Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2019, 9

Keskkonnaministri 14. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu” muutmine

Vastu võetud 06.12.2019 nr 65

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 14. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu” muutmine

Keskkonnaministri 14. detsembri 2015. a määruses nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7–49)” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 169, 25.6.2019, lk 45–77)”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Jäätmenimistu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json