Teksti suurus:

Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmise määrus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2014, 2

Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmise määrus

Vastu võetud 10.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 24 lõike 3, päästeteenistuse seaduse § 6 lõike 3, politsei ja piirivalve seaduse § 60 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2003. a määruse nr 116 „Volituse andmine „Rakenduskõrgkooli seaduse” § 24 lõikest 3 tuleneva õigusakti kehtestamiseks” alusel.

§ 1.  Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 26. augusti 2009. a määruses nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sisekaitseakadeemia riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud keskhariduse baasil kutseõppe õppekohal õppivale õpilasele ja rakenduskõrgharidusõppe täiskoormusega õppekaval, mille õppekeel on eesti keel, õppivale üliõpilasele (edaspidi üliõpilane) makstakse õppetöö toimumise ajal põhistipendiumi ning võib maksta lisastipendiumi.”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kui ta saab riigieelarvelistest vahenditest teenistussuhtest tulenevat tasu õppetöös osalemise eest – nimetatud tasu saamise ajal;”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppetööst nõuetekohaselt osa võtvale, üliõpilastele kehtestatud kohustusi järgivale ning õppetöös edasi jõudvale üliõpilasele makstakse põhistipendiumi 150 eurot kuus.”;

4) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Rektor võib otsustada riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud keskhariduse baasil kutseõppe õppekohal õppivale õpilasele või kõrgharidusõppe õppekaval, mille õppekeel on eesti keel, õppivale üliõpilasele ühekordse lisastipendiumi maksmise, kui üliõpilane on eriliselt silma paistnud õppetöös, esindanud Sisekaitseakadeemiat või aidanud muul viisil edukalt kaasa Sisekaitseakadeemia ülesannete täitmisele.”

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json