Teksti suurus:

Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad ning viisa andmise kooskõlastamiseks ja Euroopa Liidu ühtses viisainfosüsteemis andmete töötlemiseks pädevad asutused

Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad ning viisa andmise kooskõlastamiseks ja Euroopa Liidu ühtses viisainfosüsteemis andmete töötlemiseks pädevad asutused - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2017, 9

Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad ning viisa andmise kooskõlastamiseks ja Euroopa Liidu ühtses viisainfosüsteemis andmete töötlemiseks pädevad asutused

Vastu võetud 04.12.2015 nr 69
RT I, 10.12.2015, 5
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 117.01.2017, osaliselt 18.01.2017

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 3 ja 8, lõike 3 punkti 2 ja lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad;
  2) viisa andmise kooskõlastamiseks pädevate asutuste loetelu;
  3) Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud ühtse viisa alase teabevahetuse korraldamiseks pädevate asutuste loetelu;
  4) Euroopa Liidu ühtses viisainfosüsteemis (VIS) andmete töötlemiseks pädevate asutuste loetelu.

§ 2.   Viisa kooskõlastamiseks esitamine

  (1) Konsulaarametnik kooskõlastab viisa andmise käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud Siseministeeriumi valitsemisala asutusega (edaspidi Siseministeeriumi valitsemisala asutus).

  (11) Juhul, kui viisat taotletakse välismaalaste seaduse § 911 alusel, kooskõlastab Politsei- ja Piirivalveamet viisa andmise Kaitsepolitseiametiga.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (12) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kooskõlastamise nõue ei kohaldu, kui pikaajaline viisa antakse tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise tulemusena välismaalaste seaduse § 991 alusel.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (2) Viisa andmine esitatakse kooskõlastamiseks koos kõigi andmetega, mis välismaalane on viisa taotlemiseks esitanud, ja muu asjassepuutuva teabega.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (3) Viisa andmine esitatakse uuesti kooskõlastamiseks, kui viisa taotleja esitab enne viisa väljastamist lisaandmeid, parandab varem esitatud andmeid või konsulaarametnik või Politsei- ja Piirivalveamet muudab viisa taotleja kohta varem viisaregistrisse kantud andmeid.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (4) Viisa andmine esitatakse kooskõlastamiseks elektrooniliselt viisaregistri kaudu.

  (5) Konsulaarametnik või Politsei- ja Piirivalveamet kooskõlastab viisa andmise Schengeni konventsiooni liikmesriikidega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58) (edaspidi viisaeeskiri), ja teistes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 3.   Kooskõlastuse andmine ja selle tähtaeg

  (1) Siseministeeriumi valitsemisala asutus kontrollib kooskõlastamiseks esitatud viisa taotlemisega seotud andmeid vastavalt asutuse pädevusele.

  (2) Siseministeeriumi valitsemisala asutus kontrollib viisa taotleja andmeid andmekogudest, millele asutusel on juurdepääs, võttes arvesesse talle muid teadaolevaid asjaolusid.

  (3) Siseministeeriumi valitsemisala asutus kooskõlastab viisa andmise või jätab viisa andmise kooskõlastamata kolme tööpäeva jooksul selle kooskõlastamiseks esitamise päevast arvates.

  (4) Erandjuhul võib Siseministeeriumi valitsemisala asutus üks kord pikendada käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaega kuni seitsme kalendripäevani viisa andmise kooskõlastamiseks esitamise päevast arvates, välja arvatud viisaeeskirjas sätestatud juhtudel.

  (5) Piiripunktis erandina viisa andmise ning Eesti Vabariigile siduva lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu alusel viisa andmise kooskõlastab Siseministeeriumi valitsemisala asutus vajaduse korral ühe tööpäeva jooksul.

  (6) Kui Siseministeeriumi valitsemisala asutus ei esita kooskõlastust või mittekooskõlastust ettenähtud tähtaja jooksul ega pikenda kooskõlastuse tähtaega, loetakse viisa andmine kooskõlastatuks.

  (7) Kooskõlastus või mittekooskõlastus esitatakse elektrooniliselt viisaregistri kaudu.

  (8) Mittekooskõlastus esitatakse koos välismaalaste seaduse § 65 lõikes 2 või viisaeeskirjas sätestatud viisa andmisest keeldumise alusega.

  (9) Siseministeeriumi valitsemisala asutus kirjendab kõik viisa andmise kooskõlastamisel asutuse süsteemis tehtavad tegevused kasutajapõhiselt.

  (10) Siseministeeriumi valitsemisala asutus salvestab erandjuhul viisaregistrilt saadud kooskõlastamise päringust ainult viisataotluse numbri ning viisa taotleja kodakondsust ja asukohta puudutavad andmed.

§ 4.   Pädevad asutused ja pädevust omavate ametnike määramine

  (1) Viisa andmise kooskõlastamiseks on pädevad asutused Kaitsepolitseiamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud ühtse viisa alase teabevahetuse korraldamiseks on pädevad asutused Kaitsepolitseiamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

  (3) VIS-is andmete töötlemiseks pädevad asutused on Välisministeerium, Kaitsepolitseiamet ning Politsei- ja Piirivalveamet neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud asutuse juht või tema volitatud isik määrab pädevust omavad ametnikud.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

/otsingu_soovitused.json