Teksti suurus:

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2023, 24

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Vastu võetud 30.12.2019 nr 66
RT I, 14.01.2020, 10
jõustumine 17.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2020RT I, 17.12.2020, 1320.12.2020
13.02.2023RT I, 15.02.2023, 318.02.2023
07.07.2023RT I, 15.07.2023, 218.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja meetme rakendamise piirkond

  (1) Määrus reguleerib Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmest (edaspidi meede) toetuse andmist, kasutamist ja tagasinõudmist.

  (2) Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a korraldusest nr 107 „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020” ja siseministri 13. veebruari 2015. a käskkirjast nr 1-3/33 „Kagu-Eesti tegevuskava 2015–2020 ja rakendusplaani 2015–2020 kinnitamine”.

  (3) Meetme rakendamise piirkonnad on Võru maakond, Valga maakond ja Põlva maakond (edaspidi ka piirkond või Kagu-Eesti).

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.

  (2) Määrusega panustatakse meetme tulemusnäitaja saavutamisse, milleks on toetuse abil Kagu-Eestisse jäänud spetsialistide arv, projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates vähemalt järgmiseks kolmeks aastaks.

  (3) Toetusega panustatakse väljundnäitaja saavutamisse, milleks on soetatud või korrastatud eluruumide arv Kagu-Eesti kohaliku omavalitsuse üksustes.

§ 3.   Määruses kasutatud terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) alaline elukoht – elukoht, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast;
  2) ehitustööd – ehitamine ehitusseadustiku § 4 tähenduses;
  3) e-keskkond – elektrooniline keskkond, mille kaudu saab kohaliku omavalitsuse üksus Riigi Tugiteenuste Keskusele esitada nõutud dokumente.

§ 4.   Meetme rakendamine

  (1) Meetme töötab välja ja selle rakendamise eest vastutab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

  (2) Meetme rakendamist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus), kelle ülesanne on korraldada taotlusvoor Kagu-Eesti kohaliku omavalitsuse üksustele, menetleda esitatud taotlusi, teha väljamakseid, kontrollida vahendite kasutamist ning korraldada seiret ja aruandlust.

2. peatükk Toetatavad tegevused, toetuse suurus, abikõlblikud kulud ja abikõlblikkuse periood 

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Meetme raames antakse toetust piirkonna kohaliku omavalitsuse üksusele tema territooriumil elavate spetsialistide elamistingimuste parandamiseks, panustades seeläbi §-s 2 nimetatud eesmärgi, tulemus- ja väljundnäitajate saavutamisse ning arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid.
01.11.2023 12:25
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesolevas“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  (2) Toetust kasutatakse järgmisteks tegevusteks:
  1) spetsialisti eluruumiga seotud ehitustööd;
  2) spetsialisti poolt eluruumi ostmine.

§ 6.   Toetuse suurus ja osakaal spetsialisti eluruumi kohta

  (1) Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse toetus võrdsetes osades on ühe spetsialisti eluruumi kohta kokku kuni 67 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

  (2) Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse toetus võrdsetes osades on ühe spetsialisti eluruumi kohta minimaalselt 2000 eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot.

§ 7.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud toetuse kasutamisel

  (1) Meetme raames loetakse abikõlblikuks kuluks spetsialisti eluruumi ostmise ja spetsialisti eluruumi ehitustööde kulud, mis on otseselt vajalikud §-s 2 nimetatud toetuse eesmärgi saavutamiseks ja § 5 lõikes 2 nimetatud tegevusteks, arvestades käesolevas määruses sätestatud piiranguid.

  (2) Meetme raames ei toetata tegevusi, milleks on võimalik toetust taotleda keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, toetatavad tegevused, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord”, keskkonnaministri 17. mai 2018. a määruse nr 12 „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord” ning riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” alusel.

  (3) Kohaliku omavalitsuse üksus võib tegevusteks vajalikele abikõlblikele kuludele seada täiendavaid tingimusi.

§ 8.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, mille kestel tehakse projekti tegevusi ja tekivad projekti kulud.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäeval või taotluses märgitud kuni kaks kuud hilisemal kuupäeval taotluse esitamise kuupäevast alates.

  (3) Projekti periood kestab toetuslepingu sõlmimisest toetuslepingus määratud ajani, mis ei ole hilisem kui taotlusvooru aastale järgneva aasta 31. oktoober. Erandina võib tähtaega põhjendatud juhul pikendada kuni kuue kuu võrra, kui projekti käigus ilmnenud ootamatute takistuste tõttu ei saa eeldada selle tähtajast kinni pidamist.
[RT I, 17.12.2020, 13 - jõust. 20.12.2020]

  (4) Toetuse saaja võib taotleda projekti lõpetamist enne taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtpäeva, tingimusel et kõik projekti tegevused on tehtud.

  (5) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande kinnitamist.

§ 9.   Spetsialistile ja eluruumile seatavad tingimused

  (1) Määruse tähenduses loetakse spetsialistiks füüsilist isikut, kes vastab vähemalt järgmistele tingimustele:
  1) tal on piirkonna majandusarengu seisukohast vajalik haridus, väljaõpe või töökogemus;
  2) tal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
  3) tal on piirkonnas tegutseva ettevõtja või asutusega dokumentaalselt tõendatav töö- või teenistussuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja.
[RT I, 15.02.2023, 3 - jõust. 18.02.2023]

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus võib spetsialistile esitatavaid nõudeid piirkonna eripärast ja majandusarengu vajadustest tulenevalt kitsendada.
[RT I, 15.02.2023, 3 - jõust. 18.02.2023]

  (3) Eluruumiks loetakse aasta ringi elamiseks sobivat eramut, ridaelamu- või paarismajaboksi või korterit. Eluruumina kasutatava hoone kasutusotstarve peab olema avalikes registrites majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” kohaselt elamu.

  (4) Ühe eluruumi korrastamist või soetamist on meetmest võimalik toetada üks kord.

  (5) Eluruum peab olema spetsialisti omandi või kaas- või ühisomandina kinnisturaamatusse kantud ning see peab olema spetsialisti alaline elukoht hiljemalt projekti elluviimise lõpuks. Ühis- või kaasomandi puhul toetatakse ühe omaniku eluruumi korrastamist ning sellisel juhul tuleb esitada teiste omanike kirjalik nõusolek, milles nõustutakse toetuse taotlemisega.

  (6) Meetme raames korrastatav või soetatav eluruum peab olema kantud ehitusregistrisse.

3. peatükk Taotlusvooru korraldamine, taotluste menetlemine, otsused, aruandlus ja toetuse tagasinõudmine 

§ 10.   Taotlusvooru korraldamiseks antava toetuse jaotus

  (1) Taotlusvooru rahaline maht kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa kehtestatakse regionaalministri käskkirjaga.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatava toetuse suurus taotlusvoorus otsustatakse järgmiselt:
  1) 50 protsenti taotlusvooru vahenditest jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel võrdselt;
  2) 50 protsenti taotlusvooru vahenditest jagatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuses elavate inimeste arvule.

  (3) Taotlusvooru rahalise mahu arvestamiseks saadab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kohaliku omavalitsuse üksustele teabe vooru vahendite riigi rahalise toetuse maksimaalse võimaliku summa kohta. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile kirjalikult teada antud tähtpäevaks andmed summa kohta, millega kohaliku omavalitsuse üksus on valmis meetme rakendamises jooksval aastal osalema.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

  (4) Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei soovi taotlusvooru vahendeid võimalikus maksimaalses summas kasutada, võib voorust üle jäänud vahendid jagada teiste kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtuvalt lõikes 2 toodud põhimõtetest, suurendades lõike 2 punktis 1 kavandatud kohaliku omavalitsuse üksuse maksimaalset summat.

§ 11.   Toetuse andmine kohaliku omavalitsuse üksusele

  (1) Taotlusi saab esitada taotlusvoorus.

  (2) Taotlejaks võib olla üksnes piirkonnas asuv kohaliku omavalitsuse üksus.

  (3) Taotluses esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
  1) taotleja nimi;
  2) projekti pealkiri, asukoht, eesmärgid, väljundid ja tulemused;
  3) projekti ajakava ja tegevusplaan, mis sisaldab muu hulgas ka infot spetsialistide sihtrühma kohta ja toetuse kasutamise põhimõtteid;
  4) projekti elluviimise algus- ja lõpptähtpäev;
  5) kinnitus kohaliku omavalitsuse üksuse finantseeringu olemasolu kohta;
  6) kinnitus määruses sätestatud toetuse kasutamise põhimõtete järgmise kohta;
  7) projekti eelarve.

  (4) Taotluste vastuvõtmise alustamisest ja taotluse esitamise tähtpäevast teavitab rakendusüksus kirjalikult piirkonna kohaliku omavalitsuse üksusi.

  (5) Rakendusüksus teeb oma veebilehel teatavaks toetusmeetme rakendamise alusdokumendid ja nõustab kohaliku omavalitsuse üksust meetmega seotud küsimustes.

  (6) Taotluse esitab taotleja esindaja rakendusüksusele e-keskkonna kaudu digitaalselt allkirjastatuna.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll

  (1) Taotluse menetlemine koosneb selle registreerimisest, taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollist ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (2) Rakendusüksus kontrollib taotluse ja taotleja vastavust §-des 2, 5–9 ja 11 esitatud nõuetele.

  (3) Taotluse menetlemise käigus võib rakendusüksus nõuda taotlejalt taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni.

  (4) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 20 tööpäeva taotluse esitamise tähtpäevast alates. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitab rakendusüksus sellest viivitamata taotlejat ja annab puuduste kõrvaldamiseks aega üldjuhul kuni kümme tööpäeva, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

  (5) Kui taotlus ei vasta nõuetele ja taotleja ei vii seda lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul nõuetega vastavusse, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) Kui taotleja ei vasta § 11 lõikes 2 esitatud nõudele, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 13.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb rakendusüksus.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tehakse vastavaks tunnistatud taotluste puhul.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse projektide puhul, mida rakendusüksus ei tunnista nõuetele vastavaks.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuses esitatakse järgmised andmed:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) toetuse saaja nimi ja aadress;
  3) projekti nimetus ja number;
  4) toetuse summa;
  5) projekti eesmärk, toetatavad tegevused ja nende tegemise eeldatav ajakava;
  6) projekti abikõlblikkuse periood;
  7) toetuse saaja kohustused;
  8) toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord;
  9) finantskorrektsiooni alused ja taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused;
  10) viide otsuse vaidlustamise koha, tähtaja ja korra kohta;
  11) otsuse tegija andmed;
  12) toetuse maksmise tingimused;
  13) muu vajalik teave.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses esitatakse järgmised andmed:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) taotleja nimi, aadress ja registrikood;
  3) projekti nimetus;
  4) otsuse põhjendus;
  5) selgitus otsuse vaidlustamise koha, tähtaja ja korra kohta, kui taotlejal on vaide esitamise õigus;
  6) otsuse tegija andmed;
  7) muu vajalik teave.

  (6) Enne taotluse rahuldamata jätmist antakse taotlejale võimalus esitada oma seisukohad.

§ 14.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Rakendusüksusel on õigus nõuda toetus kohaliku omavalitsuse üksuselt osaliselt või täielikult tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud kooskõlas määruse eesmärgi ja tingimustega;
  2) toetuse saaja ei ole täitnud talle taotluse rahuldamise otsuses pandud kohustusi.

  (2) Toetuse tagasimaksmise tähtaja määrab rakendusüksus. Põhjendatud juhtudel võib rakendusüksus toetuse saaja kirjalikult esitatud põhjendatud taotluse alusel toetuse tagasimaksmise tähtaega mõistliku aja võrra pikendada.

§ 15.   Aruannete esitamine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab rakendusüksusele aruanded toetuse kasutamise ning saavutatud väljundite ja tulemuste kohta taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadel. Rakendusüksus menetleb aruandeid 20 tööpäeva jooksul nende registreerimisest arvates. Kui aruande kontrollimisel avastatakse ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamata toetuse saajale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks antakse kuni kümnetööpäevane tähtaeg, sealjuures pikeneb aruande menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

  (2) Aruande vormid kehtestab rakendusüksus ja teeb need kättesaadavaks oma veebilehel.

  (3) Rakendusüksusel on õigus teostada kohaliku omavalitsuse üksuses kohapealset kontrolli ja auditit toetuse kasutamist kajastavate andmete ja dokumentide osas. Rakendusüksusel on õigus nõuda kohaliku omavalitsuse üksuselt projekti tegevuste ja kulude kohta mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

§ 16.   Toetuse väljamaksmine

  Rakendusüksus maksab toetuse kohaliku omavalitsuse üksusele välja ettemaksena üldjuhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

4. peatükk Kohaliku omavalitsuse üksuse õigused ja kohustused 

§ 17.   Kohaliku omavalitsuse üksuse õigused ja kohustused

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus:
  1) kehtestada spetsialisti eluruumi korrastamise ja soetamise täpsustavad tingimused;
  2) saada rakendusüksuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud määruses sätestatud nõuete ja kohustuste täitmisega.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus kohustub tagama käesolevas määruses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kohustuste täitmise, sealhulgas:
  1) panustama meetme eesmärkide saavutamisse taotluses esitatud tulemuste osas ja korraldama spetsialistide elamistingimuste parandamise tegevuse oma territooriumil;
  2) edastama rakendusüksusele hiljemalt taotluse esitamisel teabe lõike 1 punkti 1 kohaselt kehtestatud õigusakti kohta;
  3) tagama projekti elluviimise oma territooriumil taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajakavas;
  4) avaldama pärast vastava otsuse tegemist oma veebilehel nende spetsialistide ees- ja perekonnanime, kelle eluruum on meetme raames korrastatud või soetatud;
  5) kandma projekti elluviimisel vabanenud toetuse või toetuseks kasutamata jäänud vahendid toetuse rahuldamise otsuses märgitud tähtpäevaks Riigi Tugiteenuste Keskuse arvelduskontole;
  6) esitama rakendusüksusele rakendusüksuse poolt ette nähtud vormil e-keskkonna kaudu aruanded projekti vahendite kasutamise kohta ning järelaruande rakendusüksuse poolt ette nähtud vormil e-keskkonna kaudu esimese ja kolmanda aasta näitajate kohta, üldjuhul teisel ja neljandal aastal projekti lõppemist arvates;
  7) esitama rakendusüksusele tähtajaks nõutud informatsiooni;
  8) säilitama toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente dokumentide tekkimisele järgneva seitsme aasta jooksul.

§ 18.   Vaide esitamine ja menetlemine

  Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus esitada rakendusüksuse otsuse või toimingu peale vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Vaide lahendab rakendusüksus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json