Teksti suurus:

Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.01.2022, 2

Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kord
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

Vastu võetud 06.12.2002 nr 24
RTL 2002, 138, 2020
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2022RT I, 14.01.2022, 117.01.2022

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375) § 21 lõike 10 alusel.

§ 1.   Mõisted

  (1) [Kehtetu - RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (4) Laevasõitu oluliselt ohustav tegu – laevaõnnetuse põhjustamine, oht inimese elule ja tervisele, rahvusvahelise mereorganisatsiooni konventsioonide, millega Eesti Vabariik on ühinenud, ja teiste ohutut meresõitu reguleerivate õigusaktide jäme rikkumine.

§ 2.   Kinnituslehe kehtivuse peatamine või kehtetuks tunnistamine
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (1) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise aluseks on laevasõitu oluliselt ohustav tegu.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (11) Kinnituslehe kehtetuks tunnistamise aluseks on kinnituslehe saamiseks võltsitud, pettuse teel saadud või kinnituslehe andmisel otsustava tähendusega valeandmeid sisaldava dokumendi esitamine.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (2) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse teeb Transpordiamet.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (21) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuses märgitakse:
  1) haldusakti nimetus – otsus;
  2) otsuse tegemise aeg ja koht;
  3) kinnituslehe järjekorranumber;
  4) diplomi või kutsetunnistuse omaniku ees- ja perekonnanimi;
  5) viide kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise õiguslikule alusele;
  6) kinnituslehe kehtivuse peatamise tähtaeg või kehtetuks tunnistamise aeg;
  7) otsuse põhjendus;
  8) otsuse teinud volitatud ametiisiku nimi, allkiri, ametikoht, asutuse nimetus ja aadress.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (3) Otsus kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta edastatakse kinnituslehe omanikule viivitamatult otsuse tegemisest arvates. Otsus avaldatakse Transpordiameti kodulehel.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (31) Transpordiameti poolt tunnustatud välisriigi kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab Transpordiamet viivitamatult kinnituslehe väljastanud riigi mereadministratsiooni.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (4) Mitme sama eriala meresõidudiplomi ja kutsetunnistuse olemasolul loetakse peatatuks või kehtivuse kaotanuks ka nende kinnituslehed.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (5) Reeder või kinnituslehe omanik võib esitada Transpordiametile taotluse kinnituslehe väljastamiseks madalamal ametikohal töötamiseks.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

§ 3.   Kinnituslehe tagastamine

  (1) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise korral on selle omanik kohustatud kinnituslehe tagastama Transpordiametile kolme tööpäeva jooksul arvates § 2 lõikes 2 nimetatud otsusega tutvumisest.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (2) Kui kinnituslehte omav isik ei ole kinnituslehte kolme tööpäeva jooksul tagastanud, võetakse kinnitusleht ära Transpordiameti järelevalveametniku poolt laeva kontrollimise käigus.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

§ 4.   Tähtaja arvestamine

  (1) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise aja arvestus algab päevast, kui kinnitusleht tagastatakse Transpordiametisse.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (2) Arvestust kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta peetakse meremeeste registris, kusjuures kinnituslehe kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamisega seotud dokumente säilitatakse kümme aastat.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

  (3) Kinnituslehe kehtivuse peatamise otsuses märgitud tähtaja möödumisel taasväljastatakse peatatud kinnitusleht uuesti.
[RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

§ 5.   Kinnituslehe taasväljastamine
[Kehtetu - RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

§ 6.   Uue kinnituslehe väljastamine
[Kehtetu - RT I, 14.01.2022, 1 - jõust. 17.01.2022]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json