Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2011, 6

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vastu võetud 06.01.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 11 lõike 1, § 13 lõike 5, § 14 lõike 4, § 15 lõigete 4 ja 5, § 20 lõigete 4 ja 6, § 27 lõike 13, § 31 lõike 5, § 36 lõike 3, § 39 lõike 1, § 41 lõike 6, § 42 lõike 4, § 46 lõike 4 ja § 51 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” (RT I 2007, 73, 449; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkti 3 täiendatakse tekstiosaga „ning millel on lubatud piiratud tasemel salastatud teabe töötlemine”;

2) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõike 5 punktid 2–18 sõnastatakse järgmiselt:

„2) õhuväe õhuseireradari võime parameetrid, mille avalikuks tulek võib kahjustada õhuseiret. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
3) õhuväe õhuseiresüsteemi koondparameetrid ja radarite võime parameetrid, mille avalikuks tulek võib kahjustada õhuseiret. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
4) radari elektroonilise sõjapidamise meetmete ja vahendite tehniline kirjeldus. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
5) radari elektroonilise sõjapidamise võime testi tulemused. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
6) radari kasutatavad töörežiimid, filtreeritud alad ja sihtmärgi kriteeriumid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
7) radari tegevusseisund ja hooldusajad rahuajal. See teave salastatakse piiratud tasemel üheks aastaks;
8) radari tegevusseisund ja hooldusajad sõjaajal. See teave salastatakse salajasel tasemel üheks aastaks;
9) radarite asukoht täpsusega üle ühe sekundi. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
10) teave õhukaitsesüsteemi koodnimetuse kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
11) radari hoolduse ja analüüsi tulemused. See teave salastatakse piiratud tasemel viieks aastaks;
12) sekundaarradari identifitseerimiskriteeriumide tuvastamist võimaldavad krüptoseadmed ja krüptovõtmed. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
13) õhuseiresüsteemi poolt kogutud ja töödeldud terviklik radariteave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel viieks aastaks;
14) teave õhukaitsesüsteemi paiknemise kohta täpsusega üle ühe sekundi ning vastutus- ja jälgimisala kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
15) teave õhukaitsesüsteemi tegevusseisundi kohta rahuajal. See teave salastatakse piiratud tasemel üheks aastaks;
16) teave õhukaitsesüsteemi tegevusseisundi kohta sõjaajal. See teave salastatakse salajasel tasemel üheks aastaks;
17) mereseirevahenditega kogutud ja analüüsitud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks;
18) teave mereseiresüsteemi merepildi tuvastus- ja analüüsivõime kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;”;

4) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) teave konkreetsetes kasutustingimustes laevadele paigutatud mereseiresüsteemide seadistuse kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks.”;

5) paragrahvi 5 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „kuni 15 aastaks” tekstiosaga „kuni 30 aastaks”;

6) paragrahvi 5 lõike 12 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kaitseväe koostatud strateegilise ja taktikalise tasandi maastikuanalüüsid Eesti riigi territooriumi kohta, riigikaitseliste objektide geokoordineeritud plaanid ja riigikaitseliste objektide kolmemõõtmelised geograafilised mudelid. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;”;

7) paragrahvi 6 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Tunnistajakaitse kaitseabinõusid käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) tunnistajakaitse kaitseabinõude kohaldamise meetodeid ja taktikaid käsitlev teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
2) „Tunnistajakaitse seaduse” § 14 lõike 6 ja § 19 alusel siseministri määrusega kehtestatav tunnistajakaitse kaitselepingu vorm ning kaitsetoimiku pidamise ja säilitamise kord. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks.”;

8) paragrahvi 6 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) „Hädaolukorra seaduse” tähenduses suure rünnakuriskiga objekte kajastava teabe osas on riigisaladuseks suure rünnakuriskiga objektide kinnitatud loetelu kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 20 aastaks.”;

9) paragrahvi 7 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „kavad ja juhised” sõnaga „töökorraldused” ning tekstiosa „25 aastaks” tekstiosaga „50 aastaks”;

10) paragrahvi 7 lõike 4 punktis 4 asendatakse tekstiosa „25 aastaks” tekstiosaga „50 aastaks”;

11) paragrahvi 7 lõike 5 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „ohuhinnangud” tekstiosaga „, välja arvatud käesoleva lõike punktis 31 nimetatud ohuhinnangud”;

12) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) julgeolekuasutuse poolt koostatud ohuhinnangud julgeolekuasutuse uurimisalluvuses olevate kuritegude kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;”;

13) paragrahvi 7 lõike 5 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „ürituse” tekstiosaga „, objekti”;

14) paragrahvi 7 lõike 6 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 7 lõiget 6 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) julgeolekuasutuse poolt tehnilise julgeoleku kontrolli käigus antud hinnangud ja tehtud analüüsid. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks.”;

16) paragrahvi 7 lõike 9 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) teave Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni ja selle alakomisjoni istungitel käsitletavate teemade kohta, välja arvatud teave, mida Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni otsusega ei käsitata riigisaladusena või mis avalikustatakse eesmärgiga ennetada ohtu või riigi huvide kahjustamist. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;”;

17) paragrahvi 7 lõike 9 punktis 5 asendatakse sõnad „teabehanke eelistuskava” sõnadega „julgeolekuteabe hanke ja analüüsi kava”;

18) paragrahvi 7 lõike 9 punktis 6 asendatakse sõnad „julgeolekuasutuste teabe” sõnaga „julgeolekuteabe”;

19) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Julgeolekuasutuse dokumendiregistris sisalduv teave on riigisaladus. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks või kõrgemal tasemel ja pikemaks tähtajaks, kui register sisaldab vastava salastatuse taseme ja tähtajaga teavet.”;

20) paragrahvi 8 lõike 1 sissejuhatavat osa täiendatakse pärast sõnu „Kaitseressursside Ameti” tekstiosaga „, Eesti Panga, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti”;

21) paragrahvi 8 lõike 1 punkte 1–4, 8 ja 14 täiendatakse pärast tekstiosa „Presidendi Kantselei,” tekstiosaga „Eesti Panga,”;

22) paragrahvi 8 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „Kaitseministeeriumi” tekstiosaga „Riigikantselei,”;

23) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 13 jäetakse välja sõnad „ning automaatse tulekahjusignalisatsiooni”;

24) paragrahvi 8 lõike 1 punkti 25 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „teave” tekstiosaga „Kaitseministeeriumi,”;

25) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 27–31 järgmises sõnastuses:

„27) välispiiride valvamiseks mõeldud Politsei- ja Piirivalveameti seiresüsteemide kohta käiv tehniline teave, mis ei ole avalikest allikatest kättesaadav ja mille avalikuks tulek kahjustab sisejulgeoleku tagamist. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
28) välispiiride valvamiseks mõeldud Politsei- ja Piirivalveameti seiresüsteemide ülesehituse ja tehniliste parameetrite kohta käiv koondteave, mis sisaldab süsteemide üldist kirjeldust või andmeid süsteemi kuuluvate seadmete täpsete tehniliste näitajate kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;
29) välispiiride valvamiseks mõeldud Politsei- ja Piirivalveameti seiresüsteemide katvuspiirkondi kajastavate testide tulemused. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
30) välispiiride valvamiseks mõeldud andmeside detailset tehnilist ülesehitust või turbemeetodeid käsitlev teave kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
31) operatiivraadioside detailset ülesehitust või turbemeetodeid käsitlev teave kogumis, välja arvatud võrgu ülesehituse koondnumbrid. See teave salastatakse piiratud tasemel 20 aastaks.”;

26) paragrahvi 8 lõike 2 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) töötlussüsteemi seadmete kiirgusturbe mõõtmise tulemused, kui neid ei ole avaldanud tootja ise, ning töötlussüsteemi asukoha ruumide kiirgusturbe mõõtmise tulemused. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks;
4) Teabeameti krüptomaterjalide registris olevad andmed kogumis. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 25 aastaks.”;

27) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse sõnad „hoonete ja erivajadusteks kohandatud ruumide” sõnadega „erivajadusteks kohandatud hoonete ja ruumide”;

29) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Eesti Panga sularaha vedu käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave Eesti Panga riikidevahelise veo aja ja veetava summa kohta. See teave salastatakse piiratud tasemel kuni veo lõppemiseni;
2) teave Eesti Panga riikidevahelise veo marsruudi ja julgestamise kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks.”;

30) paragrahvi 21 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „institutsioonile,” tekstiosaga „samuti ministeerium, kes on edastanud konfidentsiaalsel või madalamal tasemel salastatud riigisaladuse oma allasutusele,”;

31) paragrahvi 22 lõike 2 punktides 5 ja 6 asendatakse sõnad „samas töötlevas üksuses töötavate isikute kohta” sõnadega „võrreldes samas töötlevas üksuses töötavate isikutega”;

32) paragrahvi 23 punktis 16 asendatakse sõnad „diskettide ja muude teisaldatavate salvestuskandjate” sõnadega „irdmeedia ja muude salvestuskandjate”;

33) paragrahvi 26 lõikes 5 asendatakse sõnad „valmisoleku suurendamise” sõnadega „valmisoleku tõstmise”;

34) paragrahvi 28 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Turvaala uks peab kinnituma ukselengi külge vähemalt kolme hingega,” sõnadega „Turvaala ukse”;

35) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse sõnad „evakueerimise plaan” sõnaga „evakuatsiooniplaan”;

36) paragrahvi 51 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) selle isiku nimi, kellele salajasel või kõrgemal tasemel salastatud teabekandja edastati või kellele seda tutvustati, ning edastamise või tutvustamise aeg.”;

37) paragrahvi 51 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „diskett,”;

38) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui teabekandja sisaldab nii riigisaladust kui ka salastatud välisteavet, registreeritakse teabekandja vastava taseme riigisaladuse registris.”;

39) paragrahv 54 sõnastatakse järgmiselt:

§ 54. Salastatud teabekandjaga tutvumise kinnitus

(1) Salajasel ja kõrgemal tasemel salastatud teabekandjas sisalduva teabega tutvumise kohta tehakse vastav märge. Paberteabekandjaga tutvumise kohta annab tutvuja allkirja teabekandja juures olevale tutvumislehele või teabekandjale endale. Elektroonilise teabekandjaga võimaldatakse tutvuda, kui elektrooniliselt tagatakse tutvuja isikusamasuse ja tutvumisaja tuvastatavus.

(2) Andmeid teabekandjaga tutvumise kohta säilitatakse sama kaua kui registriandmeid.”;

40) paragrahvi 56 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Salastatud välisteavet sisaldava teabekandja esimesele lehele kantakse salastatud välisteabe avaldaja salastatuse taseme märgistus, kui see on välislepinguga ette nähtud, ja sellele vastava taseme riigisaladuse märgistus.

(2) Teabekandja esilehe ülemisse paremasse nurka tehakse täiendav märge „Salastatud välisteave” suurtähtedega ja märgitakse salastatud välisteabe avaldaja nimi, salastatuse tase ja tähtaeg, kui välisteabe avaldaja on tähtaja märkinud.

(3) Juhul kui teabekandja sisaldab mitme avaldaja salastatud välisteavet, tehakse lõikes 2 sätestatud märge iga teabeavaldaja kohta eraldi.

(4) Eri avaldajate teavet võib märgistada tekstilõikude ja illustratsioonide kaupa, tehes avaldaja salastatuse taseme märke lõigu esimese rea algusesse ja viimase rea lõppu või illustratsiooni ette ja järele. Avaldaja ja salastatuse taseme märge kirjutatakse suurtähtedega paksus kirjas nurk- või looksulgudes.”;

41) paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui salastusmärge muudetakse „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 56 lõike 4 alusel, lähtutakse salastusmärke tegemisel käesoleva paragrahvi lõigetest 2–4, kuid otsuse asemel viidatakse „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 56 lõikele 4.”;

42) paragrahvi 82 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnatuses:

„Turvaala kooskõlastava asutuse loal võib salastatud teabekandja hävitamise seade asuda administratiivalal.”;

43) paragrahvi 84 lõikes 1 asendatakse sõnad: „juriidilise isiku juurdepääsuloa” sõnadega „riigisaladuse töötlemisloa”;

44) paragrahvi 95 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „konfidentsiaalsel ja madalamal tasemel”;

45) paragrahvi 95 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 97 teises lauses asendatakse sõna „ja” sõnaga „või”;

47) paragrahvi 103 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 103. Tehnilise sidekanali kaudu edastamise erandid”;

48) paragrahvi 103 lõikest 1 jäetakse välja sõna „ainult”;

49) paragrahvi 103 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Väljaspool administratiiv- ja turvaala võib akrediteerimata süsteemi kasutades edastada suuliselt tehnilise sidekanali kaudu käesoleva korra § 6 lõike 1 punktides 2–4 ja lõikes 3 nimetatud riigisaladust või selle sisule vastavat salastatud välisteavet, kui teabe operatiivne edastamata jätmine tooks kaasa jälitustoimingu nurjumise või seaks ohtu selles osalevad isikud.”;

50) paragrahvi 108 lõikes 2 asendatakse sõna „loetelu” sõnaga „juhendi”;

51) paragrahvi 119 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

52) paragrahvi 137 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Üksnes piiratud taseme riigisaladusele juurdepääsu õigust taotlev või omav isik täidab lõikes 5 nimetatud nõusoleku vormi ja annab lõikes 6 nimetatud kinnituse.”;

53) „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra” lisade 1, 2, 7 ja 8 lisade loetelu täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kinnitus, et taotleja on teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja kohustusest hoida temale teatavaks saavat riigisaladust.”;

54) „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra” lisa 2 lisade loetelu punktis 1 asendatakse sõnad „taotleja ankeedi lisa” sõnadega „pikendaja ankeet”;

55) „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra” lisa 3 punktist 12 ja lisa 4 punktist 12 jäetakse välja tekstiosa „keda peate oluliseks mainida või”;

56) „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra” lisa 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

FÜÜSILISE ISIKU NÕUSOLEK JULGEOLEKUKONTROLLI TEOSTAMISEKS”;

57) „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra” lisa 6 viimast lõiku täiendatakse sõnadega „või juurdepääsuõiguse lõppemist”;

58) „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra” lisa 8 lisade loetelus asendatakse järjekorranumbrid „3” ja „4” numbritega „1” ja „2”.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json