Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2002. a määruse nr 24 „Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2022, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2002. a määruse nr 24 „Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kord” muutmine

Vastu võetud 11.01.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 21 lõike 10 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2002. a määruses nr 24 „Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kord”;

2) määruses asendatakse sõna „tühistamine” sõnadega „kehtetuks tunnistamine” ja sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 lõiked 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kinnituslehe kehtetuks tunnistamise aluseks on kinnituslehe saamiseks võltsitud, pettuse teel saadud või kinnituslehe andmisel otsustava tähendusega valeandmeid sisaldava dokumendi esitamine.”;

5) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse teeb Transpordiamet.”;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuses märgitakse:
1) haldusakti nimetus – otsus;
2) otsuse tegemise aeg ja koht;
3) kinnituslehe järjekorranumber;
4) diplomi või kutsetunnistuse omaniku ees- ja perekonnanimi;
5) viide kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise õiguslikule alusele;
6) kinnituslehe kehtivuse peatamise tähtaeg või kehtetuks tunnistamise aeg;
7) otsuse põhjendus;
8) otsuse teinud volitatud ametiisiku nimi, allkiri, ametikoht, asutuse nimetus ja aadress.”;

7) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Otsus kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta edastatakse kinnituslehe omanikule viivitamatult otsuse tegemisest arvates. Otsus avaldatakse Transpordiameti kodulehel.”;

8) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Transpordiameti poolt tunnustatud välisriigi kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab Transpordiamet viivitamatult kinnituslehe väljastanud riigi mereadministratsiooni.”;

9) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna „-kutsetunnistuse” sõnaga „kutsetunnistuse”;

10) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõnad „karistatu võib esitada Veeteede Ameti peadirektorile taotluse karistatule” sõnadega „kinnituslehe omanik võib esitada Transpordiametile taotluse”;

11) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „käskkirjaga” sõnaga „otsusega”;

12) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kinnituslehe kehtivuse peatamise otsuses märgitud tähtaja möödumisel taasväljastatakse peatatud kinnitusleht uuesti.”.

13) paragrahvid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json