Teksti suurus:

Mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2019, 17

Mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 11.12.2019 nr 68

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 1 lõike 2 punktide 11 ja 16 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluvate liikide mägi-piimputke (Peucedanum oreoselinum) ja ahtalehise kareputke (Laserpitium prutenicum) väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.  Püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Kaitse alla võetakse järgmised mägi-piimputke püsielupaigad Tartu maakonnas:
  1) Kiigemäe mägi-piimputke püsielupaik Tartu linnas;
  2) Hipodroomi mägi-piimputke püsielupaik Tartu linnas;
  3) Ihaste tee mägi-piimputke püsielupaik Tartu linnas;
  4) Männimetsa tee mägi-piimputke püsielupaik Tartu linnas;
  5) Veibri mägi-piimputke püsielupaik Luunja vallas Veibri külas;
  6) Uus-Ihaste mägi-piimputke püsielupaik Tartu linnas;
  7) Kasesalu mägi-piimputke püsielupaik Tartu linnas ning Luunja vallas Lohkva külas;
  8) Külaaseme mägi-piimputke püsielupaik Elva vallas Külaaseme külas;
  9) Männikünka mägi-piimputke püsielupaik Elva vallas Külaaseme külas.

  (2) Kaitse alla võetakse järgmised ahtalehise-kareputke püsielupaigad Tartu maakonnas:
  1) Lõhmuse ahtalehise kareputke püsielupaik Luunja vallas Kabina külas;
  2) Kabina ahtalehise kareputke püsielupaik Luunja vallas Kabina külas;
  3) Lohkva ahtalehise kareputke püsielupaik Luunja vallas Lohkva külas;
  4) Haaslava ahtalehise kareputke püsielupaik Kastre vallas Haaslava külas.

  (3) Kaitse alla võetakse Kruusakivi mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaik Tartu maakonnas Luunja vallas Kabina külas.

  (4) Püsielupaikade välis- ja vööndi piirid on kantud määruse lisas esitatud kaartidele1.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiride kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 5.  Kaitsekord

  (1) Püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine ning marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
  2) kuni 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine;
  3) jahipidamine;
  4) sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine teedel;
  5) jalgrattaga sõitmine radadel;
  6) käesoleva lõike punktides 4 ja 5 nimetamata juhtudel sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel.

  (4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud:
  1) olemasoleva maaparandussüsteemi hoiutööd ja veerežiimi taastamine;
  2) rohkem kui 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine;
  3) inimese tervisele või varale ohtlike puude eemaldamine tiheasustuspiirkonnas;
  4) koosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile ning kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks ja parandamiseks vajalikud tegevused, sealhulgas niitmine igal kolmandal aastal ajavahemikus 15. september kuni 15. juuni tingimusel, et niidetud hein ja raiutud puud eemaldatakse püsielupaigast külmumata pinnase korral kümne päeva jooksul pärast niitmist või raiumist ning puidu kokku- ja väljavedu rasketehnikaga on lubatud vaid külmunud pinnasega või kui pinnas seda võimaldab.

  (5) Püsielupaigas on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaiga tarbeks või püsielupaigas paikneva kinnistu tarbeks ning olemasolevate ehitiste hooldustööd;
  4) telkimine ja lõkke tegemine.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 23. märtsi 2015. a käskkirjaga nr 289 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 8.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis või Keskkonnaametis.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json