Teksti suurus:

Planeerimisseaduse, kinnisasja sundvõõrandamise seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.02.2013 otsus nr 226

Planeerimisseaduse, kinnisasja sundvõõrandamise seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.01.2013

§ 1.  Planeerimisseaduse muutmine

Planeerimisseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 2 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„5) maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu ja detailplaneeringu – Kaitseministeeriumiga, kui planeeringuga kavandatav võib kaasa tuua riigikaitselise objekti planeeritud töövõime vähenemise;
6) maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu ja detailplaneeringu – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Veeteede Ameti, Lennuameti ja Muinsuskaitseametiga, kui planeeringuga kavandatakse avaliku veekogu koormamist ehitisega;”;

2) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu ja detailplaneeringu – Kaitseministeeriumiga, kui planeeritavale maa-alale või avalikku veekogusse kavandatakse üle 28 meetri kõrgusi ehitisi, ning Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumiga, kui planeeritavale maa-alale või avalikku veekogusse kavandatakse üle 45 meetri kõrgusi ehitisi;
8) maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu ja detailplaneeringu – Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumiga, kui planeeritavale maa-alale või avalikku veekogusse kavandatakse üle 28 meetri kõrgusi tuulegeneraatoreid.”;

3) paragrahvi 291 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Pärast joonehitise asukohavaliku maakonnaplaneeringu kehtestamist kantakse joonehitise asukoht ja maakonnaplaneeringuga kindlaks määratud maa- ja veealade üldised kasutamistingimused vastavasse varem kehtestatud üldplaneeringusse 30 päeva jooksul maakonnaplaneeringu kehtestamisest arvates.”;

4) paragrahv 30 tunnistatakse kehtetuks;

5) seaduse 7. peatükki täiendatakse §-ga 462 järgmises sõnastuses:

§ 462. Joonehitise asukohavaliku maakonnaplaneeringu jõustumine

Enne 2013. aasta 1. märtsi kehtestatud maakonnaplaneering, millega kavandatud joonehitise asukoht ei ole kantud üldplaneeringusse vastavalt käesoleva seaduse § 291 lõikele 5, jõustub 2013. aasta 1. märtsil.”

§ 2.  Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmine

Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kinnisasja omanik võib taotleda talle kuuluva kinnisasja võõrandamist riigi või kohaliku omavalitsuse poolt õiglase ja kohese tasu eest, kui kehtestatud avalik-õiguslikud kitsendused ei võimalda kinnisasja kasutamist vastavalt senisele sihtotstarbele.”

§ 3.  Looduskaitseseaduse muutmine

Looduskaitseseaduse § 38 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Ehituskeeld ei laiene kehtestatud maakonnaplaneeringuga kavandatud joonehitisele.”

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. märtsil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json