Teksti suurus:

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2018, 7

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega

Vastu võetud 10.12.2018 nr 67

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruses nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud enne 11. veebruari 2017. aastal ning kes on kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”;

2) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aastal, võib:
1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.”.

§ 2.   Paragrahvi 1 punkti 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 7. septembrist.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json