Teksti suurus:

Sissesõidukeeldude riikliku registri põhimäärus

Sissesõidukeeldude riikliku registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.12.2022, 1

Sissesõidukeeldude riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 07.12.2022 nr 40

Määrus kehtestatakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 33 lõike 1, politsei ja piirivalve seaduse § 20 lõike 2 ja § 251 lõike 3, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 115 lõike 7 ja § 15 lõike 6 ning välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punkti 5 ning § 250 lõike 2 punktide 7 ja 8 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu nimetus on sissesõidukeeldude riiklik register (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ingliskeelne nimetus on Register of Prohibitions on Entry.

§ 2.  Vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.

§ 3.  Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) vastutab andmekogu toimingute õiguspärasuse eest;
  2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  3) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
  4) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, kaitse ja säilimise;
  5) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  6) korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) tagab andmekogu küberturvalisuse, sealhulgas andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja salastatuse, õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  3) arendab andmekogu vastutavalt töötlejalt saadud ettepanekute järgi ja teeb ise ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) tagab teenuseintsidentide käsitlemise;
  5) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku.

§ 4.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on tagada avalik kord ja riigi julgeolek välismaalaste suhtes kohaldatud sissesõidukeeldude andmete töötlemise kaudu ning rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 5.  Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ja paberil menetlustoimikutena.

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalsed registrikaardid (edaspidi registrikaart);
  2) menetlustoimikud;
  3) arhiveeritud andmekogu andmed (edaspidi arhiiviandmed).

§ 6.  Menetlustoimik

  Menetlustoimik sisaldab käesoleva määruse §-s 11 nimetatud alusdokumente ja dokumente, mis tõendavad ebaõigete andmekogu andmete parandamise õigsust.

§ 7.  Andmekogu andmete kaitse

  (1) Kaitstakse andmekogu andmete:
  1) käideldavust, tagades andmete kasutatavuse ja õigeaegse kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, tagades andmete kättesaadavuse üksnes volitatud isikutele.

  (2) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogu andmete turvaklass on K3T3S2 ja turbeaste kõrge (H).

3. peatükk Andmekogu andmete koosseis ja töötlemine 

§ 8.  Andmekogu andmed

  (1) Andmekogusse kantakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist piirikontrolli valdkonnas ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust (EÜ) nr 1987/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 (ELT L 312, 07.12.2018, lk 14–55), artikli 20 lõikes 2 nimetatud andmed.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed on järgmised:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünnijärgne nimi;
  4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
  5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
  6) sünnikoht;
  7) sünniaeg;
  8) sugu;
  9) kodakondsus või kodakondsused;
  10) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud tegevusega, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.03.2017, lk 6–21), artiklites 3–14;
  11) hoiatusteate põhjus;
  12) hoiatusteate koostanud asutus;
  13) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  14) päringutabamuse korral võetav meede;
  15) lingid teistele hoiatusteadetele;
  16) teave, kas isik on Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige või muu isik, kellel on vaba liikumise õigus, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artiklis 26;
  17) teave, kas riiki sisenemise ja riigis viibimise keelu otsus põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 24 lõike 2 punktis a osutatud varasemal süüdimõistmisel, artikli 24 lõike 2 punktis b osutatud tõsisel julgeolekuohul, artikli 24 lõike 2 punktis c osutatud riiki sisenemist ja seal viibimist käsitleva Euroopa Liidu või riikliku õiguse täitmisest kõrvalehoidmisel, artikli 24 lõike 1 punktis b osutatud sissesõidukeelul või artiklis 25 osutatud piiraval meetmel;
  18) süüteo liik;
  19) isikut tõendava dokumendi liik;
  20) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
  21) isikut tõendava dokumendi number;
  22) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
  23) foto ja näokujutis;
  24) daktüloskoopilised andmed;
  25) isikut tõendava dokumendi koopia, mis on võimaluse korral värviline.

  (3) Välismaalase suhtes kohaldatud sissesõidukeelu kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) lahkumisettekirjutuse või sissesõidukeelu kohaldamise otsuse number;
  2) väljasõidukohustuse sundtäitmise toimingu protokolli number, kui see on olemas;
  3) sissesõidukeelu tähtaeg;
  4) sissesõidukeelu kohaldamise põhjus koos viitega sissesõidukeelu kohaldamise õiguslikule alusele;
  5) sissesõidukeelu kehtivusaja muutmisel määratud uus tähtaeg;
  6) sissesõidukeelu kehtivusaja peatamise kuupäev ja tähtaeg;
  7) sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamise kuupäev;
  8) andmekogusse andmed esitanud asutuse nimetus;
  9) kande tegemise kuupäev;
  10) kande tegija ees- ja perekonnanimi.

  (4) Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel kohaldatud sissesõidukeelu kohta kantakse andmekogusse välismaalase kohta teadaolevad andmed.

§ 9.  Andmekogusse päringute tegemine

  (1) Andmekogusse teevad päringuid järgmised andmekogud:
  1) isikut tõendavate dokumentide andmekogu;
  2) infosüsteem POLIS;
  3) riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register;
  4) piirikontrolli infosüsteem;
  5) Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu;
  6) viisaregister;
  7) välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu;
  8) elamislubade ja töölubade register;
  9) Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogud teevad andmekogusse päringuid selleks, et kontrollida, kas välismaalase suhtes on kohaldatud sissesõidukeeldu.

4. peatükk Andmete esitamine ja andmekogusse kandmine 

§ 10.  Andmeandjad

  Andmekogu andmeandjad on:
  1) Politsei- ja Piirivalveamet ning Kaitsepolitseiamet, kui sissesõidukeeldu on kohaldatud lahkumisettekirjutuses;
  2) kohus, kui sissesõidukeeld on mõistetud lisakaristusena või määratud Eestist lahkumise kokkuleppes;
  3) Siseministeerium, kui sissesõidukeeldu on kohaldatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse 5. peatüki alusel;
  4) Välisministeerium, kui sissesõidukeeld on kehtestatud rahvusvahelise sanktsioonina;
  5) Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, mis edastab andmekogule välismaalase isikuandmed, dokumendiandmed ja sissesõidukeelu andmed.

§ 11.  Andmekogu andmete alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
  1) kohtulahend;
  2) Siseministeeriumi otsus;
  3) rahvusvahelise sanktsiooni kohaldamise otsus.

§ 12.  Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Andmeandja esitab vastutavale töötlejale elektrooniliselt käesoleva määruse §-s 11 nimetatud alusdokumendid viivitamata pärast otsuse või toimingu tegemist.

  (2) Vastutav töötleja kannab esitatud andmed registrikaardile viivitamata pärast andmete saamist.

  (3) Kande kohta säilitatakse järgmised andmed:
  1) kande tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 13.  Andmekogu andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmeandja vastutab andmete esitamise ajal nende õigsuse eest.

  (2) Vastutav töötleja vastutab tema poolt registrikaardile kantud andmete vastavuse eest andmeandja esitatud andmetele.

§ 14.  Ebaõigete andmekogu andmete parandamine

  (1) Kui vastutav töötleja avastab ebaõiged andmekogu andmed või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta nende parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist, lisab andmekogusse õigeid andmeid tõendava dokumendi või selle koopia ja märgib andmekogusse paranduse aluseks oleva dokumendi, paranduse tegemise aja ning paranduse tegija ees- ja perekonnanime.

  (2) Kui andmeandja avastab, et ta on esitanud andmekogusse ebaõigeid andmeid, esitab ta viivitamata õiged andmed ja teavitab sellest vastutavat töötlejat.

5. peatükk Juurdepääs andmekogu andmetele ja andmekogu andmete väljastamine 

§ 15.  Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Juurdepääs andmekogu andmetele on vastutava töötleja kindlaks määratud ametnikul või töötajal talle teenistus- või tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ja järelevalveasutuse kindlaks määratud teenistujal talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Juurdepääs andmekogule on volitatud töötleja kindlaks määratud töötajal talle tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (3) Juurdepääs andmekogule on andmekogu arendajal või hooldajal arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (4) Vastutav töötleja annab kolmandale isikule infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmekogu andmetele juurdepääsu üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus. Juurdepääs antakse kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Juurdepääsu andmiseks sõlmitakse kolmanda isikuga leping, milles kajastatakse juurdepääsu andmise õiguslik alus, andmed, millele juurdepääs antakse, ning andmetele juurdepääsu andmise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (5) Kolmandale isikule võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu juurdepääs andmekogu andmetele tehniliste võimaluste piires sellises mahus, mis ei takista vastutava töötleja ülesannete täitmist.

  (6) Püsijuurdepääs andmekogu andmetele on reguleeritud Politsei- ja Piirivalveameti sisekorras.

§ 16.  Andmekogu andmete väljastamine ja logimine

  (1) Vastutav töötleja väljastab andmekogu andmeid kolmandale isikule tema kirjaliku taotluse alusel, kui andmete väljastamiseks on seaduses sätestatud alus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmekogu andmete väljastamise aja, andmekoosseisu, andmeandjate ja andmesaajate üle;
  2) säilitab iga andmekogusse tehtud päringu või kande kohta vähemalt toimingu tegija tuvastamist võimaldavad andmed, kuupäeva ja kellaaja ning andmed toimingu liigi kohta.

  (3) Isikuandmete töötlemise toimingu kohta võib säilitada ka muid logiandmeid, mis on vajalikud, et kontrollida andmekogu andmete kasutamise õiguspärasust.

  (4) Logiandmeid säilitatakse kümme aastat päringu või kande tegemisest arvates.

  (5) Andmekogu andmeid väljastatakse tasuta.

6. peatükk Andmekogu andmete säilitamine, järelevalve andmekogu pidamise üle ning andmekogu rahastamine ja likvideerimine 

§ 17.  Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Andmekogu andmeid säilitatakse alalise sissesõidukeelu puhul 50 aastat.

  (2) Andmekogu andmeid säilitatakse tähtajalise sissesõidukeelu puhul aktiivselt kümme aastat pärast tähtajalise sissesõidukeelu tähtaja lõppemist, pärast mida kantakse andmed andmekogu arhiiviosasse, kus neid säilitatakse 40 aastat.

  (3) Biomeetrilised andmed, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse andmekogust viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringut.

  (4) Andmekogu arhiiviosale kehtestatakse juurdepääsupiirangud ja arhiiviandmeid tavakasutajale ei kuvata.

  (5) Vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja andmekogu peakasutajaks, kes vastutab andmete õigeaegse arhiveerimise ja arhiiviandmetele juurdepääsu andmise eest. Vastutav töötleja määrab ametniku või töötaja, kellel on õigus pääseda arhiiviandmetele ligi ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 18.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teevad vastutav töötleja ja avaliku teabe seaduse §-s 44 nimetatud asutused õigusaktides sätestatud pädevuse piires.

  (2) Vastutav töötleja teeb vähemalt üks kord kalendriaastas andmekogu kasutamise üle järelevalvet, mille käigus kontrollitakse, kas andmekogu andmete töötlemisel peetakse kinni seadustest, käesolevast määrusest ning vastutava töötleja juhistest ja korraldustest.

  (3) Kontrollitavad isikuandmete töötlemise toimingud valitakse juhusliku valiku põhimõttel.

§ 19.  Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamise kulu kaetakse vastutavale ja volitatud töötlejale riigieelarvest selleks eraldatud rahast.

§ 20.  Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideeritakse seaduse alusel.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Üleminekusäte

  Andmekogu andmete arhiiviosasse kandmine vastavalt käesoleva määruse § 16 lõikele 2 ja kustutamine vastavalt § 16 lõikele 3 tagatakse 2024. aasta 1. jaanuariks.

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 23. mai 2016. aasta määrus nr 17 „Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.  Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruse nr 93 „Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus” muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruses nr 93 „Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „sõrmejäljed” sõnadega „daktüloskoopilised andmed”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registri pidamise eesmärk on tagada turvalisus Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, tagada kiire ja tõrgeteta teabevahetus liikmesriikide vahel, et tuvastada isikud, kes kujutavad ohtu avalikule korrale ja julgeolekule, ning kolmanda riigi kodanikud, kellele on kohtulahendiga või haldusaktiga pandud kohustus lahkuda Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumilt või kelle suhtes on kehtestatud sissesõidukeeld, ning lihtsustada politseikoostööd ja kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd.”;

3) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku kohta kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1986/2006 ning komisjoni otsus 2010/261/EL (ELT L 312, 07.12.2018, lk 56–106), artiklis 26 sätestatud eesmärgil:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sünnijärgne nimi;
4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
5) eriline ja objektiive muutumatu füüsiline tundemärk;
6) sünnikoht;
7) sünniaeg;
8) sugu;
9) kodakondsus või kodakondsused;
10) isikukood;
11) isikut tõendava dokumendi liik;
12) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
13) isikut tõendava dokumendi number;
14) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
15) foto ja näokujutis;
16) daktüloskoopilised andmed;
17) isikut tõendava dokumendi koopia;
18) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud tegevusega, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.03.2017, lk 6–21), artiklites 3–14;
19) hoiatusteate põhjus;
20) hoiatusteate koostanud asutus;
21) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
22) päringutabamuse korral võetav meede;
23) lingid teistele hoiatusteadetele;
24) süüteo liik;
25) Euroopa vahistamismääruse koopia ja selle tõlge.”;

4) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu, välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu, teenistus- ja tsiviilrelvade registri ning politsei taktikalise juhtimise andmekogu kaudu politsei- ja piirikontrolliks;”;

5) paragrahvi 9 lõiget 5, § 10 lõiget 5, § 11 lõiget 5, § 12 lõiget 5, § 13 lõiget 9 ja § 14 lõiget 17 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) Kaitseväel politsei andmekogu kaudu merepiiri valvamiseks.”;

6) paragrahvi 9 lõiget 5, § 10 lõiget 5, § 11 lõiget 5, § 12 lõiget 5, § 13 lõiget 9 ja § 14 lõiget 17 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal ja vanglal politsei andmekogu kaudu kinnipidamise korraldamiseks.”;

7) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ning kellele on kehtestatud sissesõidukeeld, kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist piirikontrolli valdkonnas ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust (EÜ) nr 1987/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 (ELT L 312, 07.12.2018, lk 14–55), artiklites 24 ja 25 ning artikli 41 lõikes 6 sätestatud eesmärkidel:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sünnijärgne nimi;
4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
6) sünnikoht;
7) sünniaeg;
8) sugu;
9) kodakondsus või kodakondsused;
10) isikut tõendava dokumendi liik;
11) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
12) isikut tõendava dokumendi number;
13) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
14) foto ja näokujutis;
15) daktüloskoopilised andmed;
16) isikut tõendava dokumendi koopia;
17) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
18) hoiatusteate põhjus;
19) hoiatusteate koostanud asutus;
20) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
21) päringutabamuse korral võetav meede;
22) lingid teistele hoiatusteadetele;
23) teave, kas isik on Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige või muu isik, kellel on vaba liikumise õigus, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artiklis 26;
24) teave, kas riiki sisenemise ja riigis viibimise keelu otsus põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 24 lõike 2 punktis a osutatud varasemal süüdimõistmisel, artikli 24 lõike 2 punktis b osutatud tõsisel julgeolekuohul, artikli 24 lõike 2 punktis c osutatud riiki sisenemist ja seal viibimist käsitleva Euroopa Liidu või riikliku õiguse täitmisest kõrvalehoidmisel, artikli 24 lõike 1 punktis b osutatud sissesõidukeelul või artiklis 25 osutatud piiraval meetmel;
25) süüteo liik.”;

8) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise alus on väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse kohaselt lahkumisettekirjutus või Siseministeeriumi otsus, karistusseadustiku kohaselt kohtulahend või rahvusvahelise sanktsiooni seaduse kohaselt rahvusvahelise sanktsiooni kohaldamise otsus.”;

9) paragrahvi 10 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, politsei taktikalise juhtimise andmekogu, piirikontrolli andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolliks, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 34 lõike 1 punktides d, e ja f loetletud ülesannete täitmiseks ning Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artiklis 40 nimetatud eesmärgi täitmiseks;”;

10) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Andmed välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ning kellele on lahkumisettekirjutuse või kohtulahendiga pandud lahkumiskohustus

(1) Välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ning kellele on lahkumisettekirjutuse või kohtulahendiga pandud lahkumiskohustus, kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1860 Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (ELT L 312, 07.12.2018, lk 1–13) artiklites 3 ja 15 sätestatud eesmärkidel:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sünnijärgne nimi;
4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
5) sünnikoht;
6) sünniaeg;
7) sugu;
8) kodakondsus või kodakondsused;
9) isikut tõendava dokumendi liik;
10) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
11) isikut tõendava dokumendi number;
12) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
13) foto ja näokujutis;
14) daktüloskoopilised andmed;
15) isikut tõendava dokumendi koopia;
16) teave, kas välismaalane on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
17) hoiatusteate põhjus;
18) hoiatusteate koostanud asutus;
19) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
20) päringutabamuse korral võetav meede;
21) lingid teistele hoiatusteadetele;
22) teave, kas tagasisaatmisotsus on tehtud kolmanda riigi kodaniku kohta, kes kujutab endast ohtu avalikule korrale, avalikule julgeolekule või riigi julgeolekule;
23) süüteo liik;
24) vabatahtliku lahkumise tähtaja määramise korral selle viimane kuupäev;
25) teave, kas tagasisaatmisotsuse täitmine on peatatud või edasi lükatud, sealhulgas edasikaebamise tulemusel;
26) teave, kas tagasisaatmisotsuses on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 24 lõike 1 punkti b kohane sissesõidukeeld, mis on alus riiki sisenemise ja riigis viibimise keeldu käsitlevale hoiatusteatele.

(2) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise alus on väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse alusel tehtud lahkumisettekirjutus, millega kohustatakse välismaalast lahkuma Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumilt, või karistusseadustiku alusel jõustunud kohtulahend, millega kohustatakse välismaalast lahkuma Schengeni konventsiooni liikmesriikide territooriumilt.

(3) Lõikes 1 nimetatud andmete esitaja on Politsei- ja Piirivalveamet.

(4) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu, politsei taktikalise juhtimise andmekogu, piirikontrolli andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolliks, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 34 lõike 1 punktides d, e ja f loetletud ülesannete täitmiseks ning Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1860 artikli 14 lõikes 2 nimetatud eesmärgi täitmiseks;
2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolliks;
3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolliks;
4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.”;

11) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kadunud isiku või isiku kohta, kes on vaja tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest ajutiselt paigutada turvalisse paika, kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 32 sätestatud eesmärgil:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sünnijärgne nimi;
4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
6) sünnikoht;
7) sünniaeg;
8) sugu;
9) kodakondsus või kodakondsused;
10) isikukood;
11) isikut tõendava dokumendi liik;
12) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
13) isikut tõendava dokumendi number;
14) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
15) foto ja näokujutis;
16) daktüloskoopilised andmed;
17) DNA-profiilid;
18) isikut tõendava dokumendi koopia;
19) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
20) hoiatusteate põhjus;
21) hoiatusteate koostanud asutus;
22) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
23) päringutabamuse korral võetav meede;
24) lingid teistele hoiatusteadetele;
25) süüteo liik.”;

12) paragrahvi 11 lõike 5 punktis 1, § 12 lõike 5 punktis 1 ja § 13 lõike 9 punktis 1 asendatakse sõnad „politsei ja piirikontrolli andmekogu” sõnadega „politsei andmekogu, politsei taktikalise juhtimise andmekogu, piirikontrolli andmekogu”;

13) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tagaotsitava tunnistaja ja süüdistatava või süüdimõistetu kohta kantakse andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 34 sätestatud eesmärgil:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sünnijärgne nimi;
4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
6) sünnikoht;
7) sünniaeg;
8) sugu;
9) kodakondsus või kodakondsused;
10) isikukood;
11) isikut tõendava dokumendi liik;
12) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
13) isikut tõendava dokumendi number;
14) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
15) foto ja näokujutis;
16) daktüloskoopilised andmed;
17) isikut tõendava dokumendi koopia;
18) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
19) hoiatusteate põhjus;
20) hoiatusteate koostanud asutus;
21) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
22) päringutabamuse korral võetav meede;
23) lingid teistele hoiatusteadetele;
24) süüteo liik.”;

14) paragrahvi 13 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Andmed isiku, sõiduki, laeva, lennuki, konteineri, tulirelva, dokumendiplangi, isikut tõendava dokumendi ja mittesularahalise maksevahendi kohta varjatud, küsitlus- ja erikontrolli teostamiseks”;

15) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse isiku kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sünnijärgne nimi;
4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
6) sünnikoht;
7) sünniaeg;
8) sugu;
9) kodakondsus või kodakondsused;
10) isikukood;
11) isikut tõendava dokumendi liik;
12) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
13) isikut tõendava dokumendi number;
14) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
15) foto ja näokujutis;
16) daktüloskoopilised andmed;
17) isikut tõendava dokumendi koopia;
18) teave, kas isik on relvastatud, on vägivaldne, hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud, on suitsiidne, kujutab endast ohtu rahvatervisele või on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;
19) hoiatusteate põhjus;
20) hoiatusteate koostanud asutus;
21) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
22) päringutabamuse korral võetav meede;
23) lingid teistele hoiatusteadetele;
24) süüteo liik;
25) muu teave, mida taotleb hoiatusteate sisestanud liikmesriik.”;

16) paragrahvi 13 lõigete 2–5 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „varjatud” tekstiosaga „, küsitlus-”;

17) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) muud numbrid.”;

18) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 24 järgmises sõnastuses:

„24) muud numbrid.”;

19) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) muud numbrid.”;

20) paragrahvi 13 lõiget 5 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) muud numbrid.”;

21) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 51–54 järgmises sõnastuses:

„(51) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse tulirelva kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) relva number;
4) relva tüüp;
5) relva mark;
6) relva mudel;
7) relva kaliiber;
8) relva kategooria;
9) muud numbrid.

(52) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud dokumendiplangi kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) dokumendi tüüp;
4) dokumendi päritoluriik;
5) dokumendi number;
6) numbrivahemik, kuhu dokumendiplank kuulub.

(53) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse kehtetuks tunnistatud isikut tõendava dokumendi kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) dokumendi tüüp;
4) dokumendi välja andnud riik;
5) dokumendi kasutaja sünniaeg;
6) dokumendi kasutaja isikukood;
7) dokumendi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
8) dokumendi number;
9) dokumendi kehtetuks tunnistamise aeg;
10) dokumendi omaniku sugu;
11) dokumendi väljaandmise koht või selle välja andnud asutus ja kuupäev.

(54) Varjatud, küsitlus- või erikontrolli teostamiseks kantakse mittesularahalise maksevahendi kohta andmete olemasolul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
1) tagaotsimise põhjus;
2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
3) liik;
4) valuuta;
5) väärtpaberiga seotud märkus;
6) rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber;
7) nimiväärtus;
8) väljaandmise kuupäev;
9) seerianumber;
10) väärtpaberi väärtust tagav asutus;
11) panka identifitseeriv kood;
12) registreerimise jurisdiktsioon;
13) algne väärtpaberi väärtuse kogus;
14) väärtpaberi arvuline kogus;
15) kadumise või varguse kuupäev;
16) arve number;
17) aegumise kuupäev;
18) välja andnud asutus;
19) börsi nimi;
20) numbrivahemik, kuhu väärtpaber kuulub;
21) kategooria.”;

22) paragrahvi 13 lõigetes 2–6 ja § 14 lõigetes 1–12 asendatakse tekstiosa „otsuse 2007/533/JSK” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862”;

23) paragrahvi 14 lõikeid 1 ja 5 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) muud numbrid.”;

24) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 24 järgmises sõnastuses:

„24) muud numbrid.”;

25) paragrahvi 14 lõikeid 3 ja 4 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) muud numbrid.”;

26) paragrahvi 14 lõiget 7 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) muud numbrid.”;

27) paragrahvi 14 lõiget 9 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) dokumendi kasutaja isikukood;”;

28) paragrahvi 14 lõiget 11 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) dokumendi olek;”;

29) paragrahvi 14 lõiget 12 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) registreerimismärgi olek;”;

30) paragrahvi 14 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 14 lõikes 15 ja lõike 16 punktis 3 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

32) paragrahvi 14 lõike 17 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „politsei andmekogu” tekstiosaga „, politsei taktikalise juhtimise andmekogu”;

33) paragrahvi 14 lõige 19 sõnastatakse järgmiselt:

„(19) Lõigetes 1–3, 8, 9, 11 ja 12 nimetatud andmetele on juurdepääs Transpordiametil selleks, et kontrollida, kas talle registreerimiseks esitatud sõidukid on varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud.”;

34) paragrahvi 141 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isiku kohta, kelle isikuandmeid on kuritarvitatud, kantakse andmete olemasolul isiku enda nõusolekul registrisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artiklis 62 sätestatud eesmärgil:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sünnijärgne nimi;
4) varem kasutatud nimi ja varjunimi;
5) eriline ja objektiivne muutumatu füüsiline tundemärk;
6) sünnikoht;
7) sünniaeg;
8) sugu;
9) foto ja näokujutis;
10) daktüloskoopilised andmed;
11) kodakondsus või kodakondsused;
12) isikut tõendava dokumendi liik;
13) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
14) isikut tõendava dokumendi number;
15) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
16) aadress;
17) isa nimi;
18) ema nimi.”;

35) paragrahvis 142 asendatakse tekstiosa „otsuse 2007/533/JSK artiklis 46” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artikli 56”;

36) paragrahvi 24 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „määrusele 1987/2006 ja otsusele 2007/533/JSK” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EL) 2018/1860, (EL) 2018/1861 ja (EL) 2018/1862”.

§ 24.  Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” muutmine

Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruses nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „elamisloakaardi,” tekstiosaga „Eesti kodaniku passi,”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Isikutunnistuse ning pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloakaardi taotlemise korral ei daktüloskopeerita 70-aastast ja vanemat isikut.”;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „ISO/IEC 1979-4:2005” tekstiosaga „ISO/IEC 19794-4:2011”.

§ 25.  Siseministri 25. septembri 2018. aasta määruse nr 22 „Politsei taktikalise juhtimise andmekogu põhimäärus” muutmine

Siseministri 25. septembri 2018. aasta määruse nr 22 „Politsei taktikalise juhtimise andmekogu põhimäärus” § 7 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Maksu- ja Tolliamet” tekstiosaga „, Kaitsevägi”.

§ 26.  Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse §-d 1–22 ning § 23 punktid 1–4 ja 6–36 jõustuvad kuupäeval, mille Euroopa Komisjon määrab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 artikli 66 lõike 2 alusel vastu võetud otsuses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 artikli 79 lõike 2 alusel vastu võetud otsuses Schengeni infosüsteemi kõnealuse määruse kohaselt toimima hakkamiseks.

  (2) Käesoleva määruse § 23 punkt 5 ja § 25 jõustuvad 1. jaanuaril 2023. aastal.

  (3) Käesoleva määruse § 24 jõustub 1. septembril 2023. aastal.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json