Teksti suurus:

Tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.01.2014 otsus nr 360

Tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.12.2013

§ 1.  Tolliseaduse muutmine

Tolliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses, välja arvatud §-s 106 ning sõnaühendites „ühenduse tolliseadustik”, „ühenduse tolliseadustiku rakendussätted”, „ühenduse tollitariifistik” ja „ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem”, asendatakse läbivalt sõna „ühendus” sõnaga „liit” vastavas käändes;

2) seaduses, välja arvatud §-s 106, asendatakse läbivalt sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas käändes;

3) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui isik on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 9–12) artiklis 3 sätestatud sularaha deklareerimise kohustust või kui tollil on alust arvata, et sularaha on saadud kuritegelikul teel või see on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, on tollil õigus tollikontrolli teostamiseks ja asjaolude väljaselgitamiseks sularaha kuni 48 tunniks kinni pidada.”;

5) paragrahv 91 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvis 10, § 11 lõikes 2, § 57 lõikes 1 ja § 75 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõnad „Euroopa Liit” sõnaga „liit” vastavas käändes;

7) paragrahvi 181 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu eesmärk on riiklike maksude kogumise tagamiseks ning maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamiseks teabe kogumine ja töötlemine Eesti territooriumile, tollikontrolli tsooni ja vabatsooni sisenevate ning sealt lahkuvate transpordivahendite ja kaubakonteinerite kohta.

(4) Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs Maksu- ja Tolliametil, Politsei- ja Piirivalveametil, Kaitsepolitseiametil ning Teabeametil.”;

8) paragrahvi 181 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu vastutav töötleja võib avaldada andmekogu andmeid teise riigi tolliasutusele liidu õigusakti või välislepingu alusel toimuva tolli- või maksualase koostöö raames.”;

9) paragrahvi 36 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 36. Tolliteenuse kulu arvutamine”;

10) paragrahvi 36 lõiked 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 52 lõiked 11–3 tunnistatakse kehtetuks;

12) seadust täiendatakse §-ga 521 järgmises sõnastuses:

§ 521. Majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kasutamise või tollilao pidamise loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Toll võib peatada majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kasutamise või tollilao pidamise loa kehtivuse kuni kaheks kuuks ja määrata tähtaja peatamise aluseks olevate asjaolude kõrvaldamiseks, kui majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kasutamise loa või tollilao pidamise loa tingimusi või lubade andmise tingimusi ei täideta.

(2) Kui majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kasutav isik või tollilao pidaja ei ole viis tööpäeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist esitanud tollile uut tagatist, peatab toll majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kasutamise või tollilao pidamise loa kehtivuse tagatise lõppemise päevale järgneval päeval, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut.

(3) Majandusliku mõjuga tolliprotseduuri kasutamise või tollilao pidamise luba tunnistatakse kehtetuks loa omaniku kirjaliku taotluse alusel või tolli algatusel. Toll võib loa kehtetuks tunnistada, kui:
1) loa omanikku on loa kehtivuse peatamise päevale eelnenud aasta jooksul korduvalt karistatud käesolevas seaduses nimetatud väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 2000 euro, või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 nimetatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;
2) loa omanik ei ole ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldanud asjaolusid, mis olid loa kehtivuse peatamise aluseks.”;

13) seadust täiendatakse peatükiga 81 järgmises sõnastuses:

81. peatükk
SÕIDUKI MASSI RAHVUSVAHELINE TUNNISTUS

§ 721. Sõiduki massi rahvusvahelise tunnistuse väljastamine

(1) Veoettevõtja soovil väljastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustele vastav isik ettevõtjale kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa (edaspidi konventsiooni 8. lisa), mis on Euroopa Ühenduse nimel heaks kiidetud nõukogu 2008. aasta 25. septembri otsusega 2009/161/EÜ (ELT L 55, 27.02.2009, lk 21–39), teise liite kohase sõiduki massi rahvusvahelise tunnistuse.

(2) Sõiduki massi rahvusvahelise tunnistuse võib väljastada isik, kes on pädev mõõtja mõõteseaduse § 5 lõike 1 tähenduses ja vastab konventsiooni 8. lisa teises liites sätestatud tingimustele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik teavitab Maksu- ja Tolliametit ning Tehnilise Järelevalve Ametit sõiduki massi rahvusvaheliste tunnistuste väljastamise alustamisest.

(4) Konventsiooni 8. lisa artiklis 5 nimetatud teabe avaldamise ja edastamise eest vastutab Maksu- ja Tolliamet.”;

14) paragrahvi 721 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik peab sõiduki massi rahvusvahelise tunnistuse väljastamise tegevusalal tegutsemiseks esitama majandustegevusteate.”;

15) paragrahvi 73 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Deklareeritava kauba või sularaha toimetamise eest üle Euroopa Liidu tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoides, kauba või sularaha deklareerimata jättes, seda vale tariifse klassifikatsiooniga või kirjeldusega deklareerides või muul pettuslikul viisil toimides –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.”;

16) paragrahv 911 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvis 93 asendatakse sõna „süütegu” sõnaga „kuritegu”.

§ 2.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustiku § 391 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Deklareeritava kauba või sularaha toimetamise eest üle Euroopa Liidu tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoides, kauba või sularaha deklareerimata jättes, seda vale tariifse klassifikatsiooniga või kirjeldusega deklareerides või muul pettuslikul viisil toimides, kui teo objekt oli kaup suures koguses, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”.

§ 3.  Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmine

Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse § 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. veebruaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 14 jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json