Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2017, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 09.02.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 751 lõike 9 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruses nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) punktides 1–5, 7, 8, 14 ja 15 nimetatud teabe puhul üksikandmetena;“;

3) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) punktides 6, 18, 19 ja 22 nimetatud dokumentide puhul üksikandmetena, elektroonilises formaadis XML või PDF.“;

5) paragrahvi 8 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „15–21“ tekstiosaga „15–20“;

6) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „14–21“ tekstiosaga „14–20“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. märtsil.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json