Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2017, 1

Siseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Vastu võetud 12.01.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 1–4 ja 8, lõike 3 punktide 1 ja 2 ning lõigete 4 ja 5, § 110 lõike 1, § 111 lõike 1, § 224 lõike 1 punktide 1, 6 ja 7 ning lõike 2 punkti 1, § 225 ning § 250 lõike 2 punktide 1, 4 ja 9, § 295 lõike 1, Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 52 lõike 1, kodakondsuse seaduse § 12 lõike 4, § 15 lõike 1, § 17 lõike 4, § 19 lõike 2, § 23 lõike 2 ja § 25 lõike 2, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1, 51 ja 5, § 15 lõigete 1 ja 2 ning § 152 lõike 1, § 342 lõike 1 ja § 343 lõike 3 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 47 lõike 2 ja § 60 lõike 2 ning § 77 lõike 2 alusel.

§ 1.   Siseministri 14. juuli 2010. aasta määruse nr 30 „Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning prokuratuuri taotluse vorm” muutmine

Siseministri 14. juuli 2010. aasta määruses nr 30 „Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning prokuratuuri taotluse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad „ning prokuratuuri taotluse vorm”;

2) paragrahvi 2 punktist 1 jäetakse välja sõna „vormikohane”;

3) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Siseministri 12. augusti 2010. aasta määruse nr 36 „Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded” muutmine

Siseministri 12. augusti 2010. aasta määrust nr 36 „Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded” täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) Politsei- ja Piirivalveamet võib keelduda taotlejale mobiil-ID väljaandmisest, kui SIM-kaardi tehniline võimekus ei vasta enam tingimustele, mis on vajalikud selle turvaliseks kasutamiseks.”.

§ 3.   Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 59 „Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg” muutmine

Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruses nr 59 „Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 7 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) välismaalaste seaduse § 19014 alusel ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja loa saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „ICT”;”;

2) paragrahvi 4 lõiget 8 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja luba eesti keeles;”.

§ 4.   Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ja taotluse vorm” muutmine

Siseministri 4. detsembri 2015. a määruses nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ja taotluse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja taotluse vorm”;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja sõna „vormikohase”;

3) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõike 1 punktis 2, 3 või 12” tekstiosaga „lõigetes 14 ja 13”;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui välismaalane on viimase viie aasta jooksul töötanud Eestis hooajatöötajana ja tema lühiajalise registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud välismaalaste seaduse §-s 109 sätestatu kohaselt, võib välismaalaste seaduse § 106 lõikes 10 sätestatud tingimustel tööandja või tema volitatud isik esitada Politsei- ja Piirivalveametile enne välismaalase tööle asumist teate välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.”;

5) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „lõikes 4” tekstiosaga „lõigetes 4 ja 41”;

6) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlus peab olema täidetud eesti, inglise või vene keeles ning suurtähtedega.”;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Taotluse allkirjastamisega kinnitab tööandja, et kõik taotlusel olevad andmed ja taotlusele lisatud dokumendid on õiged ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise tingimused on täidetud.”;

8) paragrahvi 4 lõiked 2, 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 5 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas”;

10) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välismaalaste seaduse § 106 lõikes 5 sätestatud juhul esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile dokumendid või andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest, sealhulgas investeeringu, laenu või toetuse saamise aeg ja allikad.

(2) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõikes 7 sätestatud alusel töötamiseks renditöötajana kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et tal on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist.

(3) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega järgnevat:
1) välismaalasega on sõlmitud tähtajaline tööleping või tööpakkumine, mis sisaldab töölepinguseaduse § 5 lõikes 1 nimetatud andmeid ning millega tööandja väljendab tahet olla sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud ja kohustub välismaalase tööle võtma sõlmitud lepingus või tehtud tööpakkumises kindlaks määratud tingimustel, ning andmed, et majutuse maksumust ei arvestata välismaalase töötasust maha, juhul kui välismaalase majutus eluruumis on korraldatud tööandja poolt või kaudu;
2) välismaalase majutus vastab õigusaktides kehtestatud nõuetele ning välismaalasel on üürileping, mis vastab võlaõigusseaduse §-des 271–338 üürilepingu kohta sätestatule, kui välismaalase majutus eluruumis on korraldatud tööandja poolt või kaudu;
3) välismaalasel on tervisekindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise perioodil, kui välismaalane ei ole riikliku ravikindlustusega kaetud.

(4) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 13 alusel töötamiseks ettevõtjasiseselt üleviidud töötajana esitatakse järgmised dokumendid:
1) tööleping, mis sisaldab vastuvõtva üksuse andmeid, ettevõtjasisese üleviimise algus- ja lõppkuupäeva, ametikohta, kuhu välismaalane ettevõtjasiseselt üle viiakse, brutotöötasu suurus eurodes;
2) tõend, et vastuvõttev üksus ja väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki asutatud tööandja kuuluvad samasse kontserni või äriühingu filiaali;
3) teise Euroopa Liidu liikmesriigi välja antud ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja luba.

(5) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 1 alusel loominguliseks töötamiseks etendusasutuses etendusasutuse seaduse tähenduses kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et välismaalasel on erialane ettevalmistus või kogemus.

(6) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 5 alusel töötamiseks praktika korras, kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et töötamine praktika korras toimub kutseõppe või kõrgharidustaseme õppe eesmärgil välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni vahendusel või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel ning on õppeprogrammi osa.

(7) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 6 alusel töötamiseks noorteprojekti või -programmi raames, kui noorteprojekti või -programmi tunnustab Haridus- ja Teadusministeerium, kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et välismaalase ja asutuse või ühingu vahel on sõlmitud vabatahtliku teenistuse leping.”;

11) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 14 punkti 4 alusel töötamiseks iduettevõttes esitab tööandja iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise eksperdikomisjoni arvamuse või vastavad andmed, sealhulgas eksperdikomisjoni taotluse numbri.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.”;

12) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõike 1 punktis 2, 3 või 12” tekstiosaga „lõigetes 14 ja 13”;

13) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui välismaalane on viimase viie aasta jooksul töötanud Eestis hooajatöötajana, tema lühiajalise registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud välismaalaste seaduse §-s 109 sätestatu kohaselt ning lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel, loetakse välismaalase lühiajaline Eestis töötamine registreerituks alates samast kalendripäevast, kui tööandja või tema volitatud isik on esitanud käesolevas määruses sätestatud korras Politsei- ja Piirivalveametile teate välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.”;

14) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõike 1 punktis 2, 3 või 12” tekstiosaga „lõigetes 14 ja 13 ning § 1071 lõike 1 punktis 2”;

15) paragrahvi 7 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lühiajalise töötamise registreerimisest või sellest keeldumisest, menetlustähtaja pikendamisest, registreerimise kehtetuks tunnistamisest või taotluse läbivaatamata jätmisest teavitatakse tööandjat ja välismaalast, keda lühiajaliselt Eestisse tööle kutsutakse, välismaalaste seaduses sätestatud korras.

(7) Lühiajalise töötamise registreerimise kohta vormistatakse kirjalik kinnitus. Kinnitus väljastatakse tööandjale ja välismaalasele, keda lühiajaliselt Eestisse tööle kutsutakse, välismaalaste seaduses sätestatud korras.”;

16) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui lühiajaline töötamine registreeritakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel, informeeritakse välismaalast tema lühiajalise töötamisega seonduvatest õigustest ja kohustustest.”;

17) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse töötamiseks lähetatud töötajana välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 10 alusel, esitatakse taotluses välisriigi tööandja kohta järgmised andmed:
1) füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ning registrikood või isikukood;
2) juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood.

(22) Vastuvõtva üksuse kohta esitatakse taotluses juriidilisest isikust vastuvõtva üksuse nimi ja registrikood.”;

18) paragrahvi 8 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) lühiajalise töötamise taotlemise alus;”;

19) paragrahvi 8 lõike 5 punktis 2 asendatakse tekstiosa „1 punktile 12” tekstiosaga „14 punktile 3”;

20) paragrahvi 8 lõike 5 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) välismaalasele makstava brutotöötasu suurus eurodes;”;

21) paragrahvi 8 lõiget 5 täiendatakse punktidega 8–10 järgmises sõnastuses:

„8) märge selle kohta, et usuline ühendus tagab välismaalase ülalpidamise Eestis, kui lühiajalise töötamise registreerimist vaimuliku, nunna või mungana taotletakse välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 8 alusel;
9) andmed hooajast sõltuva tegevusala kohta, millel välismaalane tööle asub, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel;
10) andmed välismaalase majutuse kohta, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel.”;

22) paragrahvi 8 lõiget 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) märge selle kohta, et tööandja tegutseb iduettevõttena.”;

23) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 68 „Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord” muutmine

Siseministri 4. detsembri 2015. a määruses nr 68 „Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane, kellele elamisloa andmise tingimuseks on kindlustuskaitse olemasolu, teavitab viivitamata Politsei- ja Piirivalveametit enda haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumist tagava kindlustuslepingu lõppemisest või lõpetamisest või ravikindlustuse seaduses sätestatud ravikindlustuse lõppemisest, kui selle tulemusel isikul kindlustuskaitse Eestis puudub.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Välismaalane, kelle lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel ja kelle majutus ei ole korraldatud tööandja poolt või kaudu, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit enda majutuse asukoha või majutuse tingimuste muutumisest, välja arvatud juhul, kui nimetatud asjaolu nähtub riiklikust registrist.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 6 asendatakse arv „5” arvuga „51”;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Välismaalane, kellele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 1972 alusel, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit investeeringu, mille alusel tähtajaline elamisluba ettevõtluseks anti, muutumisest.”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tööandjal ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamiskohustust, kui välismaalane töötab Eestis välismaalaste seaduse § 105 alusel.”;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Tööandja teavitab Politsei- ja Piirivalveametit välismaalase majutuse asukoha või majutuse tingimuste muutumisest, kui välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel ja välismaalase majutus on korraldatud tööandja poolt või kaudu, välja arvatud juhul, kui nimetatud asjaolu nähtub riiklikust registrist.

(22) Vastuvõttev üksus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit töötamise tingimuste muutumisest, kui välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 lõike 13 alusel.”;

7) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „1 ja 2” tekstiosaga „1–22”.

§ 6.   Siseministri 4. detsembri 2015. aasta määruse nr 69 „Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad ning viisa andmise kooskõlastamiseks ja Euroopa Liidu ühtses viisainfosüsteemis andmete töötlemiseks pädevad asutused” muutmine

Siseministri 4. detsembri 2015. aasta määruses nr 69 „Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad ning viisa andmise kooskõlastamiseks ja Euroopa Liidu ühtses viisainfosüsteemis andmete töötlemiseks pädevad asutused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Juhul, kui viisat taotletakse välismaalaste seaduse § 911 alusel, kooskõlastab Politsei- ja Piirivalveamet viisa andmise Kaitsepolitseiametiga.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kooskõlastamise nõue ei kohaldu, kui pikaajaline viisa antakse tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise tulemusena välismaalaste seaduse § 991 alusel.”;

2) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Viisa andmine esitatakse kooskõlastamiseks koos kõigi andmetega, mis välismaalane on viisa taotlemiseks esitanud, ja muu asjassepuutuva teabega.

(3) Viisa andmine esitatakse uuesti kooskõlastamiseks, kui viisa taotleja esitab enne viisa väljastamist lisaandmeid, parandab varem esitatud andmeid või konsulaarametnik või Politsei- ja Piirivalveamet muudab viisa taotleja kohta varem viisaregistrisse kantud andmeid.”;

3) paragrahvi 2 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „Konsulaarametnik” sõnadega „või Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 7.   Siseministri 10. detsembri 2015. a määruse nr 72 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus” muutmine

Siseministri 10. detsembri 2015. a määruses nr 72 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Välisriigi tööandja andmed, sealhulgas füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, registrikood või isikukood või juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse töötamiseks lähetatud töötajana välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 10 alusel.”;

2) paragrahvi 11 punktist 2 jäetakse pärast sõna „tööandja” välja sõna „või” ja punkti täiendatakse pärast sõna „kasutajaettevõtja” sõnadega „või vastuvõtva üksuse”;

3) paragrahvi 11 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) lühiajalise töötamise taotlemise alus vastavalt välismaalaste seaduses sätestatud alusele;”;

4) paragrahvi 11 punktis 5 asendatakse tekstiosa „1 punktile 12” tekstiosaga „14 punktile 3;”;

5) paragrahvi 11 punktist 7 jäetakse pärast sõna „tööandja” välja sõna „või” ja punkti täiendatakse pärast sõna „kasutajaettevõtja” sõnadega „või vastuvõttev üksus”;

6) paragrahvi 11 täiendatakse punktidega 11–13 järgmises sõnastuses:

„11) märge selle kohta, et usuline ühendus tagab välismaalase ülalpidamise Eestis, kui elamisluba taotletakse töötamiseks vaimuliku, nunna või mungana välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 8 alusel;
12) viide tegevusalale, millel välismaalane tööle asub, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel;
13) andmed välismaalase majutuse kohta, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel.”;

7) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) märge selle kohta, et tööandja tegutseb iduettevõttena.”.

§ 8.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 74 „Kodakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate andmete ja dokumentide loetelu ning taotluste vormid” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 74 „Kodakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate andmete ja dokumentide loetelu ning taotluste vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad „ning taotluste vormid”;

2) paragrahvist 1 jäetakse välja sõnad „ning taotluste vormid”;

3) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõna „vormikohase”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlus täidetakse eesti keeles. Taotluses kirjutatakse isiku nimi suurtähtedega vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.”;

5) paragrahvi 4 lõike 8 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlusele kirjutab isik alla oma käega, kinnitades sellega taotluses esitatud andmete ja taotlusele lisatud dokumentide õigsust.”;

6) paragrahvi 7 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2”;

7) paragrahvi 8 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 3”;

8) paragrahvi 9 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 4”;

9) paragrahvi 10 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 5”;

10) paragrahvi 11 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 6”;

11) määruse lisad 2–6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 76 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 76 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus” § 18 punktist 1 jäetakse välja sõna „vormikohane”.

§ 10.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõna „vormikohase” ja tekstiosa „(edaspidi taotlus)”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§-s 171” tekstiosaga „§-s 25”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesolevat määrust ei kohaldata diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise menetluses.”;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlus täidetakse eesti keeles ja trükitähtedega ning sellel ei tohi olla parandusi. Taotlus täidetakse tumedas kirjas viisil, mis tagab esitatud andmete säilimise. Taotleja kirjutab allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitatavalt 0,8–1,5 millimeetrit.”;

5) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotleja kirjutab taotlusele allkirjanäidise oma käega.”;

6) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui teovõimeline taotleja ei ole võimeline taotlusele allkirjanäidist kirjutama ega taotlusele alla kirjutama, jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. Taotlust vastuvõttev ametnik või vangladirektori poolt selleks volitatud vanglatöötaja teeb taotlusele selle põhjuse kohta märke.”;

7) paragrahvi 4 lõiked 1–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vähemalt 15-aastane alaealine taotleja kirjutab taotlusele allkirjanäidise oma käega.

(2) 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine isikutunnistuse, elamisloakaardi, Eesti kodaniku passi, välismaalase passi, pagulase reisidokumendi või ajutise reisidokumendi taotleja võib taotlusele allkirjanäidise kirjutada.

(3) Alla 7-aastase või allkirjavõimetu taotleja taotlusele allkirjanäidist ei kirjutata.;

(4) Vähemalt 15-aastane alaealine taotleja võib taotlusele oma käega alla kirjutada.”;

8) paragrahvi 7 lõikes 2 ja § 24 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”;

9) paragrahvi 12 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „teenistus- või diplomaadikaardi” sõnadega „diplomaatilise isikutunnistuse”;

10) paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6–9 järgmises sõnastuses:

„6) rahvus;
7) emakeel;
8) haridus;
9) kuupäev.”;

11) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6–8 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6–8 nimetatud andmeid ei esitata digitaalse isikutunnistuse ning e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlemisel.”;

12) paragrahvi 34 lõikes 7 asendatakse sõna „tööpäeva” sõnaga „päeva”.

§ 11.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 15–17 järgmises sõnastuses:

„15) rahvus;
16) emakeel;
17) haridus.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 15–17 nimetatud andmed kantakse andmekogusse juhul, kui need on esitatud.”;

3) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „vormikohane §-s 6” tekstiosaga „paragrahvis 6”;

4) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 28 asendatakse sõnad „teenistus- või diplomaadikaardi” sõnadega „diplomaatilise isikutunnistuse”.

§ 12.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 80 „Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 80 „Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikest 3, § 6 lõikest 4, § 20 punktist 1, § 21 punktist 1, § 22 lõike 1 punktist 1, § 23 lõike 1 punktist 1 ja § 25 punktist 1 jäetakse välja sõna „vormikohane” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tähtajalise elamisõiguse pikendamist taotlev perekonnaliige peab tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse esitamiseks ilmuma isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse. Posti teel võib Politsei- ja Piirivalveametile taotluse esitada perekonnaliige juhul, kui taotleja suhtes esineb välismaalaste seaduse §-s 277 sätestatud asjaolu, ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastada ja vastavad isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 6 ning välismaalase seaduse § 224 lõike 1 punktide 4 ja 5 ning § 250 lõike 2 punktide 7 ja 8 alusel kehtestatud nõuetele, ning taotleja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.”;

3) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alalise elamisõiguse registreerimist taotlev perekonnaliige peab alalise elamisõiguse registreerimise taotluse esitamiseks ilmuma isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse. Posti teel võib Politsei- ja Piirivalveametile taotluse esitada perekonnaliige juhul, kui taotleja suhtes esineb välismaalaste seaduse §-s 277 sätestatud asjaolu, ja juhul, kui taotleja viimasest elamisloa või tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses või isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastada ja vastavad isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 6 ning välismaalase seaduse § 224 lõike 1 punktide 4 ja 5 ning § 250 lõike 2 punktide 7 ja 8 alusel kehtestatud nõuetele, ning taotleja biomeetrilised andmed ei ole muutunud.”;

4) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusele kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise oma käega. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele selle põhjuse kohta märke.

(2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja taotlusel jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib taotlusele allkirjanäidise kirjutada.

(3) Taotleja kirjutab allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitatavalt 0,8–1,5 millimeetrit.”;

5) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktidega 12–14 järgmises sõnastuses:

„12) taotleja rahvus;
13) taotleja emakeel;
14) taotleja haridus.”;

6) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 12–14 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.”;

7) paragrahvi 17 punktist 3 jäetakse välja sõna „püsivalt”;

8) paragrahvi 17 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning seda täiendatakse punktidega 13–15 järgmises sõnastuses:

„13) taotleja rahvus;
14) taotleja emakeel;
15) taotleja haridus.”;

9) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 13–15 nimetatud andmeid kogutakse statistilistel eesmärkidel ning nende esitamine on vabatahtlik.”.

§ 13.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 punktis 4 asendatakse sõna „kõrgkooli” sõnaga „õppeasutuste”;

2) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) vastuvõtva üksuse andmed, sealhulgas vastuvõtva üksuse nimi ja registrikood, kui tähtajalist elamisluba taotletakse välismaalaste seaduse § 19014 alusel;”;

3) paragrahvi 16 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) andmed töötamise kohta, sealhulgas elamisluba töötamiseks taotlemise alus, lepingu liik, töökoha nimetus, millel välismaalane tööle asub või töötamist jätkab, brutotöötasu suurus eurodes, tööandja, kasutajaettevõtja või vastuvõtva üksuse põhitegevusala, töötamise algus- ja lõppkuupäev, soovitav elamisloa alguskuupäev ja töötamiskoha aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond ja sihtnumber);”;

4) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) märge selle kohta, et tööandja tegutseb iduettevõttena;”;

5) paragrahvi 17 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„4) märge selle kohta, et äriühing tegutseb iduettevõttena;
5) märge selle kohta, et elamisluba taotletakse suurinvestorina.”;

6) paragrahvi 28 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõna „püsivalt”.

§ 14.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 82 „Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise kord, otsuste tegemise tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 82 „Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise kord, otsuste tegemise tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid”;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse:
1) pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded ja taotluste esitamise tähtajad;
2) viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise, viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtajad;
3) viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määr ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr;
4) tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotluse täitmise nõuded;
5) pikaajalise viisa taotluse vorm ja selle täitmise nõuded;
6) viibimisaja pikendamise taotluse vorm ja selle täitmise nõuded.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotleja esitab taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid.”;

4) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusele lisatud, välisriigis väljaantud dokument peab nõudmisel olema tõlgitud eesti, inglise, vene või menetleja poolt aktsepteeritud keelde.”;

5) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välismaalaste seaduse § 621 lõike 2, § 622 lõike 3 või 624 lõike 3 alusel pikaajalist viisat taotlev abikaasa ja alaealine laps esitavad sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(2) Välismaalaste seaduse § 621 lõike 2, § 622 lõike 3 või 624 lõike 3 alusel pikaajalist viisat taotlev täisealine laps esitab sugulussuhet tõendava dokumendi ja terviseseisundit või puuet tõendava dokumendi.”;

6) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui välismaalane taotleb pikaajalist viisat välismaalaste seaduse § 911 lõike 1 alusel ning taotleja terviseseisund ei võimalda tal isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse pöörduda, lisatakse taotlusele taotleja terviseseisundit tõendav dokument.”;

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

„(7) Välismaalaste seaduse § 624 lõike 1 alusel viisat taotlev välismaalane esitab iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise eksperdikomisjoni arvamuse või vastavad andmed, sealhulgas eksperdikomisjoni taotluse numbri.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumendi või andmete asemel võib välismaalane esitada tõendi välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 5 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruse lisas loetletud programmis osalemise kohta.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.”;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Välismaalaste seaduse § 681 lõike 2 alusel viibimisaja pikendamist taotlev abikaasa ja alaealine laps esitavad sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.”;

10) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „seaduse” tekstiosaga „§ 67 lõike 43 või”;

11) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Välismaalaste seaduse § 681 lõike 2 alusel viibimisaja pikendamist taotlev täisealine laps esitab sugulussuhet tõendava dokumendi ja terviseseisundit või puuet tõendava dokumendi.”;

12) paragrahvi 8 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „seaduse” tekstiosaga „§ 67 lõike 43 või”;

13) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui viibimisaja pikendamist taotletakse välismaalaste seaduse § 67 lõike 42 alusel, lisatakse taotlusele ekspertkomisjoni arvamus iduettevõtte määratlusele vastavuse kohta või vastavad andmed, sealhulgas ekspertkomisjoni taotluse numbri.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumendi või andmete asemel võib välismaalane esitada tõendi välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 5 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruse lisas loetletud programmis osalemise kohta.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.”;

14) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1)Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida vormistamise taotlemisel esitatakse:
1) taotlus;
2) foto;
3) taotleja reisidokument.

(2) Kui tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise taotlust ei esita taotleja isiklikult, tuleb esindajal lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitada esindusõigust tõendav dokument.”;

15) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise taotlemisel esitatavad andmed

(1) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise taotlemisel esitatakse järgmised andmed:
1) eesnimi või -nimed;
2) perekonnanimi või -nimed;
3) isikukood;
4) kontaktandmed, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
5) taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

(2) Kui taotlust ei esita taotleja isiklikult, esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele taotleja esindaja kohta järgmised andmed:
1) esindusõigust tõendava dokumendi liik;
2) eesnimi või -nimed;
3) perekonnanimi või -nimed;
4) kontaktandmed, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
5) isikukood või sünniaeg;
6) allkiri.”;

16) määruse 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
TAOTLUSTE ESITAMISE JA OTSUSTE TEGEMISE TÄHTAJAD”;

17) määrust täiendatakse §-dega 102 ja 103 järgmises sõnastuses:

§ 102. Pikaajalise viisa taotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitamise tähtaeg

(1) Pikaajalise viisa taotlemisel välismaalaste seaduse §-s 911 sätestatud korras peab pikaajalise viisa taotluse esitama Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt kümme tööpäeva enne viibimisaja lõppemist.

(2) Välismaalane võib erandina esitada pikaajalise viisa taotluse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajast hiljem, kui ta tõendab, et tema terviseseisund või mõjuv isiklik põhjus ei võimaldanud tal taotlust tähtaegselt esitada.

§ 103. Viibimisaja pikendamise taotluse esitamise tähtaeg

(1) Viibimisaja pikendamise taotluse peab esitama Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt kolm tööpäeva enne viibimisaja lõppemist.

(2) Välismaalane võib erandina esitada viibimisaja pikendamise taotluse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajast hiljem, kuid hiljemalt viibimisaja viimasel päeval, kui ta tõendab, et viibimisaja pikendamise taotlemise põhjus ilmnes või tekkis pärast nimetatud tähtaega.”;

18) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Pikaajalise viisa andmise või sellest keeldumise Eestis otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.”;

19) paragrahvi 12 tekstist jäetakse välja kõik sõnad pärast sõna „arvates”;

20) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kolme tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.”;

21) paragrahvi 15 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Viisa taotlemisel iduettevõtlusega tegelemiseks või lühiajaliseks töötamiseks iduettevõttes välismaalaste seaduse tähenduses, on viisa taotlemisel ja omamisel nõutavate piisavate rahaliste vahendite määr sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 kohaselt kehtestatud toimetulekupiiri 0,03 kordne määr iga Eestis viibida lubatud päeva kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud piisavate rahaliste vahendite määr kohaldub ka välismaalase, kellele antakse viisa iduettevõtlusega tegelemiseks või lühiajaliseks töötamiseks iduettevõttes, abikaasale, alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, viisa taotlemisel.”;

22) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 15.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 86 „Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 86 „Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusele kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise oma käega. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele selle põhjuse kohta märke.

(2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja taotlusel jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib taotlusele allkirjanäidise kirjutada.

(3) Taotleja kirjutab allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitatavalt 0,8–1,5 millimeetrit.”;

2) paragrahvi 11 punktist 1 jäetakse välja sõna „vormikohane”.

§ 16.   Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 87 „Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 87 „Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusele kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise oma käega. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele selle põhjuse kohta märke.

(2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja taotlusel jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib taotlusele allkirjanäidise kirjutada.

(3) Taotleja kirjutab allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitatavalt 0,8–1,5 millimeetrit.”;

2) paragrahvi 11 punktist 1 jäetakse välja sõna „vormikohane”.

§ 17.   Siseministri määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks järgmised siseministri määrused:

1) siseministri 25. juuli 2006. aasta määrus nr 49 „Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse ja tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse ning alalise elamisõiguse registreerimise taotluse vorm”;

2) siseministri 15. detsembri 2009. aasta määrus nr 68 „Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormid ning välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi/isikutunnistuse, välismaalase passi/pagulase reisidokumendi, tähtajalise elamisloa/tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse vormid”;

3) siseministri 19. juuli 2010. aasta määrus nr 31 „Eestist eemalviibimise registreerimise kord”;

4) siseministri 23. märtsi 2014. aasta määrus nr 10 „Rahvusvahelise kaitse menetlustes andmete esitamise vormid”;

5) siseministri 4. detsembri 2015. aasta määrus nr 66 „Legaalse sissetuleku määrad”.

§ 18.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 3, § 4 punktid 3, 4, 5, 10 ja 12–21, § 5 punktid 2, 3, 6 ja 7, § 6 punktid 1 ja 3, § 7 punktid 1–6, § 13 punktid 2 ja 3, § 14 punktid 1–4, 7, 9, 11 ja 14–20 ning § 17 punkt 5 jõustuvad 17. jaanuaril 2017. aastal.

  (2) Määruse § 1, § 2, § 4 punktid 1, 2, 6–9, 11, 22 ja 23, § 5 punktid 1, 4 ja 5, § 6 punkt 2, § 7 punkt 7, § 8, § 9, § 10 punktid 1, 2, 4–8 ja 10–12, § 11 punktid 1–3, § 12, § 13 punktid 4–6, § 14 punktid 5, 6, 8, 10, 12, 13 ja 21, § 16, § 17 punktid 1–4 jõustuvad 18. jaanuaril 2017. aastal.

  (3) Määruse § 10 punktid 3 ja 9 ning § 11 punkt 4 jõustuvad 1. veebruaril 2017. aastal.

  (4) Määruse § 13 punkt 1 jõustub 1. aprillil 2017. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Pikaajalise viisa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json