Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2017, 16

Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2015 nr 78
RT I, 22.12.2015, 45
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2016RT I, 10.05.2016, 813.05.2016
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 118.01.2017, osaliselt 01.02.2017

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 152 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimi

  Andmekogu nimi on isikut tõendavate dokumentide andmekogu (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 3.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on riigi sisejulgeoleku tagamiseks arvestuse pidamine isikute tuvastamise ja isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõikes 4 nimetatud isikut tõendavate dokumentide väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise ning nimetatud dokumente taotlenud isikute üle.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 4.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmekogukaardid (edaspidi andmekogukaart).

§ 5.   Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  (1) Andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K3T3S2. Andmekogu turbeaste on kõrge (H).

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 6.   Andmekogusse kantavad isikut tõendavate dokumentide andmed

  Andmekogusse kantakse andmed järgmiste isikut tõendavate dokumentide taotluste ja isikut tõendavate dokumentide kohta:
  1) Eesti kodaniku pass;
  2) isikutunnistus;
  3) digitaalne isikutunnistus;
  4) elamisloakaart;
  5) välismaalase pass;
  6) meresõidutunnistus;
  7) meremehe teenistusraamat;
  8) ajutine reisidokument;
  9) pagulase reisidokument.

§ 7.   Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimisega seotud andmed

  Isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise ja tuvastatava isiku kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) eesnimi (eesnimed);
  3) perekonnanimi (perekonnanimed);
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) sünnikoht;
  7) foto või näokujutis;
  8) sõrmejäljekujutised;
  9) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  10) menetluse registreerimisnumber;
  11) tuvastamismenetluse alustamise kuupäev;
  12) isiku tuvastamise viis ja tuvastamismenetluse põhjus;
  13) Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud dokumendi nimetus ja number;
  14) isikule väljastatud muu dokumendi nimetus ja number;
  15) menetluse käigus kogutud muu isiku tuvastamiseks ja menetluses oluline teave;
  16) andmekogusse kanded teinud ametniku ees- ja perekonnanimi.

§ 8.   Isikut tõendava dokumendi taotlejaga seotud andmed

  (1) Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, välismaalase passi, meresõidutunnistuse, meremehe teenistusraamatu, ajutise reisidokumendi ja pagulase reisidokumendi taotleja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eesnimi (eesnimed);
  2) perekonnanimi (perekonnanimed);
  3) isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht;
  6) sugu;
  7) kodakondsus;
  8) kontaktandmed (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, riik, postiindeks, e-post, telefon);
  9) foto või näokujutis;
  10) sõrmejäljekujutised;
  11) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
  12) allkiri või allkirjakujutis;
  13) andmed allkirjavõimetuse tuvastamise kohta;
  14) lisapassi taotlemisel selle vajalikkuse põhjendus;
  15) rahvus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  16) emakeel;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  17) haridus.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (2) Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi ja pagulase reisidokumendi taotlemisel seadusliku esindaja kaudu kantakse andmekogusse seadusliku esinda kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi (eesnimed);
  2) perekonnanimi (perekonnanimed);
  3) isikukood.

  (3) Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi ja pagulase reisidokumendi väljastamisel volitatud esindajale kantakse andmekogusse volitatud esindaja kohta järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) Eesti isikukood.

  (4) Ajutise reisidokumendi taotleja kohta kantakse andmekogusse täiendavalt:
  1) riik, kuhu dokumendi taotleja lahkub;
  2) Eestist lahkumise põhjus.

  (5) Eesti kodanikule esmase isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kantakse andmekogusse täiendavalt:
  1) sünnitunnistuse andmed;
  2) Eesti kodakondsust tõendava dokumendi andmed;
  3) taotleja ema isikukood, eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus;
  4) taotleja isa isikukood, eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), sünniaeg, sünnikoht, kodakondsus.

  (6) Välismaalasele isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kantakse andmekogusse täiendavalt:
  1) andmed kodakondsuse kohta;
  2) reisidokumendi andmed (reisidokumendi väljaandnud riik, reisidokumendi väljaandnud asutus, reisidokumendi liik, reisidokumendi number, reisidokumendi väljaandmise aeg ja reisidokumendi kehtivusaja lõppemise aeg);
  3) andmed välisesinduse kohta, kus taotlus esitati;
  4) andmed Eesti elamisloa või elamisõiguse kohta;
  5) andmed Eestis viibimise loa kohta, kui taotleja viibib Eestis riigikaitseseaduse alusel;
  6) andmed e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotleja e-residendi staatuse kohta.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 15–17 nimetatud andmed kantakse andmekogusse juhul, kui need on esitatud.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

§ 9.   Isikut tõendava dokumendi taotluse andmed

  (1) Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, välismaalase passi, meresõidutunnistuse, meremehe teenistusraamatu, ajutise reisidokumendi ja pagulase reisidokumendi taotluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotluse registreerimise kuupäev;
  2) menetluse algatamise kuupäev;
  3) taotlemise põhjus;
  4) taotlusele lisatud dokumentide andmed;
  5) andmed riigilõivu määra vähendamise või riigilõivu tasumisest vabastamise kohta; riigilõivu tasumise kuupäev, summa, maksmisviis, maksja nimi, andmekogusse kanded teinud ametniku ees- ja perekonnanimi;
  6) dokumendi väljastamise koht;
  7) dokumendi väljaandmise või väljaandmisest keeldumise põhjus;
  8) andmed märkuste kohta;
  9) andmed dokumendi väljaandmisest keeldumise otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
  10) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta;
  11) mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse väljaandmisel vastava SIM-kaardi number ning selle taotlejale väljastanud operaatori andmed.

  (2) Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse, elamisloakaardi, välismaalase passi, meresõidutunnistuse ja meremehe teenistusraamatu taotluse läbivaatamisel lühendatud tähtaja jooksul tehakse andmekogusse vastav märge taotluse läbivaatamise tähtaja kohta.

  (3) Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, välismaalase passi ja pagulase reisidokumendi taotlusele lisatud dokumentide andmetena kantakse andmekogusse:
  1) kinnipeetava volikirja andmed;
  2) andmed avalduse kohta, mille isik dokumendi taotlemiseks või dokumendi väljastamiseks on esitanud väljaspool Politsei- ja Piirivalveameti ametiruume;
  3) andmed posti teel esitatud taotluse kohta;
  4) andmed dokumendi seaduslikule esindajale väljastamise kohta;
  5) andmed e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlemise põhjenduste kohta.

§ 10.   Isikut tõendava dokumendi ja selle kasutaja andmed

  (1) Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, välismaalase passi, meresõidutunnistuse, meremehe teenistusraamatu, ajutise reisidokumendi ja pagulase reisidokumendi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) dokumendi number;
  2) väljaandmise aeg;
  3) andmed dokumendi kehtivusaja kohta;
  4) andmed dokumendi kehtetuks tunnistamise kohta (põhjus, dokumendi kehtetuks tunnistamisest teatamise kuupäev, teatise või akti number, kuupäev);
  5) andmed dokumendi kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
  6) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.

  (2) Eesti kodaniku passi, välismaalase passi, meresõidutunnistuse, meremehe teenistusraamatu, ajutise reisidokumendi ja pagulase reisidokumendi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) reisidokumendi laminaadi number;
  2) kiibi number.

  (3) Elamisloakaardi kohta kantakse andmekogusse elamisloakaardi juurdepääsunumber.

  (4) Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, välismaalase passi, meresõidutunnistuse, meremehe teenistusraamatu, ajutise reisidokumendi ja pagulase reisidokumendi kasutaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) Eesti isikukood;
  2) eesnimi (eesnimed);
  3) perekonnanimi (perekonnanimed);
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht;
  6) sugu;
  7) andmed kodakondsuse kohta.

4. peatükk Andmete kandmine andmekogusse 

§ 11.   Andmeandja

  Andmekogusse andmete andjateks (edaspidi andmeandja) on §-s 6 nimetatud isikut tõendavate dokumentide taotlejad.

§ 12.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  (1) Andmete andmekogusse kandmise alusdokumentideks on isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel läbiviidavate menetluste käigus koostatud menetlustoimikusse kuuluvad dokumendid.

  (2) Menetlustoimik koosneb isiku tuvastamise aluseks olevatest andmetest, isikut tõendavate dokumentide taotlustest, kehtetuks tunnistamise menetluses esitatud dokumentidest ja teistest vastava haldusmenetluse käigus kogutud ja toimingu sooritamise aluseks olevatest dokumentidest ning tõenditest.

  (3) Alusdokumendid on:
  1) paragrahvis 6 nimetatud isikut tõendava dokumendi taotlus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) paragrahvis 6 nimetatud isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamise otsus;
  3) isiku Eesti kodakondsuse omandanuks lugemise otsus või sellest keeldumise otsus;
  4) taotleja Eesti kodakondsuse kaotanuks lugemise otsus;
  5) taotleja isikut tõendav dokument;
  6) taotleja sündi tõendav dokument;
  7) taotleja isikusamasuse kontrollimise akt;
  8) taotleja esindaja esindusõigust tõendav dokument;
  9) taotleja esindaja isikut tõendav dokument;
  10) taotleja kirjalik nõusolek esindusõiguse kohta;
  11) vangla direktori volikiri;
  12) vanglatöötaja isikut tõendav dokument;
  13) taotleja Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendav dokument;
  14) laeval töötamist või tööle/praktikale asumist tõendav dokument;
  15) taotleja isikuandmete muutumist tõendav dokument;
  16) taotleja terviseseisundit tõendav dokument;
  17) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  18) riigilõivu tasumisest vabastamist või selle vähendamist tõendav dokument;
  19) isiku puuet tõendav dokument;
  20) lisapassi väljaandmise vajalikkust tõendav dokument;
  21) kodakondsuseta isikuks tunnistamist tõendav dokument, kui taotleja on tunnistatud kodakondsuseta isikuks;
  22) kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusolek taotlejale passi väljaandmiseks, kui taotleja on välisriigi kodanik;
  23) taotleja kirjalik kinnitus selle kohta, et tal ei ole võimalik saada kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse nõusolekut, näidates ära selle põhjuse;
  24) taotlejale elamisloa või elamisõiguse andmise, pikendamise, taastamise, registreerimise või kehtetuks tunnistamise otsus;
  25) andmed riigikaitseseaduse alusel Eestis viibiva taotleja Eestis viibimise loa või selle kehtetuks tunnistamise kohta;
  26) sõrmejäljekujutisteta Eesti kodaniku passi väljaandmise vajalikkust tõendav dokument;
  27) e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise vajalikkust tõendav dokument või isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 2011 sätestatud juhul siseministri käskkiri;
  28) Välisministeeriumi antud diplomaatilise isikutunnistuse koopia;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 01.02.2017]
  29) pagulase reisidokumendi taotlemisel taotlejale rahvusvahelise kaitse ja elamisloa andmise, selle pikendamise ning kehtetuks tunnistamise otsus;
[RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]
  30) muud toimingu sooritamise aluseks olevad dokumendid ja tõendid.

§ 13.   Andmete andmekogusse kandmine

  Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotluse andmed kannab vastutav töötleja andmekogukaardile taotluse vastuvõtmise päeval ning muud andmed hiljemalt alusdokumentide vastuvõtmise või haldusakti andmise või toimingu sooritamise päevale järgneval tööpäeval.

§ 14.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmeandja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab tema poolt andmekogukaardile kantud andmete vastavuse eest andmeandja poolt esitatud andmetele.

§ 15.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist, lisades menetlustoimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi koopia ja tehes andmekogusse märke paranduse tegemise aja ning paranduse teinud ametniku kohta.

5. peatükk Juurdepääs andmekogu andmetele ning nende väljastamine andmekogust 

§ 16.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ametnikel ja töötajatel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (3) Juurdepääs andmekogule on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise selleks seadusest tuleneva aluse olemasolul ning kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga leping, kus sätestatakse nende andmete koosseis, millele võimaldatakse juurdepääs ning andmetele juurdepääsu andmise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista vastutavale töötlejale pandud ülesannete täitmist.

§ 17.   Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogusse kantud isikuandmeid:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti enda kohta käivaid isikuandmeid kirjaliku avalduse alusel;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele nende kirjaliku avalduse alusel, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus ja see on vajalik isikut tõendava dokumendi kehtivuse kontrollimiseks või isikusamasuse kontrollimiseks ning nimetatu ei ole andmete väljastamist soovival isikul võimalik isikut tõendava dokumendi abil.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja peab digitaalselt arvestust andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

6. peatükk Andmekogu andmete arhiveerimine, andmekogu pidamise rahastamine ja andmekogu likvideerimine 

§ 18.   Andmekogu andmete arhiveerimine

  Andmekogukaarte säilitab vastutav töötleja 50 aastat vastavalt arhiiviseaduses sätestatule.

§ 19.   Rahastamine

  (1) Andmekogu hooldustöid ja pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

  (2) Andmekogu arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 20.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseaduse nõuetega.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json