Teksti suurus:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2018, 8

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus

Vastu võetud 07.12.2018 nr 62

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.

  (2) Ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti asukoht

  Ameti asukohaks on Tallinn.

2. peatükk Tegevusvaldkonnad ja ülesanded 

§ 3.   Ameti tegevusvaldkonnad

  (1) Amet täidab tema pädevuses olevaid ülesandeid järgmistes tegevusvaldkondades:
  1) tarbimiskeskkond – tarbijale kauba või teenuse pakkumine ja müümine või muul viisil turustamine kaupleja poolt ning tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse kohtuvälise lahendamise korraldamine;
  2) infoühiskond – raadiosagedusressursi haldus, elektroonilise side ja meediateenused, sideturu reguleerimine, usaldusteenused;
  3) tehiskeskkond – toodete, seadmete ja paigaldiste ohutus, raudtee ohutus, kaevandamise ohutus, kemikaaliohutus, järelevalve laskemoona ja lahingumoona käitlemise üle, lõhkematerjalide ja pürotehnika ohutus ning legaalmetroloogia, samuti ehitus ja transport.

  (2) Amet täidab järgmisi kohustusi:
  1) Euroopa Liidu abifondide rakendusüksuse funktsioonide täitja transpordivaldkonnas;
  2) ohutusasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2016/798/EL raudteeohutuse kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 102–149) tähenduses;
  3) Euroopa Liidu liikmesriikides tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise eest vastutav pädev asutus ja kontaktasutus.

§ 4.   Ameti täidetavad ülesanded

  (1) Enda tegevusvaldkondades täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) osaleb õigusaktide väljatöötamises, korraldab nende rakendamist ning annab õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks juhiseid;
  2) osaleb strateegiate ja projektide ettevalmistamises ning elluviimises;
  3) analüüsib tegevusvaldkonda, koostab aruandeid ja ülevaateid;
  4) nõustab ja koolitab isikuid;
  5) korraldab süüteoennetust ja avalikkuse teavitamist ohtudest;
  6) teostab haldusjärelevalvet ja seaduses sätestatud juhtudel riiklikku järelevalvet;
  7) viib seaduses sätestatud juhtudel kohtuvälise menetlejana läbi väärteomenetlusi;
  8) annab haldusakte, sooritab toiminguid ja sõlmib halduslepinguid;
  9) rakendab ettekirjutuste täitmiseks haldussundi;
  10) korraldab juurdepääsu ameti valduses olevale avalikule teabele;
  11) vastab märgukirjadele ja selgitustaotlustele ning teistele pöördumistele;
  12) täidab seaduses või selle alusel sätestatud juhul andmekogu vastutava töötleja ülesandeid;
  13) hindab ja tõendab välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni;
  14) teeb riigisiseselt ja rahvusvaheliselt koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega;
  15) osaleb seadusega sätestatud juhtudel tsiviilkohtumenetluses avalike huvide kaitseks;
  16) täidab muid seadustest või seaduse alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Enda ülesannete täitmiseks töötleb amet teavet, koostab eelarve eelnõu, tegevusplaani, riskianalüüsi ja muud sisemist tööd korraldavad dokumendid, teeb koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustega ning sõlmib lepinguid.

3. peatükk Ameti juhtimine 

§ 5.   Peadirektor

  (1) Ametit juhib peadirektor.

  (2) Peadirektori pädevus ja avaliku võimu volitused on reguleeritud seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

  (3) Lisaks lõikes 2 sätestatule peadirektor:
  1) kinnitab ameti sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad;
  2) kinnitab osakondade põhimäärused;
  3) moodustab töörühmi ja määrab nende ülesanded ning koosseisu;
  4) täidab muid ministri või ministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

§ 6.   Peadirektori asetäitja

  (1) Peadirektori asetäitja juhib ameti tegevusvaldkonda või ülesande täitmist. Peadirektori asetäitja avaliku võimu volitused ja muud teenistusülesanded määrab peadirektor ametijuhendis.

  (2) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või muu ametnik.

§ 7.   Osakonnajuhataja

  Osakonnajuhataja juhib osakonda ning korraldab osakonna ülesannete täitmist.

4. peatükk Ameti struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 8.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksusteks on osakonnad. Osakonna põhimääruses võib näha ette, et osakonna koosseisu kuuluvad talitused. Osakonna põhimääruse kinnitab peadirektor.

  (2) Osakonnad täidavad ameti tegevusvaldkonnas nende pädevuses olevaid ameti ülesandeid. Osakonna täidetavad ülesanded määratakse kindlaks osakonna põhimääruses.

  (3) Peadirektori või peadirektori asetäitja vahetus alluvuses võivad olla talitus, ametnik ja töötaja, kes ei ole ühegi osakonna koosseisus. Peadirektorile või peadirektori asetäitjale vahetult alluva ametniku või töötaja ülesanded määratakse kindlaks ametijuhendis või töölepingus.

  (4) Struktuuriüksuste juhtide pädevuse ja avaliku võimu volitused määrab kindlaks peadirektor ametijuhendis.

§ 9.   Tehnikaosakond

  Tehnikaosakond täidab tehiskeskkonna tegevusvaldkonnas § 4 lõike 1 punktides 1–3, 5–14, 16 ja lõikes 2 sätestatud ülesandeid seoses järgnevaga:
  1) toodete, seadmete ning paigaldiste ohutus;
  2) ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetes kemikaalide käitlemine;
  3) kaevandamise ohutus ja allmaakaeveõõne teisene kasutamine;
  4) lõhkematerjal, laskemoon ja lahingumoon;
  5) mõõtevahendite ja nende taatlemisega seotud järelevalve.

§ 10.   Ehitusosakond

  Ehitusosakond täidab tehiskeskkonna tegevusvaldkonnas § 4 lõike 1 punktides 1–3, 5–14, 16 ja lõikes 2 sätestatud ülesandeid seoses järgnevaga:
  1) ehitise kasutusjärgse ohutuse järelevalve ja ehituslubade ja kasutuslubade andmine ehitisele, mille ehitamise aluseks on riigi eriplaneering, riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitisele ning ehitisele, mille kohta ehitusloa andmine on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse või mitme riigiasutuse pädevuses;
  2) hoonestusloa andmine avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitisele;
  3) järelevalve teostamine hoone energiatõhususe, energiamärgiste ja energiaauditi nõuete täitmise üle;
  4) järelevalve teostamine puudega inimeste erivajadustest tulenevate nõuete täitmise üle sellises kasutuses olevas ehitises või selle osas, kus osutatakse avalikkusele suunatud teenust;
  5) järelevalve teostamine ehitise kaitsevööndi nõuete täitmise üle;
  6) järelevalve teostamine raudteerajatiste nõuete täitmise üle.

§ 11.   Transpordiosakond

  Transpordiosakond täidab tehiskeskkonna tegevusvaldkonnas järgmisi ülesandeid:
  1) Euroopa Liidu struktuurfondidest rahastatavate projektidega seotud ülesannete täitmine, sealhulgas Euroopa Liidu abifondidest kaasrahastatavate arendusprojektide rakendusüksuse ülesannete täitmine;
  2) transpordi tegevusvaldkonna arendusprojektide algatamine, haldamine ja juhtimine;
  3) raudteeinfrastruktuuri kasutustasu määramine ning § 4 lõike 1 punktides 1–3, 5–14, 16 ja lõikes 2 sätestatud ameti ülesannete täitmine seoses raudteeliikluse, -veo ja -veeremiga;
  4) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud ohutusasutuse ülesannete täitmine.

§ 12.   Sideosakond

  Sideosakond täidab infoühiskonna tegevusvaldkonnas § 4 lõike 1 punktides 1–3, 5–14, 16 ja lõikes 2 sätestatud ülesandeid seoses järgnevaga:
  1) numeratsiooni haldamine ja järelevalve teostamine;
  2) numbri liikuvuse rakendamine ja numbri liikuvuse nõuete täitmise üle järelevalve teostamine;
  3) infoühiskonna teenuse osutajate üle järelevalve teostamine;
  4) elektroonilise side võrkude ja teenuste nõuete täitmise üle järelevalve teostamine;
  5) sideturu reguleerimine;
  6) usaldusteenuste haldamine ja usaldusteenuse nõuete täitmise üle järelevalve teostamine;
  7) meediateenuste tegevuslubade andmine ja meediateenuse tegevuslubade andmise nõuete täitmise üle järelevalve teostamine;
  8) raadiosagedusressursside haldamine.

§ 13.   Tarbimiskeskkonna osakond

  Tarbimiskeskkonna osakond täidab tarbijakaitse tegevusvaldkonnas järgmisi ülesandeid:
  1) paragrahvis 4 sätestatud ülesannete täitmine seoses tarbijaturgudel pakutavate ja müüdavate kaupade, teenuste ja ettevõtjate turundusmeetoditega;
  2) Euroopa Liidu liikmesriikides tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise eest vastutavaks määratud pädeva asutuse ja kontaktasutuse ülesannete täitmine;
  3) tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi ülesannete täitmine;
  4) Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse, sealhulgas internetipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunkti ülesannete täitmine.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määrus nr 32 „Tarbijakaitseameti põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007. a määrus nr 99 „Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json