Teksti suurus:

Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi pidamise põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2014, 10

Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi pidamise põhimäärus

Vastu võetud 12.02.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 501 lõike 3 alusel.

§ 1.   Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi pidamise eesmärk

  Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) pidamise eesmärk on tagada Lennuametile seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate lennuohutuse valdkondliku juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning riikliku järelevalve (edaspidi järelevalve) teostamiseks vajalikud andmed.

§ 2.   Infosüsteemi vastutav töötleja

  Infosüsteemi vastutav töötleja on Lennuamet.

§ 3.   Infosüsteemi andmete esitamine

  (1) Infosüsteemi andmete esitajaks on Lennuamet ja menetlusosaline lennundusseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega reguleeritud haldusmenetluses ja lennuohutust mõjutavast juhtumist teavitaja.

  (2) Infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (3) Infosüsteemi kantavate andmete alusdokumendid võivad olla nii digitaalsed kui ka paberkandjal.

  (4) Infosüsteemi vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest andmekogudest.

§ 4.   Infosüsteemi kantud andmete kasutamine

  (1) Infosüsteemi kantud andmete ja dokumentide kasutamise õigus on:
  1) vastutava töötleja ametnikul ja töötajal neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
  2) menetlusosalisel tema kohta registrisse kantud andmete ulatuses;
  3) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ametnikul ja töötajal oma tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
07.10.2014 11:13
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „omavalitsuse“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2.10.2014 kirja nr 2-15/13-00569/014.

  (2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ametnik või töötaja peab andmetele juurdepääsuõiguse saamiseks esitama taotluse Lennuametile.
07.10.2014 11:13
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „omavalitsuse“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2.10.2014 kirja nr 2-15/13-00569/014.

§ 5.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui infosüsteemi vastutav töötleja tuvastab infosüsteemis ebaõiged andmed või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta ebaõigete andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist.

§ 6.   Infosüsteemi turvameetmed ja turbeaste

  (1) Infosüsteemis töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Infosüsteemi töödeldavate andmete turvaosaklassid on järgmised:
  1) andmete käideldavuse osas – K1;
  2) andmete tervikluse osas – T2;
  3) andmete konfidentsiaalsuse osas – S2.

  (3) Infosüsteemis töödeldavate andmete turbeaste on keskmine.

§ 7.   Infosüsteemi ülesehitus

  (1) Infosüsteemi pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja infosüsteemi andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

  (2) Infosüsteemi koosseisu kuuluvad järgmised registrid:
  1) lennutegevuse register;
  2) lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete register;
  3) aeronavigatsiooniteabe register;
  4) ehitusjärelevalve register;
  5) lennuvälja ja kopteriväljaku register;
  6) õhusõiduki järelevalve register;
  7) lennundusjulgestuse register;
  8) riskide register;
  9) järelevalve käigus kogutud andmete register.

§ 8.   Lennutegevuse registrisse kantavad andmed

  (1) Lennutegevuse register sisaldab andmeid järgmiste Lennuameti väljastatud sertifikaatide, tunnistuste ja lubade kohta:
  1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003, õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 28.11.2003, lk 1–165), II lisa Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaat;
  2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 II lisa Osa-147 sertifikaat;
  3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa F alajao hooldusorganisatsiooni sertifikaat;
  4) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa G alajao jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaat (edaspidi jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaat);
  5) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 III lisa Osa 66 lennundustehnilise töötaja luba (edaspidi Osa 66 luba);
  6) lennuettevõtja sertifikaat;
  7) mittetulundusliku lennutegevuse registreerimistunnistus;
  8) aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaat;
  9) Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1–193), I lisa Osa FCL (edaspidi Osa FCL) ametpiloodi luba;
  10) Osa-FCL liinipiloodi luba;
  11) Osa-FCL erapiloodi luba;
  12) riiklik piloodiluba;
  13) lennuliikluse lennujuhi luba;
  14) lennuliikluse lennujuhi õpilase luba;
  15) lennujuhtimiskoolitaja sertifikaat;
  16) õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat;
  17) lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaat;
  18) lennujuhi tasemetestija volitus;
  19) kontrollpiloodi volitus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–15 ja 17 nimetatud sertifikaatide, tunnistuste ja lubade kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) sertifikaadi, tunnistuse ja loa ning nende muutmise taotleja (edaspidi käesolevas lõikes taotleja) ja omaja nimi, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
  2) sertifikaadi, tunnistuse või loa üldandmed – number, nimi, staatus (kehtiv, kehtetu, peatatud), esmane väljastamise kuupäev, muutmise kuupäev, muutja ja kehtivusaeg;
  3) osa 66 loa, Osa FCL ametpiloodiloa, Osa FCL liinipiloodiloa, Osa FCL erapiloodiloa, riikliku piloodiloa, lennuliikluse lennujuhi loa ja lennuliikluse lennujuhi õpilase loa omaja ning taotleja sünnikuupäev, sünnikoht, kodakondsus ja ametinimetus;
  4) sertifikaadi, tunnistuse ja loa omaja ja taotleja tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  5) sertifikaadi, tunnistuse ja loa kehtivusaeg selle olemasolul;
  6) sertifikaadi, tunnistuse ja loa taotlemisel või selle muutmise taotlemisel taotluse esitamise kuupäev;
  7) sertifikaatide, tunnistuste ja lubade taotlemiseks või muutmiseks vajalikud dokumendid;
  8) muu lisainfo või märkused.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud sertifikaatide kohta registrisse järgmised andmed:
  1) Lennuameti heakskiitu nõudvad sertifikaadi omaja tegevuskoha aadressid;
  2) pädevuse klass, tüüp ja pädevusele seatud piirangud.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi kohta registrisse järgmised andmed:
  1) Lennuameti heakskiitu nõudvad tegevuskoha aadressid;
  2) sertifikaadile kantavad pädevused.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud Osa 66 loa kohta registrisse järgmised andmed:
  1) pädevuse kategooria, pädevuse tüüp, pädevuse alguse kuupäev;
  2) loale kantud piirangud;
  3) lennundustehnilise töötaja kogemused;
  4) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 lisa osa 66 alajao E kohane boonuspunktide arvestamise aruanne;
  5) pädeva isiku soovitus ja boonuspunktide taotlus moodulites.

  (6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud lennuettevõtja sertifikaadi taotlemisel, muutmisel ja lennuettevõtja üle järelevalve teostamisel registrisse järgmised andmed:
  1) õhusõiduki üldandmed – registreerimistunnus, tüüp ja lennutegevuse liik (A1 reisijate vedu, A2 kaubavedu, A3 vältimatu meditsiiniline kiirabi);
  2) lennutegevuse piirkond;
  3) hoolduskorralduse kirjeldus;
  4) sertifikaadile kantud eripiirangud- ja volitused või load;
  5) lennuvälja või kopteriväljaku üldandmed – tüüp, nimetus, Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (edaspidi ICAO) kood, kaugus lähimast linnast, viitepunkti koordinaadid N ja E ja lennutegevuse laad;
  6) lennuvälja või kopteriväljaku kontaktandmed;
  7) vastutava juhi, lennuohutuse juhi, lennutegevuse vastutava juhi, hoolduskorralduse vastutava juhi, meeskonnakoolituse vastutava juhi, maapealse teeninduse vastutava juhi ja kvaliteedijuhi nimed.

  (7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 nimetatud mittetulundusliku lennutegevuse registreerimistunnistuse taotlemisel ja muutmisel registrisse järgmised andmed:
  1) lubatud lennutegevuse liik;
  2) lennutegevuse eest vastutava juhi isikuandmed – nimi ja isikukood;
  3) lennutegevuse eest vastutava juhi postiaadress ja muud kontaktandmed.

  (8) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 nimetatud aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi taotlemisel, muutmisel ja aeronavigatsiooniteenuse osutaja üle järelevalve tegemisel registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) osutatavad aeronavigatsiooniteenused – teenuse nimetus ja liik, osutatava teenuse osa, osutava teenuse alamosa, sertifikaadile kantud täiendavad tingimused;
  2) sertifikaadiga antud erand ja selle kirjeldus.

  (9) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 9–11 nimetatud lubade taotlemisel, muutmisel ja lubade omajate üle järelevalve teostamisel registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) Eestis või välisriigis väljaantud või taotletud ICAO loa andmed – väljaandja ametkond, loa liik, loa number, loa aegumise kuupäev, loa liigi nimetus, loa esmane väljaandmise kuupäev ja loa väljaandnud riigi tähis;
  2) õhusõiduki klassi- või tüübipädevus;
  3) loa taotleja ja omaja lennuõpetaja pädevuse nimetus ja muud märkused lennuõpetaja pädevuse kohta;
  4) lennuoskustesti sooritamise kuupäev ja testi kehtivus;
  5) kontrollpiloodi nimi või kontrollpiloodi volituse number;
  6) andmed kogu lennukogemuse kohta lennukil või kopteril;
  7) andmed MCC ja raadioside kvalifikatsiooni kohta.

  (10) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 12 nimetatud riikliku piloodiloa taotlemisel ja muutmisel registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) Eestis või välisriigis väljaantud või taotletud ICAO loa andmed – väljaandja ametkond, loa liik, loa number, loa aegumise kuupäev, loa liigi nimetus, loa esmane väljaandmise kuupäev ja loa väljaandnud riigi tähis;
  2) õhusõiduki klassi- või tüübipädevus;
  3) loa taotleja ja loa omaja lennuõpetaja pädevuse nimetus, kehtivusaeg ja muud märkused pädevuse kohta, lennuoskustesti sooritamise kuupäev;
  4) raadioside kvalifikatsioon ja raadioside eksami tulemused;
  5) kontrollpiloodi nimi või kontrollipiloodi volituse number.

  (11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 13 nimetatud lennuliikluse lennujuhi loa taotlemisel ja muutmisel registrisse järgmised andmed:
  1) lennujuhi pädevus: üksuse oskusmärge, lennujuhi sektor/töökoht, loa esmase väljaandmise kuupäev, pädevuse oskustesti sooritamise kuupäev, tasemetestija volituse number või nimi;
  2) lennujuhiloa oskusmärke nimetus ja väljaandmise kuupäev;
  3) tervisetõendi aegumise kuupäev;
  4) Eestis kasutatavate lennujuhtimise üksuskohtade lühendid ja kirjeldus.

  (12) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 14 nimetatud lennuliikluse lennujuhi õpilase loa taotlemisel ja muutmisel registrisse järgmised andmed:
  1) lennujuhi pädevus;
  2) keeleoskustase;
  3) tervisetõendi aegumise kuupäev;
  4) raadioside kvalifikatsioon ja raadioside eksami tulemused.

  (13) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 15 nimetatud lennujuhtimiskoolitaja sertifikaadi taotlemisel ja muutmisel registrisse järgmised andmed:
  1) koolitusorganisatsiooni ingliskeelne nimi;
  2) koolituste kirjeldus eesti ja inglise keeles.

  (14) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 16 nimetatud õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) sertifikaadi taotluse esitaja andmed – esitaja nimi, tegevuskoha ja postiaadress ja muud kontaktandmed;
  2) meeskonnaliikme andmed – kodakondsus, sünniaeg, ametinimetus, sugu, tähtajalise elamisloa kehtivusaeg ja tööloa kehtivusaeg;
  3) taotluse esitamise kuupäev;
  4) tööandja andmed – tööandja nimi, tegevuskoha postiaadress ja registrikood.

  (15) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 17 nimetatud lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi taotlemisel ja muutmisel registrisse järgmised andmed:
  1) lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni liik;
  2) lennuvälja, lennutegevuseks vajalike ruumide, teooriakoolituseks vajalike ruumide, õhusõidukite ja õppevahendite kirjeldus;
  3) koolituse nimi eesti ja inglise keeles;
  4) koolituse läbiviija ametinimetus, nimi, loa number, pädevused ja kogemus.

  (16) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 18 nimetatud lennujuhi tasemetestija volituse kohta kantakse registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) lennujuhi tasemetestija volituse taotleja andmed – taotleja nimi, tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  2) lennujuhi tasemetestija volituse taotluse esitamise kuupäev;
  3) lennujuhi loa üldandmed – number, nimi, staatus (kehtiv, kehtetu, peatatud), esmane väljastamise kuupäev, muutmise kuupäev, muutja ja kehtivusaeg;
  4) lennujuhi pädevus – üksus, sektor või töökoht, pädevus, esmane lennujuhiloa väljaandmise kuupäev, pädevuse oskustesti sooritamise kuupäev ja tasemetestija volituse number või nimi;
  5) taotlemiseks vajalikud dokumendid.

  (17) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 19 nimetatud kontrollpiloodi volituse kohta kantakse registrisse järgmise andmed ja dokumendid:
  1) kontrollpiloodi volituse taotleja andmed – taotleja nimi, ametinimetus, sünniaeg ning muud kontaktandmed;
  2) kontrollpiloodi volituse taotluse esitamise kuupäev;
  3) tööandja kontaktandmed – tööandja nimi, tegevuskoha postiaadress ja muud kontaktandmed;
  4) taotlus – testides kasutatavad õhusõidukid;
  5) pädevused – loa liik ja kontrollpiloodi pädevused, lennuoskustesti tasemekontrolli andmed;
  6) taotlemiseks vajalikud dokumendid.

§ 9.   Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete registrisse kantavad andmed

  (1) Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete register sisaldab andmeid maapealsete side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmete sertifitseerimise kohta.

  (2) Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete registrisse kantakse andmed järgmiste Lennuameti poolt sertifitseeritud seadmete ja süsteemide kohta:
  1) raadiolokaatorid;
  2) raadiomajakad;
  3) markermajakad;
  4) raadiopeilingaatorid;
  5) maandumissüsteemid;
  6) maapealsed maandumissüsteemid;
  7) maapealsed salvestussüsteemid;
  8) lennundussagedusel töötavad ning lennuliiklusteenuste osutamise või lennutegevuse korraldusega seotud sidepidamiseks kasutatavad raadiojaamad ja raadionavigatsiooniseadmed;
  9) lennuraja tulede süsteemid;
  10) lennujuhtimise süsteemid;
  11) lennunduse infosüsteemid;
  12) sidekommunikatsiooni keskjaamad;
  13) lennumeteoroloogilised seadmed, mida kasutatakse lennunduses side-, navigatsiooni- või lennuliiklusteenuste osutamise või lennutegevuse korraldamise tagamiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud seadme ja süsteemi kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) seadme ja süsteemi tüüp;
  2) seadme ja süsteemi nimetus;
  3) seadmele ja süsteemile sertifitseerimisel antud number;
  4) seadme ja süsteemi ehitamise- või valmistamise aasta;
  5) seadme ja süsteemi asukoha koordinaadid;
  6) seadme ja süsteemi kasutuselevõtu aasta;
  7) Tehnilise Järelevalve Ameti väljastatud sagedusloa olemasolul selle number.

  (4) Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme ning meteoroloogiaseadme sertifikaadi taotlemisel ja muutmisel kantakse registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) seadme üldandmed – tüüp, nimetus, seadme number, kutsung, ehitamise- või valmistamise aasta, kasutuselevõtu aasta, asukoha koordinaadid ja Tehnilise Järelevalve Ameti väljastatud sagedusloa number;
  2) seadme asukoha aadress;
  3) seadme käitaja ja omaniku nimi, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
  4) seadme käitaja ja omaniku postiaadress ning muud kontaktandmed;
  5) seadmekompleksi koostisosad ning koostisosadega seotud andmed – kasutusotstarve ja sagedusluba;
  6) sertifikaadi taotlemisel esitatud dokumendid;
  7) muu lisainfo või märkused.

§ 10.   Aeronavigatsiooniteabe registrisse kantavad andmed

  (1) Aeronavigatsiooniteabe register sisaldab andmeid aeronavigatsiooniteabe muudatuste ja aeronavigatsiooniteabe ringkirja kooskõlastuste kohta.

  (2) Aeronavigatsiooniteabe muudatuste kooskõlastamise kohta kantakse registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) aeronavigatsiooniteabe muudatused;
  2) aeronavigatsiooniteabe muudatuse kooskõlastamisel esitatavad dokumendid;
  3) aeronavigatsiooniteabe muudatuse taotleja nimi ja taotleja kontaktandmed;
  4) aeronavigatsiooniteabe muudatuse kooskõlastuse taotlemise kuupäev;
  5) muu lisainfo.

  (3) Aeronavigatsiooniteabe ringkirja kooskõlastuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) aeronavigatsiooniteabe ringkirja kooskõlastamise sisu;
  2) aeronavigatsiooniteabe ringkirja kooskõlastamisel esitatavad dokumendid;
  3) aeronavigatsiooniteabe ringkirja kooskõlastuse taotleja nimi ja taotleja kontaktandmed;
  4) aeronavigatsiooniteabe ringkirja kooskõlastuse kuupäev;
  5) muu lisainfo.

§ 11.   Ehitusjärelevalve registrisse kantavad andmed

  (1) Ehitusjärelevalve register sisaldab andmeid järgmiste kooskõlastuste kohta:
  1) lennuvälja ja kopteriväljaku, selle lähiümbruse ja maapinnast üle 45 meetri kõrguse ehitise detailplaneeringu kooskõlastus;
  2) teemaplaneeringu kooskõlastus;
  3) üldplaneeringu kooskõlastus;
  4) lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruse skeemi kooskõlastus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kooskõlastuste kohta kantakse registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) ehitise asukoha aadress;
  2) kooskõlastusel esitatavad dokumendid;
  3) kooskõlastuse taotleja ja tema esindaja nimi, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
  4) kooskõlastuse taotleja tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  5) kooskõlastuse esitamise kuupäev;
  6) muu lisainfo või märkused.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud detailplaneeringu kooskõlastuse kohta registrisse järgmised andmed:
  1) objekti või planeeringu nimi ja valmimise kuupäev;
  2) maapinna kõrgus merepinnast meetrites;
  3) takistuse kõrgus merepinnast meetrites;
  4) WGS-84 koordinaadid N ja E;
  5) L-EST asukoht X ja Y;
  6) andmed objekti markeeringu ja valgustuse kohta;
  7) objekti ümbritseva keskkonna kirjeldus;
  8) objekti või planeeringu asendiplaani kirjeldus.

§ 12.   Lennuvälja ja kopteriväljaku registrisse kantavad andmed

  (1) Lennuvälja ja kopteriväljaku register sisaldab andmeid Lennuameti poolt sertifitseeritud lennuväljade ja kopteriväljakute kohta.

  (2) Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifikaadi taotlemise ja muutmise kohta kantakse registrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) sertifikaadi üldandmed – number, nimi, staatus (kehtiv, kehtetu, peatatud), esmane väljastamise kuupäev, muutmise kuupäev, muutja ja kehtivusaeg;
  2) lennuvälja või kopteriväljaku üldandmed – tüüp, nimetus, ICAO kood, kaugus lähimast linnast (km), viitepunkti koordinaadid N ja E ja lennutegevuse laad;
  3) lennuvälja või kopteriväljaku asukoha aadress;
  4) lennuvälja või kopteriväljaku kontaktandmed;
  5) lennuväljal või kopteriväljakul plaanitavad lennutegevused, raskeim õhusõiduk ja arvestuslik lennuoperatsioonide arv;
  6) käitaja nimi, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
  7) käitaja tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  8) aeronavigatsiooniteenuse osutaja registrikood ja nimetus;
  9) sertifikaadi taotlemisel, muutmisel või järelevalve käigus esitatud dokumendid;
  10) sertifikaadi taotleja tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  11) sertifikaadi kehtivusaeg;
  12) sertifikaadi taotlemisel või selle muutmise taotlemisel taotluse esitamise kuupäev;
  13) muu lisainfo või märkused.

§ 13.   Õhusõiduki järelevalve registrisse kantavad andmed

  (1) Õhusõiduki järelevalve registrisse kantakse andmed:
  1) õhusõiduki registreerimise, muutmise ja kustutamise kohta;
  2) õhusõiduki lennukõlblikkuse sertifikaadi ja lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi kohta;
  3) õhusõiduki mürasertifikaadi kohta;
  4) õhusõiduki avariimajaka kohta;
  5) õhusõiduki lennukäsiraamatu kohta;
  6) õhusõiduki hooldusprogrammi kohta;
  7) õhusõiduki lennuloa kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatu kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) õhusõiduki üldandmed – õhusõiduki valmistaja, õhusõiduki tüüp, seerianumber, väljalaskeaasta, valmistajamaa, käitamise eesmärk, registreerimisnumber, õhusõidukite registri kande number, õhusõidukite registri kande staatus, valmistamisaasta, seerianumber, õhusõiduki liik, õhusõidukite registri kande tüüp ja kuulumine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1–49) artikli 4 lõikes 4 sätestatud õhusõidukite hulka;
  2) varasemad andmed õhusõiduki kohta – endine riiklik registreerimistunnus, andmed eelmise omaniku kohta;
  3) taotleja nimi, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
  4) taotleja tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  5) taotlemiseks või muutmiseks vajalikud dokumendid;
  6) muu lisainfo või märkused.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud õhusõiduki registreerimisel registrisse järgmised andmed:
  1) õhusõiduki käitaja nimi, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
  2) õhusõiduki käitaja tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  3) õhusõiduki omaniku nimi, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
  4) õhusõiduki omaniku tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  5) õhusõiduki omandiõigust tõendavad dokumendid.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud õhusõiduki lennukõlblikkuse sertifikaadi taotlemise, muutmise ja õhusõiduki üle järelevalve teostamisel registrisse järgmised andmed:
  1) õhusõiduki tehnilised andmed – õhusõiduki kaal, õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass (kg), mootori tüüp ning mootorite ja propellerite arv, propelleri tüüp, abijõuseadme tüüp;
  2) õhusõiduki kategooria;
  3) õhusõiduki käitamise piirangud;
  4) lennukõlblikkuse sertifikaadi kehtivusaeg;
  5) sertifikaadi üldandmed – sertifikaadi number, nimi, staatus (kehtiv, kehtetu, peatatud), esmane väljastamise kuupäev, muutmise kuupäev, muutja ja kehtivuse algus- ning lõppkuupäev.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi taotlemise ja õhusõiduki üle järelevalve tegemise kohta registrisse järgmised andmed:
  1) lennutunnid – lennutundide üldarv, lennutsüklite üldarv pärast kapitaalremonti (CSO) ja lennu- või töötunnid pärast kapitaalremonti (TSO);
  2) lennukõlblikkuse kontrolli läbiviimise soovitav koht;
  3) lennukõlblikkuse kontrolli soovitav aeg kuupäevaliselt;
  4) lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi kehtivusaeg;
  5) sertifikaadi üldandmed – sertifikaadi number, nimi, staatus (kehtiv, kehtetu, peatatud), esmane väljastamise kuupäev, muutmise kuupäev, muutja ja kehtivuse algus ning lõppkuupäev.

  (6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud õhusõiduki mürasertifikaadi taotlemisel, muutmisel ja õhusõiduki üle järelevalve teostamisel registrisse järgmised andmed:
  1) õhusõiduki tehnilised andmed – õhusõiduki kaal, õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass (kg), mootori tüüp ning mootorite ja propellerite arv, propelleri tüüp ja abijõuseadme tüüp;
  2) sertifikaadi üldandmed – sertifikaadi number, nimi, staatus (kehtiv, kehtetu, peatatud), esmane väljastamise kuupäev, muutmise kuupäev, muutja ja kehtivuse algus- ning lõppkuupäev;
  3) õhusõiduki kategooria;
  4) õhusõiduki müra standard;
  5) õhusõiduki müra tase külgmises mõõtmispunktis EPNdB;
  6) õhusõiduki müra tase lennuväljale lähenemisel EPNdB;
  7) õhusõiduki müra tase õhkutõusmisel EPNdB;
  8) õhusõiduki müra tase ülelennul EPNdB;
  9) õhusõiduki müra tase stardil EPNdB;
  10) õhusõiduki müra vastavust tagavate modifikatsioonide nimetus;
  11) mürasertifikaadile kantavad märkused.

  (7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud õhusõiduki avariimajaka kohta registrisse järgmised andmed:
  1) õhusõiduki andmed õnnetuse korral – värv;
  2) andmed avariimajaka kohta – mudel, seerianumber, valmistaja, majaka tunnuskood, majaka töösagedus, COSPAS-SARSAT tüübikinnituse number ja avariimajaka rakendusviis;
  3) kontaktisiku andmed õnnetuse korral.

  (8) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud õhusõiduki lennukäsiraamatu kooskõlastamisel ja muutmisel registrisse järgmised andmed:
  1) õhusõiduki tehnilised andmed – õhusõiduki kaal, õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass (kg), mootori tüüp ning mootorite ja propellerite arv, propelleri tüüp ja abijõuseadme tüüp;
  2) õhusõiduki käitamistingimused;
  3) andmed õhusõidukis olevate istmekohtade kohta – minimaalne lennumeeskonna arv, lennumeeskonna istekohtade arv, salongipersonali istekohtade arv ja reisijate istekohtade arv.

  (9) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud õhusõiduki hooldusprogrammi kooskõlastamisel ja muutmisel registrisse järgmised andmed:
  1) hooldusprogrammi kooskõlastamise üldandmed – kinnituse number, nimi, staatus (kehtiv, kehtetu, peatatud), esmane väljastamise kuupäev, muutmise kuupäev, muutja;
  2) hooldusprogrammi nimetus.

  (10) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 nimetatud õhusõiduki lennuloa taotlemisel registrisse järgmised andmed:
  1) ühekordse lennuloa andmed;
  2) lennuloa andmise eesmärk;
  3) lennuloa piirangud;
  4) lennuloa kehtivusaeg.

§ 14.   Lennundusjulgestuse registrisse kantavad andmed

  (1) Lennundusjulgestuse registrisse kantakse andmed:
  1) lennundusjulgestuse eest vastutava isiku tunnustamise kohta;
  2) lennundusjulgestusinstruktori tunnustamise kohta;
  3) kokkuleppelise esindaja staatuse kohta;
  4) kokkuleppelise pardavarude tarnija tunnustamise taotlemise kohta;
  5) lennundusjulgestusalase koolituse koolituskava kooskõlastamise taotlemise kohta;
  6) lennuettevõtja julgestuskäsiraamatu kooskõlastuse taotlemise kohta;
  7) lennundusjulgestusalaseid tööülesandeid täitva isiku tunnustamise taotlemise kohta;
  8) lennuvälja või kopteriväljaku julgestuskäsiraamatu kooskõlastamise taotlemise kohta;
  9) lennuvälja läbipääsuloa taotlemise kohta;
  10) lennuvälja sõidukiloa taotlemise kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–7 ja 9–11 nimetatu kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilise isiku puhul isikukood;
  2) taotluse esitamise kuupäev, paberkandjal taotluse registreerimisnumber;
  3) taotlemiseks vajalikud dokumendid;
  4) lisainfo ja muud märkused.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse lõike 1 punktis 1 nimetatud lennundusjulgestuse eest vastutava isiku tunnustamise kohta registrisse lennundusjulgestuse eest vastutava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed ning ettevõtte tegevusala, mille puhul tuleb tagada ettevõttes julgestuse eest vastutava isiku olemasolu.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse lõike 1 punktis 2 nimetatud lennundusjulgestusinstruktori tunnustamise taotlemisel registrisse julgestusinspektori pädevused.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse lõike 1 punktis 5 nimetatud koolituskava kooskõlastamise kohta registrisse kooskõlastuse lisainfo, milleks on märkused, tähelepanekud ja koolituskava kooskõlastatud peatükid.

  (6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse lõike 1 punktis 7 nimetatud lennundusjulgestusalaseid tööülesandeid täitva isiku tunnustamise kohta registrisse järgmised andmed:
  1) koolituse andmed – koolituskava nimetus, koolitaja nimi, koolituse läbiviimise koht, koolituse toimumise algus- ja lõppkuupäev ning andmed selle kohta, kas tegu oli esmase või täienduskoolitusega, tunnustamise kuupäev ja tunnustamise kehtivusaeg;
  2) koolitusega omandatud pädevused;
  3) koolitusel osaleja nimi, tegevuskoha ja postiaadress ning muud kontaktandmed.

  (7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse lõike 1 punktis 8 nimetatud lennuvälja või kopteriväljaku julgestuskäsiraamatu kooskõlastamise kohta registrisse kooskõlastuse lisainfo, milleks on märkused, tähelepanekud ja käsiraamatu kooskõlastatud peatükid.

  (8) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse lõike 1 punktis 9 nimetatud lennuvälja läbipääsuloa taotlemisel registrisse järgmised andmed:
  1) loa taotleja andmed – kodakondsus ja ametinimetus eesti ja inglise keeles;
  2) loa number, soovitavad juurdepääsuõigused ja loa värvipõhimik.

  (9) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele kantakse lõike 1 punktis 10 nimetatud sõidukiloa taotlemisel registrisse järgmised andmed:
  1) sõiduki registreerimistunnistusel olevad andmed – mark ja mudel, registreerimistunnistus ja kasutusotstarve;
  2) läbipääsuloa number;
  3) loa taotleja ametinimetus.

§ 15.   Riskide registrisse kantavad andmed

  Riskide registrisse kantakse lennuohutust mõjutavate ohtude hindamise tulemusel tuvastatud riskide kohta järgmised andmed:
  1) riski nimi;
  2) riski grupp;
  3) riski kirjeldus ja riski algoritm;
  4) riski koefitsient;
  5) riski parameetrid;
  6) riski maandavad meetmed ja tegevused.

§ 16.   Järelevalvemenetluse käigus kogutud andmete register

  (1) Registrisse kantakse Lennuameti järelevalvemenetluse käigus kogutud andmed.

  (2) Järelevalve ajakava kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) üldandmed – registreerimise põhjus, järelevalveametniku nimi, järelevalve algus- ja lõppkuupäev;
  2) järelevalvesubjekti nimi ja postiaadress ning muud kontaktandmed;
  3) järelevalve ulatus ja eesmärk;
  4) dokumendid, millele vastavust kontrollitakse;
  5) järelevalve ajakava;
  6) järelevalvega seotud dokumendid;
  7) lisainfo ja muud märkused.

  (3) Järelevalve käigus kontrollitava kohustustega seotud andmete kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kohustuse nimetus ja number, kohustuse täitja nimi ja kohustuse täitmise kuupäev;
  2) kontroll-lehe nimetus;
  3) järelevalvemenetluse number, nimetus;
  4) õigusakti või välislepingu nõuete andmed – viide õigusaktile või välislepingule, sätte sisu, kohaldatavus, info nõude kontrollimise kohustuse kohta.

  (4) Järelevalve käigus tuvastatud leiu kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) leiu number, liik ja kirjeldus ning klassifikatsioon ICAO kriitilise elemendi süsteemis;
  2) viide leiule;
  3) tegevuskava esitamise tähtaeg ning leiu kõrvaldamise tähtaeg;
  4) tõendusdokumendid;
  5) leiu kõrvaldamise tegevuskava andmed – tegevuskava versiooni number, staatus, järelotsusest teatamise e-posti aadressid, leiu põhjus, tegevused leiu kõrvaldamiseks; tähtaeg leidu kõrvaldava tegevuse rakendamiseks, leiu kõrvaldamise tähtaeg, järelevalveametniku otsus tegevuskava kohta, tegevuskava otsuse kuupäev, tegevuskava otsuse kommentaar, tegevuskava otsuse teostaja nimi;
  6) järelevalveametniku otsus selle kohta, et leid on kõrvaldatud – otsuse nimetus, otsuse kuupäev, otsuse kommentaar, leiu kõrvaldamise kuupäev, otsuse teostaja nimi.

  (5) Järelevalve käigus koostatud aruande kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) järelevalvemenetluse number, teostamise algus- ja lõppkuupäev, menetluse liik, järelevalve ulatus ja eesmärk;
  2) andmed järelevalve subjekti kohta – intervjueeritava nimi, ametikoht ja roll;
05.03.2018 11:00
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „ametikoht“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 5.03.2018 taotlust nr 2-14/2018/1898
  3) dokumendid, mille vastavust kontrolliti;
  4) valdkond, struktuuriüksus või protsess, mille kriteeriumite täitmise ulatust hinnati;
  5) andmed järelevalve teostaja kohta – nimi, ametikoht ja roll;
  6) avastatud leid – leiu liik, arv, tähelepanekud leiu kohta;
  7) järeldus ja kokkuvõte.

§ 17.   Andmete säilitamine

  (1) Paragrahvi 8 lõike 1 punktides 1–4, 6–8 ja 15–19 nimetatud sertifikaatide, lubade ja tunnistustega seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja infosüsteemis kümme aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (2) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 nimetatud loaga seotud andmeid tuleb säilitada alatiselt.

  (3) Paragrahvi 8 lõike 1 punktides 9–14 nimetatud lubadega sertifikaatidega seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja infosüsteemis 75 aastat.

  (4) Paragrahvi 9 lõike 2 punktides 1–13 nimetatud seadmete sertifitseerimisega seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja infosüsteemis kümme aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (5) Paragrahvi 10 lõikes 1 nimetatud aeronavigatsiooniteabega seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja kümme aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (6) Paragrahvi 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud kooskõlastusega seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja viis aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (7) Paragrahvi 11 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud kooskõlastustega seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja kümme aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (8) Paragrahvi 12 lõikes 1 nimetatud sertifikaatidega seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja kümme aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (9) Paragrahvi 13 lõike 1 punktides 1–7 õhusõidukiga seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja kümme aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (10) Paragrahvi 14 lõike 1 punktides 1–4, 6, 7, 9 ja 10 seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja kümme aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (11) Paragrahvi 14 lõike 1 punktides 5 ja 8 seotud andmeid ja dokumente säilitab vastutav töötleja viis aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (12) Paragrahvi 15 punktides 1–6 nimetatud riskidega seotud andmeid säilitab vastutav töötleja kümme aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (13) Paragrahvi 16 lõikes 1 nimetatud lennuohutusalase järelevalvega seotud andmeid säilitab vastutav töötleja kümme aastat andmete infosüsteemi sisestamisest alates.

  (14) Pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3–13 sätestatud tähtaegade möödumist andmed hävitatakse.

§ 18.   Infosüsteemi likvideerimine

  Infosüsteemi likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või nende hävitamisele kuulumine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg. Infosüsteemi likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetega.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json