Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.02.2013 otsus nr 225

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.01.2013

§ 1.  Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud tulumaksu maksjad on füüsiline isik, lepinguline investeerimisfond ja mitteresidendist juriidiline isik, kes saavad maksustamisele kuuluvat tulu. Lepinguline investeerimisfond on Eestis või välisriigis moodustatud lepinguline fond investeerimisfondide seaduse § 1 tähenduses.

(2) Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud tulumaksu maksjad on füüsilisest isikust tööandja, residendist juriidiline isik, Eestis püsivat tegevuskohta omav mitteresident, Eestis tööandjana tegutsev mitteresident, Eesti riigiasutus ja Eesti kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, kes teevad maksustatavaid erisoodustusi.”;

2) paragrahvi 2 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „maksjaks” sõnaga „maksja”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud tulumaksu maksustamisperiood on kalendriaasta, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

4) paragrahvi 5 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 1 nimetamata tulumaks laekub riigile.”;

6) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Mitteresident on lõigetes 1 ja 2 nimetamata füüsiline või juriidiline isik. Mitteresidendi kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka juriidilise isiku staatuseta välismaisele isikuteühendusele või varakogumile (välja arvatud lepingulisele investeerimisfondile), mida selle asutamise või moodustamise riigi õiguse kohaselt käsitatakse tulumaksuga maksustamisel juriidilise isikuna. Mitteresident maksab tulumaksu ainult Eesti tuluallikast saadud tulult §-s 29 sätestatu kohaselt. Mitteresidendist juriidilise isiku tulud deklareeritakse ja maksustatakse ning tulumaks peetakse kinni ja tasutakse samadel tingimustel ja korras nagu mitteresidendist füüsilise isiku puhul, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

7) paragrahvi 6 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Väärtpaberi kehtivuse kaotamist käsitatakse väärtpaberi müügina.”;

9) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Tulumaksuga maksustatakse lepingulise investeerimisfondi osaku tagastamisel või lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel saadud väljamakse osa, mis ületab osaku soetamismaksumust, välja arvatud nimetatud väljamakse osa, mille aluseks olev investeerimisfondi tulu on 51. peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud.”;

10) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tulumaksuga maksustatakse laenult, liisingult ja muult võlakohustuselt, samuti väärtpaberilt ja hoiuselt saadud intress, sealhulgas selline võlakohustuselt arvutatud summa, mille võrra esialgset võlakohustust suurendatakse. Intressina käsitatakse ka lepingulise investeerimisfondi arvel osakuomanikule tehtud rahalist väljamakset, välja arvatud § 15 lõikes 31 nimetatud väljamakset. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral makstavat viivitusintressi (viivist) intressina ei käsitata.”;

11) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tulumaksuga ei maksustata lõikes 1 nimetatud intressi, mille aluseks olev investeerimisfondi tulu on 51. peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud.”;

12) paragrahvi 18 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui residendist füüsiline isik on sellise isikuteühenduse liige või sellise varakogumi osanik või kaasomanik, mida selle asutamise või moodustamise riigi õiguse kohaselt ei käsitata tulumaksuga maksustamisel juriidilise isikuna, siis maksustatakse nimetatud ühenduse või varakogumi puhaskasumi osa proportsionaalselt maksumaksja osalusega, hääleõigusega või kaasomandi osaga.

(5) Lõiget 4 ei kohaldata osalusele varakogumis, mille kohta on emiteeritud väärtpaber väärtpaberituru seaduse § 2 tähenduses. Sellisest varakogumist saadud tulu maksustatakse § 15 lõigete 1–31 või § 17 lõike 1 alusel.”;

13) paragrahvi 29 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) võõrandati või tagastati osalus äriühingus, lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast võõrandamise või tagastamise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles mitteresidendil oli nimetatud tehingu tegemise ajal vähemalt 10-protsendine osalus;”;

14) paragrahvi 29 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kasu saadi käesoleva lõike punktis 5 nimetatud tingimustel lepingulise investeerimisfondi või muu varakogumi likvideerimisel.”;

15) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Tulumaksuga ei maksustata lõike 4 punktis 5 nimetatud osaluse tagastamisel või sama lõike punktis 6 nimetatud investeerimisfondi likvideerimisel saadud kasu osa, mille aluseks olev investeerimisfondi tulu on 51. peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud.”;

16) paragrahvi 29 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tulumaksuga maksustatakse intress, mida mitteresident sai seoses osalusega lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast intressi maksmise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles mitteresidendil oli intressi saamise ajal vähemalt 10-protsendine osalus. Tulumaksuga ei maksustata intressi, mille aluseks olev investeerimisfondi tulu on 51. peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud.”;

17) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Juriidilise isiku staatuseta välismaise isikuteühenduse või varakogumi (välja arvatud lepingulise investeerimisfondi), mida selle asutamise või moodustamise riigi õiguse kohaselt ei käsitata tulumaksuga maksustamisel juriidilise isikuna, käesolevas paragrahvis sätestatud tulu maksustatakse sellise ühenduse osanike või liikmete või varakogumi kaasomanike tuluna proportsionaalselt nende osalusega. Kui ühenduse osanikud või liikmed või varakogumi kaasomanikud ei ole teada või kui ei ole tõendatud nende residentsus, siis omistatakse tulu ühendusele või varakogumile ning sellele tehtavatelt väljamaksetelt tulumaksu kinnipidamisel ja tasumisel ning tulu deklareerimisel kohaldatakse mitteresidendi kohta käivaid sätteid. Kui juriidilise isiku staatuseta ühendus või varakogum asub madala maksumääraga territooriumil, kohaldatakse tulumaksu kinnipidamisel madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku kohta käivaid sätteid.”;

18) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) seadust täiendatakse peatükiga 51 järgmises sõnastuses:

51. peatükk
LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI TULU MAKSUSTAMINE

§ 312. Kasu vara võõrandamisest

(1) Tulumaksuga maksustatakse lepingulise investeerimisfondi saadud kasu vara võõrandamisest, kui:
1) võõrandatud kinnisasi asub Eestis või
2) võõrandatud asja- või nõudeõigus oli seotud Eestis asuva kinnisasjaga või ehitise kui vallasasjaga või
3) võõrandati või tagastati osalus äriühingus, lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast võõrandamise või tagastamise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles võõrandajal oli nimetatud tehingu tegemise ajal vähemalt 10-protsendine osalus, või
4) kasu saadi punktis 3 nimetatud tingimustel samas punktis nimetatud äriühingu, lepingulise investeerimisfondi või muu varakogumi likvideerimisel.

(2) Tulumaksuga ei maksustata lõike 1 punktis 3 nimetatud osaluse tagastamisel või sama lõike punktis 4 nimetatud likvideerimise korral saadud kasu osa, mille aluseks olev tulu on tulumaksuga maksustatud käesoleva peatüki sätete kohaselt või osaluse tagasi ostnud või likvideerimisjaotist maksnud äriühingu tasemel § 50 lõike 2 kohaselt.

§ 313. Renditulu

Tulumaksuga maksustatakse lepingulise investeerimisfondi tulu, mis on saadud Eestis asuva kinnisasja või piiratud asjaõiguse esemeks oleva asja üürile või rendile andmisest või piiratud asjaõigusega koormamisest.

§ 314. Intress

(1) Tulumaksuga maksustatakse intress, mida lepinguline investeerimisfond sai seoses osalusega teises lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast intressi maksmise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles intressi saajal oli intressi maksmise ajal vähemalt 10-protsendine osalus.

(2) Lõikes 1 nimetatud intressi ei maksustata tulumaksuga, kui selle aluseks olev investeerimisfondi tulu on käesoleva peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud.

§ 315. Investeerimisfond, mille tulu ei maksustata tulumaksuga

Paragrahve 312–314 ei kohaldata:
1) Eestis moodustatud pensionifondile;
2) muus lepinguriigis moodustatud pensionifondile, mille suhtes teostatakse finantsjärelevalvet ja mille kohta või mille fondivalitseja kohta kehtivad usaldatavusnõuded on vähemalt niisama ranged, kui on sätestatud pensionifondi fondivalitsejale investeerimisfondide seaduses.

§ 316. Osakuomaniku maksuvabastuse tõendamine

Eestis moodustatud lepingulise investeerimisfondi fondivalitseja on osakuomaniku nõudmisel kohustatud andma tõendi talle osaku tagasivõtmisel, investeerimisfondi likvideerimisel või intressina tehtud väljamakse aluseks olnud tulu kohta, mis on käesoleva peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud, nimetatud väljamakse tegemisele järgneva kalendrikuu 5. kuupäevaks.”;

20) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust maha arvata samal perioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju. Väärtpaberi võõrandamisest saadud kasu ja kahjuna käsitatakse § 15 lõigetes 1–31 sätestatud juhtudel saadud väärtpaberiga seotud kasu ja kahju. Maha ei arvata kahju, mis on tekkinud väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule (§ 8) või temalt turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud väärtpaberite võõrandamisest või väärtpaberite kehtivuse kaotamisest maksumaksjaga seotud isiku kasuks turutingimustest erinevatel tingimustel või §-s 172 nimetatud investeerimiskontol olnud raha eest soetatud väärtpaberite võõrandamisest.”;

21) paragrahvi 40 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja tekstiosad „, § 29 lõige 7” ja „, § 29 lõige 9”;

22) paragrahvi 41 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) residendist füüsilisele isikule, lepingulisele investeerimisfondile või mitteresidendile makstava tulumaksuga maksustatava intressi väljamakselt (§ 17 lõige 1, § 314 ja § 29 lõige 7);”;

23) paragrahvi 41 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) lepingulisele investeerimisfondile makstavalt üüri- või renditasult või tasult asja piiratud asjaõigusega koormamise eest (§ 313);”;

24) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) punktides 1–71, 11 ja 13 nimetatud väljamaksetelt § 4 lõike 1 kohaselt;”;

25) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lepingulise investeerimisfondi fondivalitseja on kohustatud esitama § 312 kohaselt maksustatava kasu kohta Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni kuu aja jooksul pärast kasu saamist. Kui lepinguline investeerimisfond on saanud § 313 või 314 kohaselt maksustatavat tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, on fondivalitseja kohustatud esitama sellise tulu kohta Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni tulu saamise kalendriaastale järgneva aasta 31. märtsiks.”;

26) paragrahvi 46 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksumaksja on kohustatud tasuma maksuteates näidatud juurdemakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendriaasta 1. juuliks, välja arvatud lõigetes 4–5 nimetatud juhtudel.”;

27) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lepinguline investeerimisfond, mis sai § 44 lõikes 31 nimetatud kasu või tulu, tasub juurdemaksmisele kuuluva maksusumma kolme kuu jooksul pärast § 44 lõikes 31 sätestatud tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäeva Maksu- ja Tolliameti pangakontole.”;

28) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

„(24) Tulumaksuga ei maksustata lõigetes 1 ja 2 nimetatud väljamakset, mille aluseks olev tulu on saadud lepingulise investeerimisfondi osaku tagastamisel või lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel või intressina fondist ning on 51. peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud.”;

29) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 48 järgmises sõnastuses:

„(48) Püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumit ei maksustata lõikes 4 sätestatud tulumaksuga, kui kasumi aluseks on püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud tulu lepingulise investeerimisfondi osaku tagastamisel või lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel või intressina fondist, mis on 51. peatüki sätete kohaselt tulumaksuga maksustatud või § 312 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud.”;

30) paragrahvi 572 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json