Teksti suurus:

Regionaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2017, 4

Regionaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.02.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 50 lõike 6 ning perekonnaseisutoimingute seaduse § 7 lõike 9, § 9 lõike 11, § 15 lõike 7, § 30 lõike 4, § 36 lõike 4, § 40 lõike 7, § 43 lõike 4, § 49 lõike 3 ja § 492 lõike 2 alusel.


§ 1. Regionaalministri 7. jaanuari 2005. aasta määruse nr 4 „Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord“ muutmine
Regionaalministri 7. jaanuari 2005. aasta määruse nr 4 „Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord“ § 91 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Kui isikukood kuulub riigi andmekogusse kandmisele põhjusel, et isikule antakse diplomaatiline isikutunnistus, loetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus isiku poolt esitatuks diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise taotluse esitamisega Välisministeeriumile, kes viib läbi ka käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud toimingud.“.

§ 2. Regionaalministri 3. mai 2010. aasta määruse nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu“ muutmine
Regionaalministri 3. mai 2010. aasta määruses nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu“ tehakse järgmise muudatused:
1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11) sünnikanne, kui vanemad on samast soost (lisa 25);“;
2) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11) sünnitõend, kui vanemad on samast soost (lisa 26);“;
3) määrust täiendatakse lisadega 25 ja 26 (käesoleva määruse lisad 1 ja 2).

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Sünnikanne, kui vanemad on samast soost

Lisa 2 Sünnitõend, kui vanemad on samast soost

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json