et ta võib õhutada Eestis või välisriigis rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist;”;

4) paragrahvi 29 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) on andmeid või on põhjendatult alust arvata, et välismaalane on osalenud või aidanud kaasa välisriigis toimunud inimõiguste rikkumisele, mis on endaga kaasa toonud isiku surma, raske tervisekahjustuse, tema alusetu süüdimõistmise kuriteos poliitilistel motiividel või muu raske tagajärje;”;

5) paragrahvi 29 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „1–6” tekstiosaga „1–61”;

6) paragrahvi 301 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sissesõidukeelu kohaldamist põhjendatakse ulatuses, mis ei ole vastuolus riigi julgeolekuhuvidega.”;

7) paragrahvi 301 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json