Teksti suurus:

Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja geoloogilise uuringu loa taotluse esitamise kord, täpsustatud nõuded taotluse kohta, loa andmise kord ning taotluse ja loa andmekoosseis

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2020, 1

Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja geoloogilise uuringu loa taotluse esitamise kord, täpsustatud nõuded taotluse kohta, loa andmise kord ning taotluse ja loa andmekoosseis

Vastu võetud 09.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 28 lõike 6 ja § 36 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja geoloogilise uuringu loa taotlus 

§ 1.  Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja geoloogilise uuringu loa taotluse esitamise kord, täpsustatud nõuded taotluse kohta ja taotluse andmekoosseis

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuluba) taotlus koosneb maapõueseaduse §-s 28 ning käesolevas peatükis nimetatud asjakohastest andmetest ja lisadest.

  (2) Üldgeoloogilise uurimistöö ja uuringuloa taotluse allkirjastab taotleja ning seletuskirja ja graafilised lisad ka nende koostaja.

  (3) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotlus esitatakse keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu digitaalselt allkirjastatuna.

  (4) Taotluse lisad esitatakse elektroonilises formaadis eraldi failidena.

  (5) Uuringuruumi teenindusala ruumikuju esitatakse üldlevinud GIS- või CAD-vormingus ala-tüüpi ruumiobjektina.

  (6) Taotluses esitatakse uuringuruumi teenindusala nurgapunktide koordinaatide tabel L-EST97 tasapinnaliste koordinaatide süsteemis eraldi failina keskkonnaotsuste infosüsteemis kindlaksmääratud masinloetaval kujul.

  (7) Taotluses märgitakse pindalad 0,01 hektari täpsusega.

  (8) Uuringuloa taotlusel märgitakse uuritava maavara hinnanguline kogus 1000 tonni või 1000 kuupmeetri täpsusega.

  (9) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja – taotleja nimi, äriregistri kood või isikukood ning aadress;
  2) uuringuruum – nimetus, uuringuruumi ja selle teenindusala asukoht: veekogu (siseveekogu, piiriveekogu, majandusvöönd, territoriaal- või sisemeri) või maismaa (maakond, kohaliku omavalitsuse üksus), uuringuruumi ja selle teenindusala pindala ja selle ühik;
  3) töö tegija – ettevõtja nimi, äriregistri kood või isikukood ning aadress;
  4) uurimistöö või uuringutööde iseloom ja maht – uurimistöö nimetus, lähteülesanne ja eesmärk, uurimissügavus meetrites, puuraukude arv, uuringukaeveõõnte arv, hüdrogeoloogilised katsetööd, geofüüsikalised tööd – elektromeetria ja gravimeetria koos vastava ühikuga –, muud sihtotstarbelised tööd, ajutiste ehitiste loetelu;
  5) loa taotletav kehtivusaeg;

  (10) Uuringuloa taotluses märgitakse käesoleva paragrahvi lõike 9 punktis 4 nimetatud eesmärgina tarbevaru uuring, reservvaru uuring või täiendav uuring.

  (11) Uuringuloa taotluses esitatakse lisaks eelnevale järgmised andmed:
  1) maardla – maardlaga kattumise või geoloogilise seose olemasolu korral maardla nimetus, maardla osa nimetus, registrikaardi number;
  2) maavara – maavara nimetus, maavara kavandatav kasutusala ning maavara hinnanguline kogus ja ühik, arvestades kaevandamiskadusid;
  3) lisade loetelu – kaevandamisjäätmekava maapõueseaduse § 28 lõikes 5 sätestatud juhul.

§ 2.  Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse seletuskirja kohta esitatavad täpsustatud nõuded ja andmekoosseis

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse seletuskirjas esitatakse lisaks maapõueseaduse § 28 lõikes 3 sätestatud andmetele:
  1) uuringuruumi ja selle teenindusala asukoha valiku põhjendus;
  2) geoloogilise uuringu korral uuritava maavara eeldatavad kvaliteedinäitajad ja lasumistingimuste ülevaade, sealhulgas kasuliku kihi ning katendi paksuse piirväärtused, ja uuritava maavara peamiste eeldatavate kasutusvaldkondade loetelu;
  3) uuringuruumi ja selle teenindusala ning lähiümbruse kirjeldus, andmed katastriüksuste, maakasutuse, hoonestuse, kommunikatsioonide ja piirangualade kohta;
  4) uuringuruumi ja selle teenindusala ning lähiümbruse keskkonnatingimuste kirjeldus;
  5) üldgeoloogilise uurimistööga ja geoloogilise uuringuga kaasneda võivate keskkonnahäiringute, sealhulgas vee, pinnase või õhu saastamise, müra, vibratsiooni ja selle ulatuse kirjeldus;
  6) üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu eeldatava mõju kirjeldus Natura 2000 võrgustiku alale või muule kaitstavale loodusobjektile;
  7) uuritud maa korrastamise kirjeldus;
  8) tööde kavandatav ajakava kuu täpsusega loa saamisest arvates.

  (2) Taotluse seletuskirja lõppu märgitakse selle koostanud ettevõtja ja töö tegija nimi ning koostamise kuupäev.

§ 3.  Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse graafilise lisa kohta esitatavad täpsustatud nõuded

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa taotluse graafiline lisa on taotletava uuringuruumi teenindusala plaan (edaspidi plaan), mis esitatakse PDF-vormingus.

  (2) Geoloogilise uuringu korral ei tohi plaani mõõtkava olla väiksem kui 1 : 10 000.

  (3) Plaan koostatakse L-EST 97 tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis ja ruumiandmete seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses nimetatud kõrgussüsteemis.

  (4) Plaani topoalusena kasutatakse:
  1) üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa taotluse korral ruumiandmete seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud kaarti mõõtkavas 1 : 10 000 või põhjendatud juhul suuremas mõõtkavas või
  2) geodeetilise mõõdistamise põhjal valmistatud plaani, mis on vormistatud majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” kohaselt.

  (5) Plaanile kantakse:
  1) geoloogilise uuringu korral riikliku ja kohaliku geodeetilise võrgu punktid;
  2) geoloogilise uuringu korral varasemate uuringuandmete olemasolul uuringuruumi dokumenteeritud puuraukude ja uuringukaeveõõnte asukohad, nende suudme kõrgus, katendi ning maavarakihi paksus;
  3) puuraukude ja uuringukaeveõõnte kavandatavad asukohad;
  4) teistest õigusaktidest tulenevad piirangualad, kaitsevööndid ning muud piirkonnad, kus üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu tegemine on kas keelatud või lubatud asjaomase loa või kooskõlastuse alusel.

  (6) Lisaks topoalusel olevatele andmetele ja käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmetele kantakse plaanile järgmised andmed, kasutades järgmisi leppemärke:
  1) uuringuruumi teenindusala piir – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane joon;
  2) olemasoleva maardla kontuur – pidev must joon;
  3) varem uuritud maavaravaru plokkide kontuurid – pidev sinine joon;
  4) maavaravaru plokkide nimetused sinise kirjaga araabia numbritega ja kategooria järgmiselt:
aT – aktiivne tarbevaru, pT – passiivne tarbevaru, aR – aktiivne reservvaru, pR – passiivne reservvaru;
  5) prognoosvaru kontuur – sinine katkendjoon;
  6) kehtiva loaga määratud uuringuruumide teenindusalade piirid – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane katkendjoon;
  7) kehtiva loaga määratud mäeeraldiste piirid – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud punane katkendjoon;
  8) kehtiva loaga määratud mäeeraldiste teenindusmaade piirid – pidev must joon, mille kõrvale on seespool piiri tõmmatud kollane katkendjoon;
  9) katastriüksuste piirid – pidev roheline joon;
  10) geoloogilise uuringu korral katastriüksuste tunnused – rohelise kirjaga.

  (7) Plaani vabale osale kantakse:
  1) uuringuruumi teenindusala piiripunktide koordinaadid tabeli kujul;
  2) kasutatud koordinaat- ja kõrgussüsteemi nimetus;
  3) kasutatud leppemärkide seletus;
  4) põhja-lõuna suund;
  5) kasutatud mõõtkava numbriliselt ja joonmõõtkavana;
  6) uuringuruumi teenindusala asukoha skeem;
  7) plaani koostanud ettevõtja ja töö tegija nimi ning koostamise kuupäev.

  (8) Kui uuringuruumi teenindusala piiripunkte on palju, võib käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 1 nimetatud tabeli esitada taotluse tekstilisana PDF-vormingus.

  (9) Uuringuruumi teenindusala asukoha skeem esitatakse mõõtkavas 1 : 50 000. Skeemi alusena kasutatakse ruumiandmete seaduse § 70 lõikes 2 nimetatud kaarti mõõtkavas 1 : 50 000, mille juurde märgitakse ruumiandmete seaduse § 70 lõikes 2 nimetatud kaardi lehe number. Põhjendatud juhul on lubatud kasutada erinevat mõõtkava ja muud alust.

2. peatükk Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa andmise kord ning andmekoosseis 

§ 4.  Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa andmekoosseis

  (1) Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa (edaspidi luba) andmekoosseis on esitatud käesoleva määruse lisas. Uuringuloa lahutamatuks osaks on maapõueseaduse § 36 lõikes 2 nimetatud dokumendid.

  (2) Loale märgitakse pindalad 0,01 hektari täpsusega.

  (3) Loa lahtrisse „Täiendavad tingimused” märgitakse nõuded, mis seatakse maapõue kaitse tagamiseks ning maapõue kasutamisest inimese tervisele, varale ja keskkonnale põhjustatava mõju vähendamiseks ja vajaduse korral muud täiendavad nõuded.

§ 5.  Loa andmine

  Luba ja selle andmise otsus vormistatakse keskkonnaotsuste infosüsteemis elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 23. jaanuari 2017. a määrus nr 4 „Üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning taotluse vorm ja täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö loa, geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json