Teksti suurus:

Kultuuriministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 23 „Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2018, 3

Kultuuriministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 23 „Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 07.12.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.   Kultuuriministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 23 „Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus” muutmine

Kultuuriministri 22. detsembri 2011. a määruses nr 23 „Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Rahvakultuuri Keskuse ingliskeelne nimetus on Folk Culture Centre.”;

2) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Keskus asub Viljandis, postiaadress on Leola 15a, 71020 Viljandi. Keskusel on esindajad maakondades.”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) vaimse kultuuripärandi väärtustamine ja elujõulisuse toetamine;”;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) täienduskoolituse korraldamine rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas.”;

5) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) haldab rahvakultuuri valdkondlikku andmebaasi;”;

6) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) korraldab kursusi, seminare, infopäevi ja konverentse rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas;”;

7) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Keskuse tegevuse põhisuundade kavandamiseks, töö paremaks korraldamiseks, tegevuse hindamiseks ja kultuuriministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on keskusel 5–7 liikmeline nõuandva õigusega nõukoda.”;

8) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Keskuse nõukoja koosseisu kinnitab direktor.”;

9) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskuse struktuuriüksused on:
1) koolitusosakond;
2) vaimse kultuuripärandi osakond;
3) regionaalosakond;
4) toetusmeetmete osakond;
5) üldosakond.

(2) Koolitusosakonna põhiülesanne on korraldada õppetegevust, võimaldades rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkondades tegutsevate inimeste ameti-, kutse- ja erialaste teadmiste ning oskuste omandamist ja täiendamist ning isiksuse arengut. Koolitusosakond:
1) korraldab koolitusalast tegevust, kui koostab või tellib kursuste õppekavasid ja viib nende alusel läbi õppetööd;
2) koordineerib vajadusel üleriigilisi valdkondlikke infopäevi, koolitusi, seminare ja konverentse;
3) teeb koostööd kõrgkoolide ja valdkonna keskseltside, erialaliitude, teadusasutuste ning muude organisatsioonidega.

(3) Vaimse kultuuripärandi osakonna põhiülesanne on toetada vaimse kultuuripärandi mitmekesisust, jätkusuutlikkust ja kaitset. Vaimse kultuuripärandi osakond:
1) tagab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamise Eestis;
2) haldab vaimse kultuuripärandi veebipõhist nimistut seda pidevalt uuendades, arendades ja täiendades;
3) teeb koostööd kogukondade, rühmade ja üksikisikutega vaimse kultuuripärandi väärtustamisel ja hoidmisel;
4) tutvustab vaimset kultuuripärandit ning teeb koostööd maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil.

(4) Regionaalosakonna põhiülesanne on toetada valdkondlikke koostöövõrgustikke oma esindajate kaudu maakondades. Regionaalosakond:
1) osaleb toetuste eraldamise rakendamisel maakondades;
2) haldab rahvakultuuri valdkondlikku andmebaasi seda pidevalt uuendades ja täiendades;
3) kogub, korrastab, analüüsib ning levitab rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi informatsiooni;
4) teeb koostööd üleriigiliste keskseltsidega, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega, omavalitsusliitudega, maakondlike arenduskeskustega, kohaliku omavalitsuse üksustega ning maakondades tegutsevate ja rahvakultuuri tegevust korraldavate katusorganisatsioonidega;
5) aitab tagada laulu- ja tantsupeo protsessi jätkusuutlikkust.

(5) Toetusmeetmete osakonna põhiülesanne on eri kultuuritoetusmeetmete rakendamise kaudu kaasa aidata rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja elavas kasutuses hoidmisele. Toetusmeetmete osakond:
1) koostab, koordineerib ja rakendab toetuste eraldamisega seotud tegevusi;
2) valmistab ette toetuste eraldamisega seotud dokumendid;
3) teeb direktorile ettepanekuid toetuste eraldamise komisjonide moodustamiseks;
4) teeb järelevalvet toetuste sihipärase kasutamise üle;
5) koostab koos toetuste eraldamise komisjoniga perioodilisi kokkuvõtteid ja korraldab sellega seotud küsitlusi;
6) teeb koostööd maakondlike arenduskeskuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, omavalitsusliitude ja rahvakultuuri ning vaimse kultuuripärandi tegevust korraldavate katusorganisatsioonidega.

(6) Üldosakond korraldab keskuse üldist tööd, arendustegevust, personalitööd, raamatupidamist, finantsarvestust, asjaajamist, dokumendihaldust ja kommunikatsiooni.

(7) Keskuse struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab direktor.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json