Teksti suurus:

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.11.2020, 4

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

Vastu võetud 09.01.2020 nr 2
RT I, 14.01.2020, 4
jõustumine 01.02.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.11.2020RT I, 20.11.2020, 123.11.2020

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 13 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldised nõuded 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab nõuded avalikult kasutatava tee ja avalikkusele ligipääsetava eratee (edaspidi üheskoos tee), välja arvatud tehnovõrgu, ehitusprojekti dokumentatsioonile.

  (2) Tellija ja projekteerija võivad kokku leppida määruses sätestatust täpsemas ja täielikumas tee ehitusprojekti dokumentide mahus ja komplektsuses.

§ 2.   Tee ehitusprojekt

  (1) Tee ehitusprojekt on tee ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb vähemalt seletuskirjast, graafilisest osast ja töömahtude tabelist.

  (2) Tee ehitusprojekti graafiline osa koosneb joonistest või infomudelist või nende kombinatsioonist.

  (3) Tee ehitusprojekt peab olema koostatud ning vormistatud ja esitatud viisil, mis võimaldab kontrollida projektlahenduse vastavust õigusaktide nõuetele.

  (4) Tee ehitusprojekt peab olema loetav, vastuoludeta ning üheselt mõistetav. Tee ehitusprojekt ei tohi sisaldada liigset informatsiooni.

  (5) Tee ehitusprojekt koostatakse lähtudes tellija antud lähteülesandest ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse ja riigi eriplaneeringu, üldplaneeringu, detailplaneeringu või projekteerimistingimustega ning muude avalik-õiguslike kitsendustega.

§ 3.   Tee ehitusprojekti staadiumid

  (1) Tee ehitusprojekti staadiumid on teabe detailsuse suurenemise järjekorras:
  1) eelprojekt;
  2) põhiprojekt;
  3) tööprojekt.

  (2) Ehitusloa taotlemisel tuleb esitada tee eelprojekt või põhiprojekt.

  (3) Ehitusloa aluseks olnud tee ehitusprojekt koos võimalike lisatingimustega on siduv järgneva staadiumi tee ehitusprojekti koostamisel.

  (4) Tee ehitustööde aluseks on põhiprojekt või tööprojekt.

§ 4.   Tee ehitusprojekti dokumendid

  (1) Tee ehitusprojekt koosneb § 2 lõikes 1 nimetatud dokumentidest vastavas staadiumis. Tee ehitusprojekti dokumendid täiendavad üksteist.

  (2) Vastuolude esinemisel erinevate tee ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt graafilisest osast, seejärel seletuskirjast ning seejärel muudest tee ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.

§ 5.   Üldised nõuded tee ehitusprojekti vormistusele

  (1) Tee ehitusprojektile tuleb koostada tiitelleht, millel esitatakse vähemalt:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) objekti asukoht kohaliku omavalitsuse üksuse ja asustusüksuse täpsusega;
  4) tellija nimi ja kontaktandmed;
  5) projekteerija nimi, kontaktandmed ja olemasolul äriregistri kood;
  6) tee ehitusprojekti staadium;
  7) tee ehitusprojekti koostaja ja projekteerija vastava tegevusala pädeva isiku nimi ja allkiri.

  (2) Tee ehitusprojekti dokumendi, välja arvatud joonise, igale lehele tuleb märkida vähemalt järgmised andmed:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) tee ehitusprojekti staadium;
  4) lehekülje number ja lehekülgede arv.

  (3) Tee ehitusprojekti seletuskirjas tuleb täiendavalt esitada koostamise kuupäev ning seletuskirja koostaja ja projekteerija vastava tegevusala pädeva isiku nimi ja allkiri.

  (4) Kui tee ehitusprojekti graafiline osa sisaldab jooniseid, peab igal joonisel olema kirjanurk, mis sisaldab vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) joonise nimetus;
  4) objekti asukoht kohaliku omavalitsuse üksuse ja asustusüksuse täpsusega;
  5) projekteerija nimi, kontaktandmed ja olemasolul äriregistri kood;
  6) joonise koostamise aeg;
  7) kasutatud mõõtkava;
  8) tee ehitusprojekti staadium;
  9) joonise number;
  10) jooniste koostaja ja projekteerija vastava tegevusala pädeva isiku nimi ja allkiri.

  (5) Kui tee ehitusprojekti graafiline osa sisaldab jooniseid, siis vähemalt ühe asendiplaanilise joonise kirjanurgas tuleb esitada tee ehitusprojekti aluseks oleva topo-geodeetilise uuringu kohta järgmised andmed:
  1) koostaja nimi;
  2) töö number ja nimetus;
  3) kasutatud kõrgussüsteem;
  4) kasutatud koordinaatsüsteem.

  (6) Tee ehitusprojekti graafiline osa peab:
  1) olema meetermõõdustikus;
  2) sisaldama kasutatud tingmärkide selgitusi;
  3) sisaldama põhja-lõuna suunda.

  (7) Tee ehitusprojekti esitamisel tagatakse, et dokumentide struktuur on arusaadav, dokumendid on puhastatud liigsest informatsioonist ning nende formaat ja maht on optimaalne.

  (8) Tee ehitusprojekt varustatakse dokumentide loeteluga.

§ 6.   Kooskõlastuste koondtabel

  (1) Projekteerija hangitud tee ehitusprojekti kooskõlastused tuleb kanda kooskõlastuste koondtabelisse, mis sisaldab vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) kooskõlastuse andja;
  2) kooskõlastuse andmise kuupäev ning olemasolul selle number;
  3) projekteerija kommentaar kooskõlastuses esitatud tingimuste täitmise kohta;
  4) kooskõlastuse originaali asukoht või viide digitaalsele kooskõlastusele.

  (2) Tee ehitusprojektile tuleb lisada koopiad lõikes 1 nimetatud kooskõlastustest.

2. peatükk Tee ehitusprojekti staadiumid ning sellele eelnev tehniline dokumentatsioon 

§ 7.   Eskiis

  (1) Eskiis on kavandite ja neid selgitavate dokumentide kogum, mille eesmärgiks on anda planeeringutega ja ümbritseva ruumiga võimalikult hästi seostatud, erinevaid huve tasakaalustatult arvestav terviklik ruumiline lahendus.

  (2) Eskiisiga esitatakse üks või mitu erinevat kavandatavat lahendusvarianti. Mitme lahendusvariandi korral peab eskiis võimaldama võrrelda ja analüüsida pakutavaid variante omavahel.

  (3) Eskiis peab olema loetav, vastuoludeta ja üheselt mõistetav.

  (4) Eskiis võib olla lähtedokumendiks tee ehitusprojekti koostamisel.

  (5) Eskiisile ei kohaldata §-des 2–6 ning 8–34 sätestatud nõudeid.

§ 8.   Üldised nõuded eelprojektile

  (1) Projektlahenduse koostamisel võib esimese staadiumina koostada eelprojekti.

  (2) Eelprojekt koostatakse maa-ala topograafilisele plaanile.

  (3) Eelprojekti koostamise eesmärgiks on:
  1) määrata kindlaks tee asukoht ja teemaa vajadus;
  2) analüüsida projektlahenduse ökonoomsust, sobivust ja anda põhimõttelised lahendused ligikaudse ehitusmaksumuse määramiseks ning teha alternatiivide võrdlev analüüs.

  (4) Kui ehitusloa taotlemisel esitatakse tee ehitusprojekt eelprojekti staadiumis, siis eelprojekt peab olema koostatud vähemalt mahus, mis võimaldab anda ehitusloa.

§ 9.   Üldised nõuded põhiprojektile

  (1) Põhiprojekt koostatakse maa-ala topograafilisele plaanile.

  (2) Põhiprojekt peab sisaldama informatsiooni vähemalt mahus, mis võimaldab anda ehitusloa, kalkuleerida eeldatavat ehitusmaksumust, korraldada ehitushanget ning koostada ehitamiseks hinnapakkumist ja teostada ehitustöid, koostades selleks vastavalt vajadusele tööprojekti.

  (3) Põhiprojektis esitatakse tee kohta need 4. peatükis toodud andmed ja lahendused, mis on asjakohased ning mida on võimalik määrata.

§ 10.   Nõuded tööprojektile

  (1) Tööprojekti koostamise aluseks on põhiprojekt. Tööprojekt koostatakse maa-ala topograafilisele plaanile.

  (2) Tööprojekti eesmärgiks on põhiprojekti lahenduste täiendamine.

  (3) Tööprojektis täpsustatakse põhiprojektis toodud lahendusi, koostatakse tootejoonised ja tehakse lõplik ehitustoodete valik, esitades kõik tehnilised parameetrid tee ehitustoodetele, ehitisele ja selle osadele.

§ 11.   Tee ehitusprojekti muutmine

  (1) Ehitusloa aluseks olevas tee ehitusprojektis toodud tehniliste lahenduste muutmise vajaduse tekkimisel vormistatakse selle kohta tee ehitusprojekti muudatus. Kui esinevad ehitusseadustiku § 46 lõike 1 punktis 1 sätestatud asjaolud, tuleb tee ehitusprojektile taotleda uus ehitusluba.

  (2) Tee ehitusprojekti muutmise vajaduse otsustab tee ehitusprojekti tellija.

  (3) Tee ehitusprojekti muutmise vajaduse võivad tingida võimalikud tee ehitusprojekti vead ja ebatäpsused ning ehituse käigus ilmnenud asjaolud, mis välistavad tee ehitusprojektis toodud lahenduse realiseerimise või muudavad selle ebamõistlikult kulukaks. Muudatuse aluseks on asjassepuutuva isiku ettepanek koos põhjendustega.

  (4) Muudatused kooskõlastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellijaga ning tellija otsustab, kas muudatustele on vaja küsida esialgse tee ehitusprojekti koostaja arvamust.

  (5) Tee ehitusprojekti muudatus koostatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Muudatus peab olema seotud esialgse tee ehitusprojektiga ning identifitseeritav muudetava tee ehitusprojekti dokumendi, koostaja ja koostamise aja kaudu.

  (6) Tee ehitusprojekti muudatuse vormistamisel lisatakse tee ehitusprojekti muudatusele § 5 lõike 4 punktides 4, 5, 6 ja 10 toodud andmed.

3. peatükk Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded eelprojekti staadiumis 

§ 12.   Eelprojekti staadiumi seletuskirja koosseis

  (1) Seletuskiri koosneb järgmistest peatükkidest:
  1) üldosa;
  2) olemasoleva olukorra kirjeldus;
  3) projektlahendus.

  (2) Seletuskiri eelprojekti staadiumis sisaldab kõiki §-des 13 kuni 15 käsitletud osi. Kui mingi osa tee ehitusprojektis puudub, siis tuleb seletuskirja vastavas osas esitada sellekohane teave.

§ 13.   Seletuskirja üldosa

  (1) Seletuskirja üldosa sisaldab ülevaadet, milles esitatakse:
  1) objekti nimetus;
  2) objekti asukoht;
  3) objekti seotus teedevõrguga;
  4) tee liik.

  (2) Seletuskirja üldosas esitatakse:
  1) viited lähtematerjalidele;
  2) asjakohaste uuringute loetelu, teostajad ja tööde numbrid.

  (3) Seletuskirja üldosa sisaldab viidet tee ehitusprojektiga seotud ehitusprojektidele.

§ 14.   Olemasoleva olukorra kirjeldus seletuskirjas

  Olemasoleva olukorra kirjeldus seletuskirjas sisaldab tee ehitusprojektiga hõlmatud ala kirjeldust ning uuringute tulemuste kokkuvõtteid.

§ 15.   Projektlahenduse osa seletuskirjas

  (1) Seletuskirja projektlahenduse peatükk sisaldab projektlahenduse valikut ning selle põhjendusi.

  (2) Teiste riikide normide ja juhendmaterjalide kasutamisel tuleb tee ehitusprojekti seletuskirja projektlahenduse vastavas osas neile viidata ning põhjendada seletuskirjas nende sobivust konkreetsetes oludes.

  (3) Projektlahenduse peatükk koosneb järgmistest alapeatükkidest:
  1) üldandmed;
  2) plaanilahendus;
  3) vertikaalplaneering;
  4) muldkeha;
  5) katend;
  6) veeviimarid;
  7) konstruktsioonid;
  8) liikluskorraldus- ja ohutusvahendid;
  9) tehnovõrgud;
  10) keskkonnakaitse;
  11) maastikukujundustööd.

  (4) Üldandmete alapeatükis esitatakse:
  1) projektlahendust iseloomustavad tehnilised andmed;
  2) tee osade ja rajatiste kavandatud eluiga;
  3) ristmiku teenindustase kavandatava perioodi lõpuks.

  (5) Plaanilahenduse alapeatükis esitatakse:
  1) asendiplaani lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega;
  2) ristlõike lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega;
  3) ristmike, kogujateede, kergliiklusteede ja mahasõitude asukohad ja põhjendused;
  4) ristmike, kogujateede, kergliiklusteede ja mahasõitude lahendus ja selle põhjendused.

  (6) Vertikaalplaneeringu alapeatükis esitatakse kavandatud kõrguslik lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega.

  (7) Muldkeha alapeatükis esitatakse projekteeritud muldkeha lahendus ja selle põhjendused.

  (8) Katendi alapeatükis esitatakse:
  1) sõidutee eeldatav liiklussagedus;
  2) sõidutee eeldatav koormussagedus ja katendi vajalik üldine elastsusmoodul;
  3) katendi variantide võrdlus ja valiku põhjendused;
  4) viide katendi tugevusarvutusele või valitud tüüpkatendile;
  5) katendi materjalid koos kihtide paksusega.

  (9) Veeviimarite alapeatükis esitatakse:
  1) hinnang olemasolevate veeviimarite olukorrale;
  2) veeviimarite vajaduse selgitus;
  3) sademe- ja pinnasevee ärajuhtimise lahenduse kirjeldus koos põhjendustega.

  (10) Konstruktsioonide alapeatükis esitatakse:
  1) lahenduse üldiseloomustus ja valiku põhjendus;
  2) hüdroloogilised tingimused ja arvutused ning madal- ja kõrgveetasemed;
  3) ehitusgeoloogiliste tingimuste kirjeldus;
  4) kasutatud koormusskeemid ja -kombinatsioonid;
  5) tugevus- ja püsivusarvutused;
  6) nõuded kandevõimele ja elueale;
  7) konstruktsiooni mõõtmed ja gabariidid;
  8) üldised kvaliteedi nõuded;
  9) olulised konstruktsioonimaterjalid ja -nõuded ning nende nõutavad tugevus-, kestvus-, korrosioonikaitse-, tulepüsivus-, keskkonna- ja kvaliteedinäitajad;
  10) kandekonstruktsioonide jäikuse tagamise põhimõtted.

  (11) Liikluskorraldus- ja ohutusvahendite alapeatükis esitatakse ülevaade projekteeritud liikluskorraldusest koos projektlahenduse põhjendusega.

  (12) Tehnovõrkude alapeatükis esitatakse:
  1) info olemasolevate tehnovõrkude paiknemise ning nende valdajate kohta;
  2) tehnovõrkude põhimõtteline lahendus ja tehnovõrkudega kavandatud tööd.

  (13) Keskkonnakaitse alapeatükis esitatakse:
  1) keskkonnamõju eelhinnangu või keskkonnamõju hindamise aruande tulemuste kokkuvõte ja sellest tulenevad keskkonnakaitse abinõud ja kitsendused;
  2) ülevaade keskkonnakaitse rajatistest ja muudest keskkonnakaitse meetmetest;
  3) vee erikasutusloa vajadus ja hinnang kalakaitse meetmetele.

  (14) Maastikukujunduse alapeatükis esitatakse ülevaade projekteeritud haljastusest ning maastikukujundusest.

§ 16.   Eelprojekti graafiline osa

  Tee ehitusprojekti eelprojekti staadiumi graafilises osas antakse ülevaade valitud projektlahendusest. Graafilisele osale kohaldatakse 4. peatüki 2. jaos sätestatud nõudeid ulatuses, mis on vajalikud eelprojekti eesmärgi saavutamiseks.

4. peatükk Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded põhiprojekti staadiumis 

1. jagu Nõuded põhiprojekti seletuskirjale 

§ 17.   Põhiprojekti staadiumi seletuskirja koosseis

  (1) Seletuskiri koosneb järgmistest peatükkidest:
  1) üldosa;
  2) olemasoleva olukorra kirjeldus;
  3) projektlahendus;
  4) tööde teostamine;
  5) hooldusjuhend.

  (2) Seletuskiri põhiprojekti staadiumis sisaldab kõiki §-des 18 kuni 20 käsitletud osi. Kui mingi osa tee ehitusprojektis puudub, siis tuleb seletuskirja vastavas osas esitada sellekohane teave.

§ 18.   Seletuskirja üldosa

  Seletuskirja üldosa sisaldab §-s 13 nimetatud andmeid.

§ 19.   Olemasoleva olukorra kirjeldus seletuskirjas

  Olemasoleva olukorra kirjeldus seletuskirjas sisaldab §-s 14 nimetatud andmeid.

§ 20.   Projektlahenduse osa seletuskirjas

  (1) Seletuskirja projektlahenduse peatükk sisaldab projektlahenduse valikut, selle põhjendusi ning nõudeid tee-ehitusmaterjalidele.

  (2) Teiste riikide normide ja juhendmaterjalide kasutamisel tuleb lähtuda § 15 lõikes 2 sätestatust.

  (3) Projektlahenduse peatükis esitatakse lisaks § 15 lõikes 3 nimetatule ka tee-ehitusmaterjalide alapeatükk, mis paigutatakse katendi ja veeviimarite peatükkide vahele.

  (4) Üldandmete alapeatükis esitatakse § 15 lõikes 4 nimetatud andmed.

  (5) Plaanilahenduse alapeatükis esitatakse § 15 lõikes 5 nimetatud andmed.

  (6) Vertikaalplaneeringu alapeatükis esitatakse § 15 lõikes 6 nimetatud andmed.

  (7) Muldkeha alapeatükis esitatakse:
  1) muldkeha lahendus;
  2) muldkeha variantide võrdlus ja valiku põhjendus;
  3) nõuded muldkehas kasutatavale pinnasele, nõlvusele ja tihendustegurile;
  4) nõuded dreenkihi paksusele, materjalile ja tihendustegurile;
  5) nõuded erosiooni tõkestamisele;
  6) nõuded geosünteetidele.

  (8) Katendi alapeatükis esitatakse § 15 lõikes 8 nimetatud andmed.

  (9) Tee-ehitusmaterjalide alapeatükis esitatakse kvaliteedinõuded tee ehitusprojektis kasutatud ehitusmaterjalidele ning nõuded katendikihtide ehitamisele.

  (10) Veeviimarite alapeatükis esitatakse lisaks § 15 lõikes 9 nimetatule ka:
  1) nõuded truubi päistele;
  2) nõuded veeviimarite materjalile, läbimõõdule ja paigaldamisele.

  (11) Konstruktsioonide alapeatükis esitatakse lisaks § 15 lõikes 10 nimetatule ka:
  1) valitud konstruktsioonide iseloomustus ja valiku põhjendus;
  2) geotehniliste tingimuste kirjeldus ning telgedel aluspinnaste näitajad ja pinnaseveetase;
  3) valitud materjalid ning nende nõutavad tugevus-, kestvus-, korrosioonikaitse-, tulepüsivus- keskkonna- ja kvaliteedinäitajad;
  4) nõuded aluspinnasele ning tagasitäite tihendustegurile ja uhtekindlusele;
[RT I, 20.11.2020, 1 - jõust. 23.11.2020]
  5) nõuded vaiadele ja sammastele ning nende kandevõimele ja rajamissügavusele;
  6) nõuded vuukide ja tugiosade paigutusele ja liikuvusele ning neile mõjuvad jõud;
  7) sademe- ja pinnasevee ärajuhtimise lahendus ja kaitse ning hüdroisolatsiooni süsteem;
  8) nõuded ehituskvaliteedile ja lubatavad hälbed;
  9) ehitusmaterjalide ja toodete spetsifikatsioonid.

  (12) Liikluskorraldus- ja ohutusvahendite alapeatükis esitatakse:
  1) liikluskorralduse lahendus koos põhjendusega;
  2) puuetega inimeste liikumist soodustavad lahendused;
  3) nõuded liiklusmärkide suurusgrupile ja valgust peegeldavatele omadustele;
  4) nõuded liiklusmärkide ja viitade postidele ning nende vundamentidele;
  5) nõuded konsoolidele ja portaalidele ning nende vundamentidele;
  6) fooride lahendus ja nõuded fooridele;
  7) nõuded teekattemärgistusele, kattehelkuritele, piiretele, tähispostidele ja teistele tee ehitusprojektis ette nähtud liikluskorraldusvahenditele.

  (13) Tehnovõrkude alapeatükis esitatakse lisaks § 15 lõike 12 punktis 1 nimetatule ka:
  1) tehnovõrkude lahendus ja nõuded koos tehnovõrkudega kavandatud töödega;
  2) tänavavalgustuse tehniline lahendus koos põhjendustega.

  (14) Keskkonnakaitse alapeatükis esitatakse lisaks § 15 lõikes 13 nimetatule ka nõuded ulukitarale, väravatele, loomapääsudele ja müratõkkeseintele.

  (15) Maastikukujunduse alapeatükis esitatakse lisaks § 15 lõikes 14 nimetatule ka:
  1) haljastuse valik koos põhjendusega;
  2) andmed vabanevate maa-alade rekultiveerimise meetme kohta;
  3) nõuded ootekojale, aedadele ja väravatele;
  4) väikevormide, linnamööbli ja muude kujunduslike elementide valik koos põhjendusega.

§ 21.   Tööde teostamise osa seletuskirjas

  (1) Tööde teostamise peatükk koosneb järgmistest alapeatükkidest:
  1) üldosa;
  2) ettevalmistustööd;
  3) ehitusaegne liikluskorraldus.

  (2) Üldosas esitatakse tehnilised nõuded ehitustööde teostamiseks.

  (3) Ettevalmistustööde alapeatükis esitatakse:
  1) olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamise, ümberehitamise või ümberpaigutamise vajadus ning selle põhilahendus;
  2) geodeetilise mõõdistusvõrgu punktide ümberpaigutamise vajadus;
  3) muud kavandatud olulised ettevalmistustööd.

  (4) Kui projektlahendus näeb ette tee täieliku sulgemise, siis ehitusaegse liikluskorralduse alapeatükis esitatakse ülevaade:
  1) võimalikust ajutisest ümbersõidust koos remondi vajadusega;
  2) ühistranspordi ümbersuunamise võimalustest ja sellega seonduvast.

§ 22.   Hooldusjuhendi osa seletuskirjas

  Hooldusjuhend sisaldab hooldusjuhiseid haljastuse ning nende tee osade ja rajatiste kohta, mis vajavad spetsiifilisi hooldetöid või mille kohta on muul põhjusel otstarbekas esitada hoolduse erinõuded.

2. jagu Nõuded põhiprojekti graafilisele osale 

§ 23.   Asukoht

  Tee ehitusprojekti põhiprojekti staadiumi graafilises osa antakse ülevaade objekti asukohast ja seotusest teedevõrguga.

§ 24.   Plaanilahendus

  Tee ehitusprojekti graafilises osas esitatakse plaanilahenduse kohta:
  1) kinnisasjade ja töömahtude piirid;
  2) projekteeritud ehitised, objektid ja elemendid;
  3) ümbertõstetavad ja lammutatavad objektid;
  4) tee elementide laiused ja plaanikõverike andmed;
  5) piketaaž;
  6) muu projektlahendusega seotud oluline teave.

§ 25.   Liikluskorraldus

  (1) Tee ehitusprojekti graafilises osas esitatakse liikluskorralduse kohta:
  1) projekteeritud liiklusmärgid vastavalt suurusgrupile koos asukoha ja numbriga;
  2) säilitatavad olemasolevad liiklusmärgid;
  3) projekteeritud teekattemärgistuse asukoht ja number;
  4) projekteeritud foorid ning nende andurite asukohad;
  5) liikluse rahustamiseks projekteeritud meetmed;
  6) ristmiku nähtavuskolmnurgad;
  7) puuetega inimeste liikumise soodustamiseks projekteeritud lahendused;
  8) muu liikluskorraldusega seotud oluline teave.

  (2) Tee ehitusprojekti graafiline osa peab andma ülevaate projekteeritud liikluskorraldusest ja selle sobivusest olemasoleva liikluskorraldusega ning selle järgi peab olema võimalik paigaldada projekteeritud liikluskorraldusvahendeid.

§ 26.   Kõrguslik lahendus

  (1) Tee ehitusprojekti graafilises osas esitatakse kõrgusliku lahenduse kohta:
  1) geoloogiline olukord koos maksimaalse arvutusliku pinnasevee ja voolusängides arvutusliku kõrgveepiiri tasemega ning niiskuspaikkond;
  2) projekteeritud katendite kõrguslik lahendus koos olemasoleva olukorraga kokku viimisega;
  3) projekteeritud kalded;
  4) projekteeritud püstkõverike pikkused ja raadiused;
  5) projekteeritud kraavide ja truupide asukohad, kindlustuse ulatus, kõrgused ja voolusuunad ning truupide läbimõõt;
  6) projekteeritud nõlvade asukoht, nõlvus ning vajadusel nõlvade kindlustamise ulatus;
  7) projekteeritud restkaevude ja rennide asukohad ning kõrgused;
  8) projekteeritud äärekivide kõrgused.

  (2) Tee ehitusprojekti graafiline osa peab võimaldama tee projekteeritud kõrgusele välja ehitamist ning sisaldama informatsiooni sademe- ja pinnasevee ärajuhtimise lahendusest.

§ 27.   Katend

  Tee ehitusprojekti graafilises osas esitatakse katendi kohta:
  1) projekteeritud katendid koos katendikihtide ja nende paksustega sentimeetrites;
  2) katendikihtides kasutatud tee-ehitusmaterjalid;
  3) muldkeha materjal ning eemaldatavad pinnased.

§ 28.   Haljastus

  (1) Tee ehitusprojekti graafilises osas esitatakse haljastuse kohta:
  1) projekteeritud haljastuse asukoht;
  2) projekteeritud taimede liikide nimed;
  3) likvideeritav haljastus;
  4) muu haljastusega seotud oluline teave.

  (2) Tee ehitusprojekti graafiline osa peab andma ülevaate kavandatud haljastusest ning selle sobivusest ümbritseva ruumiga.

§ 29.   Tehnovõrgud

  (1) Tee ehitusprojekti graafilises osas esitatakse tehnovõrkude kohta:
  1) projekteeritud tehnovõrkude asukoht;
  2) ümbertõstetavad tehnovõrgud;
  3) likvideeritavad tehnovõrgud.

  (2) Tee ehitusprojekti graafiline osa peab andma ülevaate tehnovõrkude omavahelisest kokkusobivusest ja sobivusest tee projektlahendusega.

§ 30.   Katendi taastamise lahendus

  Tee ehitusprojekti graafilises osas esitatakse katendi taastamise kohta lisaks §-s 27 sätestatule:
  1) projekteeritud tehnovõrkude ja kaeviku asukoht, kui katendi taastamine on tingitud tehnovõrgu ehitamisest;
  2) projekteeritud katte taastamise ulatus ja ristlõige.

§ 31.   Silla, viadukti, tunneli, tugiseina ja müratõkkeseina lahendus

  Silla, viadukti, tunneli, tugiseina ja müratõkkeseina projekteerimisel esitatakse tee ehitusprojekti graafilises osas:
  1) telgede asukohad ja nende vahekaugused;
  2) konstruktsioonide välispindade omavahelised kaugused;
  3) vaadete, ristlõigete ja sõlmede asukohad ja telje mõõtmed;
  4) maapinna, avaehituse, samba, vundamendi ja teiste osade mõõtmed ja gabariidid;
  5) madalveepinna ja kõrgveepinna kõrgused;
  6) olemasolevad ja kavandatavad kõrgusmärgid;
  7) voolusängi ja koonuste kindlustus ja selle ulatus;
  8) geoloogilised lõiked puuraukude või šurfide asukohtadega ning kihtide näitajad ja pinnaseveetase;
  9) vundamendi ja vaiade plaanid koos rajamissügavusega ning neile mõjuvad koormused;
  10) konstruktsioonide ja selle elementide mõõtmed ja sidumine telgedega ning lõiked, põhisõlmed ja töövuugid;
  11) raudbetoonkonstruktsioonidel põhisarruste paigutus ja kaitsekihid;
  12) elementide, põhidetailide ja sõlmede põhilised lahendused ja nende paigutus;
  13) lahendused sademe- ja pinnasevee ärajuhtimiseks konstruktsioonidelt;
  14) tugiosade ja vuukide paigutus ja tüübid koos liikuvuse ja koormustega;
  15) nõuded materjalidele koos spetsifikatsiooni ja kogustega.

5. peatükk Muud tee ehitusprojekti dokumendid 

§ 32.   Krundijaotuskava

  (1) Tellija nõudmisel lisatakse tee ehitusprojektile krundijaotuskava.

  (2) Krundijaotuskava on tee ehitusprojekti realiseerimiseks vajaliku kinnisasja omandamise või piiratud asjaõiguse seadmise plaan.

§ 33.   Töömahtude tabel

  (1) Tee ehitusprojektile lisatakse töömahtude tabel.

  (2) Töömahtude tabelis esitatakse kõik tee ehitusprojektis kavandatud tööd, nende mõõtühikud ning tööde maht.

§ 34.   Eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsioon

  (1) Tellija nõudmisel lisatakse tee ehitusprojekti eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsioon.

  (2) Eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsiooni aluseks võetakse töömahtude tabelis toodud mahud.

  (3) Eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsioon sisaldab kõiki tööde mahte, ühikhindasid ning tee ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumust. Eraldi tuleb märkida käibemaksumäär, vajadusel ettenägematute tööde määr ning lõplik hind koos käibemaksuga ja ilma.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 35.   Määruse rakendamine

  Enne 2021. aasta 1. veebruari ehitusloa taotlemiseks esitatud tee ehitusprojekt võib käesoleva määruse nõuete asemel olla koostatud vastavalt majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määrusele nr 82 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded”.

§ 36.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 37.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. veebruaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json