Teksti suurus:

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2017, 5

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

Vastu võetud 04.12.2015 nr 67
RT I, 10.12.2015, 3
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 117.01.2017, osaliselt 18.01.2017

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 110 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemine

  (1) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemiseks esitab tööandja, kes soovib välismaalast lühiajaliselt Eestisse tööle kutsuda või kes tegutseb Eestis renditöö vahendajana (edaspidi tööandja) või tema volitatud isik Politsei- ja Piirivalveametile lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (2) Taotluse esitab tööandja või tema volitatud isik Politsei- ja Piirivalveametile kohapeal. Posti teel või elektrooniliselt võib taotluse esitada tööandja või tema volitatud isik, kellele on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõikes 4 sätestatud dokument.

  (3) Taotlus võetakse menetlusse taotluse Politsei- ja Piirivalveametis esitamise päeval. Posti teel või elektrooniliselt esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

  (4) Välismaalaste seaduse § 106 lõigetes 14 ja 13 nimetatud juhul esitab tööandja või tema volitatud isik Politsei- ja Piirivalveametile enne välismaalase tööle asumist teate välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (41) Kui välismaalane on viimase viie aasta jooksul töötanud Eestis hooajatöötajana ja tema lühiajalise registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud välismaalaste seaduse §-s 109 sätestatu kohaselt, võib välismaalaste seaduse § 106 lõikes 10 sätestatud tingimustel tööandja või tema volitatud isik esitada Politsei- ja Piirivalveametile enne välismaalase tööle asumist teate välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 41 nimetatud teate esitamisele kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud taotluse esitamise nõudeid.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 2.   Taotluse täitmise nõuded

  (1) Taotlus peab olema täidetud eesti, inglise või vene keeles ning suurtähtedega.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (2) Taotlusel ei tohi olla parandusi ning esitatud peavad olema kõik käesolevas määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad peab täitma tumedas kirjas.

  (3) Taotluses peab isiku nimi olema kirjutatud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.

§ 3.   Taotluse allkirjastamine

  (1) Taotluse allkirjastab füüsilisest isikust tööandja isiklikult.

  (2) Juriidilise isiku esitatud taotluse allkirjastab juriidilise isiku nimel esindusõigust omav isik.

  (3) Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse esitatud taotluse allkirjastab riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse juht.

  (4) Taotluse allkirjastamisega kinnitab tööandja, et kõik taotlusel olevad andmed ja taotlusele lisatud dokumendid on õiged ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise tingimused on täidetud.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

§ 4.   Taotlusele lisatavatele dokumentidele ja fotole esitatavad nõuded

  (1) Taotluse esitamisel posti teel või elektrooniliselt võib käesolevas määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

  (2) [Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (4) Taotlusele lisatud foto peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatud nõuetele. Fotot ei pea taotlusele lisama juhul, kui isiku näokujutis võetakse taotluse esitamisel.

  (5) [Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (6) Käesolevas määruses sätestatud dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.

2. peatükk Lühiajalise Eestis töötamise registreerimine ja selle taotlemisel esitatavad dokumendid 

§ 5.   Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel esitatakse järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) välismaalase foto;
  3) riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta;
  4) koopia välismaalase reisidokumendi isikuandmetega leheküljest.

§ 6.   Taotlusele lisatavad lisadokumendid

  (1) Välismaalaste seaduse § 106 lõikes 5 sätestatud juhul esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile dokumendid või andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest, sealhulgas investeeringu, laenu või toetuse saamise aeg ja allikad.

  (2) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõikes 7 sätestatud alusel töötamiseks renditöötajana kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et tal on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist.

  (3) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega järgnevat:
  1) välismaalasega on sõlmitud tähtajaline tööleping või tööpakkumine, mis sisaldab töölepinguseaduse § 5 lõikes 1 nimetatud andmeid ning millega tööandja väljendab tahet olla sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud ja kohustub välismaalase tööle võtma sõlmitud lepingus või tehtud tööpakkumises kindlaks määratud tingimustel, ning andmed, et majutuse maksumust ei arvestata välismaalase töötasust maha, juhul kui välismaalase majutus eluruumis on korraldatud tööandja poolt või kaudu;
  2) välismaalase majutus vastab õigusaktides kehtestatud nõuetele ning välismaalasel on üürileping, mis vastab võlaõigusseaduse §-des 271–338 üürilepingu kohta sätestatule, kui välismaalase majutus eluruumis on korraldatud tööandja poolt või kaudu;
  3) välismaalasel on tervisekindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise perioodil, kui välismaalane ei ole riikliku ravikindlustusega kaetud.

  (4) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 13 alusel töötamiseks ettevõtjasiseselt üleviidud töötajana esitatakse järgmised dokumendid:
  1) tööleping, mis sisaldab vastuvõtva üksuse andmeid, ettevõtjasisese üleviimise algus- ja lõppkuupäeva, ametikohta, kuhu välismaalane ettevõtjasiseselt üle viiakse, brutotöötasu suurus eurodes;
  2) tõend, et vastuvõttev üksus ja väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki asutatud tööandja kuuluvad samasse kontserni või äriühingu filiaali;
  3) teise Euroopa Liidu liikmesriigi välja antud ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja luba.

  (5) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 1 alusel loominguliseks töötamiseks etendusasutuses etendusasutuse seaduse tähenduses kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et välismaalasel on erialane ettevalmistus või kogemus.

  (6) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 5 alusel töötamiseks praktika korras, kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et töötamine praktika korras toimub kutseõppe või kõrgharidustaseme õppe eesmärgil välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni vahendusel või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel ning on õppeprogrammi osa.

  (7) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 6 alusel töötamiseks noorteprojekti või -programmi raames, kui noorteprojekti või -programmi tunnustab Haridus- ja Teadusministeerium, kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et välismaalase ja asutuse või ühingu vahel on sõlmitud vabatahtliku teenistuse leping.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (8) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 14 punkti 4 alusel töötamiseks iduettevõttes esitab tööandja iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise eksperdikomisjoni arvamuse või vastavad andmed, sealhulgas eksperdikomisjoni taotluse numbri.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

§ 7.   Lühiajalise Eestis töötamise registreerimine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet registreerib lühiajalise Eestis töötamise või keeldub töötamise registreerimisest kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

  (2) Välismaalaste seaduse § 106 lõigetes 14 ja 13 nimetatud juhul loetakse välismaalase lühiajaline Eestis töötamine registreerituks alates samast kalendripäevast, kui tööandja või tema volitatud isik esitab käesolevas määruses sätestatud korras Politsei- ja Piirivalveametile teate välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (21) Kui välismaalane on viimase viie aasta jooksul töötanud Eestis hooajatöötajana, tema lühiajalise registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud välismaalaste seaduse §-s 109 sätestatu kohaselt ning lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel, loetakse välismaalase lühiajaline Eestis töötamine registreerituks alates samast kalendripäevast, kui tööandja või tema volitatud isik on esitanud käesolevas määruses sätestatud korras Politsei- ja Piirivalveametile teate välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimiseks.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (3) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed, ei esita kõiki nõutud dokumente, taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või taotluses on muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja ning selgitab, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui välismaalaste seaduse § 106 lõigetes 14 ja 13 ning § 1071 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul jäetakse lühiajalise Eestis töötamise registreerimise teates esitamata käesolevas määruses nõutud andmed või esineb muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (5) Puuduste kõrvaldamise ajaks menetlustähtaeg peatub.

  (6) Lühiajalise töötamise registreerimisest või sellest keeldumisest, menetlustähtaja pikendamisest, registreerimise kehtetuks tunnistamisest või taotluse läbivaatamata jätmisest teavitatakse tööandjat ja välismaalast, keda lühiajaliselt Eestisse tööle kutsutakse, välismaalaste seaduses sätestatud korras.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (7) Lühiajalise töötamise registreerimise kohta vormistatakse kirjalik kinnitus. Kinnitus väljastatakse tööandjale ja välismaalasele, keda lühiajaliselt Eestisse tööle kutsutakse, välismaalaste seaduses sätestatud korras.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (8) Kui lühiajaline töötamine registreeritakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel, informeeritakse välismaalast tema lühiajalise töötamisega seonduvatest õigustest ja kohustustest.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

3. peatükk Lühiajalise Eestis töötamise registreerimisel esitatavad andmed 

§ 8.   Taotluses esitatavad andmed

  (1) Tööandja kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ja registrikood või Eesti isikukood;
  2) juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood.

  (2) Kasutajaettevõtja kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) füüsilisest isikust kasutajaettevõtja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja registrikood või Eesti isikukood;
  2) juriidilisest isikust kasutajaettevõtja nimi ja registrikood.

  (21) Kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse töötamiseks lähetatud töötajana välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 10 alusel, esitatakse taotluses välisriigi tööandja kohta järgmised andmed:
  1) füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed ning registrikood või isikukood;
  2) juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (22) Vastuvõtva üksuse kohta esitatakse taotluses juriidilisest isikust vastuvõtva üksuse nimi ja registrikood.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (3) Juriidilisest isikust tööandja esindusõigust omava isiku kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood või sünniaeg;
  4) esindusõiguse alus;
  5) esindusõigust omava isiku allkiri.

  (4) Välismaalase kohta, kellele taotletakse lühiajalise Eestis töötamise registreerimist, esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) sugu;
  4) Eesti isikukood või sünniaeg;
  5) sünnikoht riigi täpsusega;
  6) kodakondsus või kodakondsused;
  7) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber.

  (5) Lühiajalise Eestis töötamise kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) lühiajalise töötamise taotlemise alus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  2) märge selle kohta, kui äriühing alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, kui lühiajalise Eestis töötamise registreerimist taotletakse töötamiseks tippspetsialistina vastavalt välismaalaste seaduse § 106 lõike 14 punktile 3;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  3) viide välislepingu sättele, kui lühiajalise Eestis töötamise registreerimist taotletakse välislepingu alusel vastavalt välismaalaste seaduse § 106 lõikele 2;
  4) töötamise planeeritav algus- ja lõppaeg;
  5) töökoha nimetus, millel välismaalane tööle asub;
  6) välismaalasele makstava brutotöötasu suurus eurodes;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  7) töötamise koha aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber);
  8) märge selle kohta, et usuline ühendus tagab välismaalase ülalpidamise Eestis, kui lühiajalise töötamise registreerimist vaimuliku, nunna või mungana taotletakse välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 8 alusel;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  9) andmed hooajast sõltuva tegevusala kohta, millel välismaalane tööle asub, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  10) andmed välismaalase majutuse kohta, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  11) märge selle kohta, et tööandja tegutseb iduettevõttena.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (6) Taotluse esitamiseks volitatud isiku kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood või sünniaeg;
  4) e-posti aadress ja telefoninumber.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.   Varem esitatud taotluste läbivaatamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlused vaadatakse läbi taotluse esitamise ajal kehtinud tingimustel ja korras.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Lisa Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlus
[Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

/otsingu_soovitused.json