Teksti suurus:

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2017, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 10.12.2015 nr 72
RT I, 16.12.2015, 4
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 117.01.2017, osaliselt 18.01.2017

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 111 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  Andmekogu ametlik nimetus on välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu pidamise eesmärk on tagada avalik kord ja riigi julgeolek välismaalaste lühiajalise Eestis töötamise seaduslike aluste ja tingimuste andmete töötlemise kaudu.

  (2) Andmekogu pidamise eesmärgi täitmiseks töödeldakse lühiajaliselt Eestis töötavate välismaalaste ja nende esitatud lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluste ja lühiajalise töötamise registreerimise kehtetuks tunnistamise menetluste käigus antud haldusaktide ja sooritatud toimingute andmeid.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).

§ 4.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) vastutab andmekogu toimingute õiguspärasuse eest;
  2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  3) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
  4) vastutab andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest;
  5) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, andmekogu andmete kaitse ja säilimise;
  6) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  7) korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab vastutavale töötlejale andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku.

§ 5.   Andmekogu andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on õiguslik tähendus.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 6.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja paberil menetlustoimikutena (edaspidi menetlustoimik).

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmekogu kaardid (edaspidi andmekogu kaart) ja menetlustoimikud.

  (3) Menetlustoimik koosneb käesoleva määruse §-s 15 nimetatud dokumentidest ning teistest haldusmenetluse käigus kogutud ning toimingu sooritamise aluseks olevatest dokumentidest ja tõenditest.

§ 7.   Andmekogus töödeldavate andmete kaitse

  (1) Andmekogus töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogus töödeldavate andmete turvaklass on K1T2S2. Andmekogus töödeldavate andmete turbeaste on keskmine (M).

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 8.   Välismaalase andmed

  Välismaalase kohta, kelle lühiajalise Eestis töötamise registreerimist taotletakse, kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood või sünniaeg;
  4) sugu;
  5) kodakondsus või kodakondsused;
  6) sünnikoht riigi täpsusega;
  7) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
  8) andmed reisidokumendi kohta, sealhulgas dokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev ning väljaandnud riik;
  9) foto või näokujutis;
  10) Eestis viibimise alus.

§ 9.   Tööandja andmed

  (1) Tööandja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja registrikood või Eesti isikukood;
  2) juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood;
  3) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber;
  4) märge selle kohta, kui tööandja tegutseb renditöö vahendajana.

  (2) Juriidilisest isikust tööandja esindusõigust omava isiku kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood või sünniaeg;
  4) esindusõiguse alus.

  (3) Välisriigi tööandja andmed, sealhulgas füüsilisest isikust tööandja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, registrikood või isikukood või juriidilisest isikust tööandja nimi ja registrikood, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse töötamiseks lähetatud töötajana välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 10 alusel.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 10.   Taotluse esitamiseks volitatud isiku andmed

  Taotluse esitamiseks volitatud isiku olemasolu korral kantakse tema kohta andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood või sünniaeg;
  4) e-posti aadress ja telefoninumber.

§ 11.   Lühiajalise Eestis töötamise andmed

  Lühiajalise Eestis töötamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) füüsilisest isikust tööandja või kasutajaettevõtja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja registrikood või Eesti isikukood;
  2) juriidilisest isikust tööandja kasutajaettevõtja või vastuvõtva üksuse nimi ja registrikood;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  3) töötamise koha aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber);
  4) lühiajalise töötamise taotlemise alus vastavalt välismaalaste seaduses sätestatud alusele;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  5) märge selle kohta, kui äriühing alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse töötamiseks tippspetsialistina vastavalt välismaalaste seaduse § 106 lõike 14 punktile 3;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  6) viide välislepingu sättele, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välislepingu alusel vastavalt välismaalaste seaduse § 106 lõikele 2;
  7) tööandja kasutajaettevõtja või vastuvõttev üksus põhitegevusala;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  8) töötamise eest makstava brutotöötasu suurus eurodes;
  9) töökoha nimetus, millel välismaalane tööle asub;
  10) töötamise planeeritav algus- ja lõpuaeg;
  11) märge selle kohta, et usuline ühendus tagab välismaalase ülalpidamise Eestis, kui elamisluba taotletakse töötamiseks vaimuliku, nunna või mungana välismaalaste seaduse § 107 lõike 12 punkti 8 alusel;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  12) viide tegevusalale, millel välismaalane tööle asub, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  13) andmed välismaalase majutuse kohta, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]
  14) märge selle kohta, et tööandja tegutseb iduettevõttena.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

§ 12.   Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse ja selle menetluse andmed

  Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse ja selle menetluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotluse esitamise kuupäev;
  2) taotluse registreerimise kuupäev ja number;
  3) taotluse menetlusse võtnud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed;
  4) taotlusele lisatud dokumentide andmed;
  5) andmed riigilõivu tasumise kohta;
  6) andmed taotluse staatuse ja asukoha kohta;
  7) otsuse tegemise kuupäev ja number;
  8) otsus ja selle põhjendus;
  9) otsuse tegemise õiguslik alus;
  10) otsuse teinud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed;
  11) andmed otsuse edastamise kohta, sealhulgas kuupäev ja otsuse edastamise viis;
  12) andmed menetluse käigus kogutud muude tähtsust omavate asjaolude ja dokumentide kohta.

4. peatükk Andmete kandmine andmekogusse 

§ 13.   Andmeandja

  Andmekogusse andmeandjaks on füüsilisest või juriidilisest isikust tööandja.

§ 14.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ja saada sealt andmeid.

§ 15.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumentideks on andmeandja poolt välismaalaste seaduse alusel välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel esitatud ja välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise menetluse käigus kogutud dokumendid.

§ 16.   Andmete kandmine andmekogusse

  Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse andmed kannab vastutav töötleja andmekogusse taotluse vastuvõtmise päeval ning muud andmed hiljemalt alusdokumentide vastuvõtmise, haldusakti andmise või toimingu sooritamise päevale järgneval tööpäeval.

§ 17.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmeandja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab, et tema poolt andmekogusse kantud andmed vastavad andmeandja esitatud andmetele.

§ 18.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist ning lisab menetlustoimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi koopia ning teeb andmekogusse märke paranduse tegemise aja ja paranduse teinud ametniku kohta.

5. peatükk Juurdepääs andmekogu andmetele ning nende väljastamine andmekogust 

§ 19.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ametnikel ja töötajatel neile teenistus- või tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (3) Juurdepääs andmekogule on volitatud töötleja töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise selleks seaduses sätestatud aluse olemasolu korral ning kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmete saajaga leping, milles sätestatakse nende andmete koosseis, millele juurdepääs võimaldatakse, ning andmetele juurdepääsu andmise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista vastutavale või volitatud töötlejale pandud ülesannete täitmist.

  (7) Vastutav töötleja võib avalikul veebilehel võimaldada kontrollida lühiajalise Eestis töötamise registreerimist, avaldamata seejuures välismaalase isikuandmeid.

§ 20.   Andmekogust andmete väljastamine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogusse kantud andmeid:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid;
  2) andmeandjale kirjaliku taotluse alusel tema poolt andmekogusse esitatud andmeid;
  3) kolmandatele isikutele nende kirjaliku taotluse alusel, kui andmete väljastamiseks on seaduses sätestatud alus.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmete väljastamise aja, andmete koosseisu, andmeandjate ning andmete saajate üle.

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

6. peatükk Andmekogu andmete säilitamine, järelevalve andmekogu pidamise üle, andmekogu pidamise rahastamine ja andmekogu likvideerimine 

§ 21.   Andmekogu andmete säilitamine

  Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

§ 22.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatakse isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse kohaselt.

§ 23.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale ning volitatud töötlejale selleks eraldatud rahalistest vahenditest.

§ 24.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.

  (2) Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 25.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

/otsingu_soovitused.json