Teksti suurus:

Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2017, 25

Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

Vastu võetud 14.07.2010 nr 30
RT I 2010, 61, 441
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2010RT I, 14.12.2010, 101.01.2011
05.07.2011RT I, 08.07.2011, 4020.07.2011
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 118.01.2017

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 225 alusel.

1. osa Osa pealkiri 

§ 1.   Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa taotluse esitamine

  (1) Tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse kaaluka avaliku huvi korral (edaspidi taotlus) esitab prokuratuuri nimel prokurör Politsei- ja Piirivalveametile posti teel.

  (2) Taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti keeles ning selles ei tohi olla parandusi. Taotluses peavad olema esitatud kõik määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise. Prokurör kinnitab taotlusele lisatud dokumentide koopiate vastavust originaalile oma allkirjaga.

  (3) Taotlusele lisatud välismaalase foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

§ 2.   Taotlemisel esitatavad tõendid

  Taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) välismaalase isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) välismaalase foto.

§ 3.   Taotluse läbivaatamise tähtaeg

  Politsei- ja Piirivalveamet vaatab taotluse läbi ja otsustab tähtajalise elamisloa andmise, pikendamise või sellest keeldumise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

§ 4.   Taotluses esitatavad andmed

  (1) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood selle olemasolul, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus);
  2) välismaalase viimane elukoht enne Eestisse saabumist;
  3) andmed välismaalase välisriigi reisidokumendi kohta;
  4) välismaalase kontaktandmed Eestis (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
  5) taotluse esitava prokuröri isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed);
  6) taotluse esitava prokuröri ametinimetus;
  7) taotluse esitava prokuröri kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
  8) tähtajalise elamisloa taotlemise alus ja taotletav elamisluba (tähtajaline elamisluba või tähtajalise elamisloa pikendamine);
[RT I, 08.07.2011, 40 - jõust. 20.07.2011]
  9) taotletava elamisloa või selle pikendamise tähtaeg;
  10) dokumendi väljastuskoht;
  11) kriminaalasja number, milles välismaalane on kannatanu või tunnistaja.

  (2) Taotluses esitab prokurör kinnituse:
  1) välismaalase isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise ja lisatud foto välismaalasele vastavuse kohta;
  2) välismaalase «Välismaalaste seaduse» §-s 203 nimetatud tingimustele vastavuse kohta.

  (3) Välismaalane esitab taotluses kirjaliku nõusoleku talle elamisloa andmiseks või selle pikendamiseks.

  (4) Kaaluka avaliku huvi korral antud tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamiseks «Välismaalaste seaduse» § 210 alusel esitab prokuratuuri nimel prokurör Politsei- ja Piirivalveametile kirjaliku ettepaneku, milles märgib ära elamisloa kehtetuks tunnistamise aluseks olevad asjaolud.

§ 5.   Taotlusvormi kehtestamine
[Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Lisa Prokuratuuri taotluse vorm
[Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

/otsingu_soovitused.json